Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Voinko hakeutua hoitoon ulkomaille ja saada hoitokuluista korvausta? Ulkomaille pääsee hoitoon entistä helpommin, mutta monet haluavat myös tietää, voiko ulkomailla aiheutuneista hoitokuluista saada korvausta. Tällä sivustolla kerrotaan, miten tulee toimia ja mitkä kulut korvataan. Sivustolla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja linkkejä kansallisten viranomaisten verkkosivustoille. Jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä, perehdy korvauskäytäntöön jo ennen matkaa.
Jos kuulut lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin jossakin EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, sinulla saattaa olla oikeus ulkomailla aiheutuneiden sairaanhoitokulujen korvauksiin. Tämä pätee kaikkiin näissä maissa laillisesti asuviin kansalaisuudesta riippumatta.
Sosiaaliturvalainsäädännössä käytetään termiä "luontoisetuudet", joihin luetaan sairaanhoito, hammashoito, lääkkeet, sairaalahoito ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen suorat korvaukset. Luontoisetuuksilla tarkoitetaan siis julkisesta sairaanhoitojärjestelmästä annettavaa sairaanhoitoa tai sairausvakuutuksen maksamia sairaanhoitokulujen korvauksia. Tällä sivustolla käytetään samassa yhteydessä selvyyden vuoksi ilmauksia ”sairaanhoito” ja ”hoito”. Sairaanhoitokulut korvataan vain siinä tapauksessa, että hoito kuuluu korvausjärjestelmän piiriin sen maan lainsäädännön mukaan, jossa olet sairausvakuutettu. Esimerkiksi kylpylähoidoista saa korvauksen joissakin maissa, mutta joissakin ei. Selvitä asia sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela) ennen matkalle lähtöä.
Menettely riippuu siitä, millaisesta hoidosta on kyse. Jos kyseessä on sairaalahoito, josta haluat korvauksen, sinun on lähes poikkeuksetta haettava etukäteen sairausvakuutuslaitokseltasi lupa hoitoa varten. Kulut korvataan sen maan säännösten mukaisesti, jossa hoito annetaan. Jos korvaus on pienempi kuin oman sairausvakuutuksesi mukainen korvaus, saat erotuksen suuruisen hyvityksen. Huom! Hyvitystä ei makseta, jos jompikumpi maista on Sveitsi. Jos kyseessä on muu kuin sairaalahoito ja jos saat sairausvakuutuslaitokseltasi luvan hoitoa varten, noudatetaan edellä kuvattuja korvausperiaatteita. Vaihtoehtoisesti voit myös matkustaa ennakkolupaa hankkimatta maahan, jossa aiot hakeutua hoitoon, ja hakea korvausta matkalta palattuasi. Tällöin hoitokulut korvataan sen maan käytännön mukaisesti, joka on sairausvakuutuslaitoksesi kotipaikka. Huom! Ilman ennakkolupaa hoitokuluja ei korvata, jos jompikumpi maista on Sveitsi. EU:n lainsäädännössä ei vielä ole yksiselitteisesti määritelty, mikä on sairaalahoitoa. Jos et ole varma, onko kyseessä sairaalahoito, varmista asia sairausvakuutuslaitoksestasi.

Ennakkolupa korvauksen varmistamiseksi

Lupa myönnetään S2-lomakkeella, joka on eurooppalainen sähköinen lomake (Suomessa ”Todistus sairaus- ja äitiysetuuksien säilyttämiseksi”). Lomake on samanlainen kaikissa maissa ja saatavilla kaikilla virallisilla kielillä.
Käänny sairausvakuutuslaitoksesi puoleen (Suomessa Kela).
Tällä lomakkeella sairausvakuutuslaitoksesi vahvistaa, että se ottaa vastatakseen kulut, jotka aiheutuvat ulkomailla saatavasta sairaanhoidosta. Lomakkeella ilmoitetaan sen henkilön henkilötiedot, jonka hoitokulut korvataan, korvaussitoumuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan hoitoa antava laitos.
Säännöksissä tehdään ero sairaalahoidon ja lääkärin vastaanotolla tai potilaan kotona annettavan sairaanhoidon (ts. muun kuin sairaalahoidon) välillä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että eri maiden on pystyttävä ennakoimaan sairaalahoidon kysyntää sekä suunnittelemaan sairaalainfrastruktuurin käyttöä ja maantieteellistä jakautumista. Niiden on pystyttävä takaamaan potilaille riittävästi ja pysyvästi sairaalahoitopalveluita, jotka ovat monipuolisia laadukkaita, ja pyrittävä samalla hallitsemaan kustannuksia, jotta taloudellisia, teknisiä ja henkilöresursseja ei tuhlata. [Tuomioistuimen ratkaisuja]

Korvattavat kulut

Korvausvelvoite koskee vain siinä maassa, jossa hoito annetaan, aiheutuneita sairaanhoitokuluja. Sairaalahoidon osalta niitä ovat varsinaisesta hoidosta aiheutuneet kulut ja välttämättömät majoitus- ja ateriakulut sairaalassa. Jos kuitenkin sen maan säännösten mukaan, jossa olet vakuutettu, voidaan korvata myös muita kuluja, kuten matkakulut kotoa hoitopaikalle ja/tai saattajan majoituskulut, ja jos olet saanut ennakkoluvan, korvausta kyseisistä kuluista ei voida evätä sillä perusteella, että hoito annettiin ulkomailla. Korvaukset on maksettava samoilla perusteilla kuin siinä tapauksessa, että hoito annettaisiin maassa, jossa olet vakuutettu. Selvitä sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela), mitkä kulut sinun tapauksessasi korvataan.
Et menetä. Jos esimerkiksi ensimmäinen lupahakemus hylätään, mutta lupa myönnetään myöhemmin, hoidettavalla on oikeus saada sairausvakuutuksestaan samansuuruinen korvaus kuin siinä tapauksessa, että hoidon korvattavuus olisi vahvistettu heti (asia C-368/98, Vanbraekel, tuomio 12.7.2001, 34 kohta). Toinen esimerkki: Se, ettei hoidettava odottanut, kunnes korvauksen epäämisestä tehty valitus oli käsitelty loppuun oikeusistuimessa, ei sinänsä oikeuta sairausvakuutuslaitosta epäämään häneltä korvauksia (asia C-8/02, Leichtle, tuomio 18.3.2004, 59 kohta).

Hoitojonot

Hoitojonot sinänsä eivät ole EU-säännösten vastaisia, mutta sairausvakuutuslaitos ei voi evätä lupaa hakeutua hoitoon ulkomaille yksinomaan hoitojonoja koskevista syistä. On otettava huomioon potilaan terveydentila ja osoitettava, että arvioitu odotusaika on hyväksyttävä, kun potilaan hoidon tarvetta arvioidaan objektiivisin lääketieteellisin perustein. Hoitojonoja on myös hallinnoitava joustavasti niin, että potilas pääsee hoitoon nopeammin, jos hänen terveydentilansa heikkenee.

Korvauksen epääminen

Ei voida. Jos hoidon odotusaika maassa, jossa olet vakuutettu, ei ole hyväksyttävä lääketieteellisistä syistä, sairausvakuutuslaitoksesi ei voi evätä korvausta hoidosta pelkästään kustannusten perusteella.
Asiasta on mahdollista tehdä kantelu. Euroopan komissiolta saat tietoa siitä, miten voit vaatia oikeuksiasi. Ota yhteyttä Solvit-verkostoon