Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused

Enne reisi

Arstiabi on välisriigis lihtne saada. Paljud eurooplased soovivad teada, kas välisriigis saadud raviteenuste kulud hüvitatakse. Sellel veebisaidil selgitatakse, mida selleks teha ja milliseid kulusid võidakse hüvitada. Samuti leiate siit vastused kõige sagedamini esitatavatele küsimustele ja lingid erinevate riikide asjaomaste riigiasutuste veebisaitidele. Ebameeldivate üllatuste vältimiseks hankige vajalik teave enne reisile asumist.

Kui olete seaduslikul alusel hõlmatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi sotsiaalkindlustussüsteemiga, siis on teil õigus välismaal saadud raviteenuste kulude hüvitamisele. Teie kodakondsus ei ole oluline. Tähtis on, et elate seaduslikult mõnes neis riikidest.

Sellel veebisaidil kasutame lihtsustamise mõttes mõistet „ravi”. Sotsiaalkindlustusalastes õigusaktides kasutatakse spetsiifilisemat mõistet „mitterahalised hüvitised”. Need hüvitised hõlmavad hambaravi ja muud arstiabi, ravimeid, haiglaravi ning otsemakseid nende meditsiiniteenuste kulude hüvitamiseks. Mitterahalisi hüvitisi iseloomustab asjaolu, et nende eesmärk on hüvitada teile võimaldatud raviteenused, st katta või maksta tagasi vastavad kulud.
Põhimõtteliselt kaetakse teie ravikulud ainult siis, kui teie ravi on hüvitatav selle riigi õigusaktide kohaselt, kus olete kindlustatud. Näiteks ravikuurid sanatooriumis kuuluvad mõnes riigis hüvitamisele, mõnes teises aga mitte. Enne reisile asumist uurige kõnealuse ravi kohta oma kindlustusasutuselt.

On olemas kaks menetlust.
Haiglaravi korral nõuab teie ravikindlustusasutus peaaegu alati, et taotleksite eelneva loa. Sellisel juhul kaetakse kulud selle riigi tingimuste kohaselt, kus saate ravi. Kui need tingimused on vähem soodsamad tingimustest, mida pakub teie enda ravikindlustus, hüvitatakse teile vahe. Palun pidage meeles, et suhetes Šveitsiga täiendavat hüvitamist ei kohaldata.

Haiglavälise ravi korral, mille jaoks olete hankinud loa, kehtivad samad garantiid. Te võite loa taotlemisest ka loobuda ja reisida otse riiki, kus soovite ravi saada, ning taotleda kulude hüvitamist kodumaale naasmisel. Sel juhul kaetakse teie ravikulud selle riigi tingimuste alusel, kus asub teie ravikindlustusasutus. Palun pidage meeles, et eelneva loata saadud ravi korral ei ole ravikulud suhetes Šveitsiga hüvitatavad.
Praegusel ajal puuduvad Euroopa Liidu õiguses „haiglaravi” ja „haiglavälise ravi” määratlused. Kahtluse korral küsige teavet oma ravikindlustusasutuselt.

Luba kulude hüvitamiseks

Vorm S2 on standardne Euroopa kaasaskantav dokument, mis on kõigis riikides ja keeltes ühesugune. Näidise leiate siit.

Pöörduge oma ravikindlustusasutuse poole.

Sellel vormil kinnitab teie ravikindlustusasutus, et ta katab teile välisriigis osutatavate raviteenuste kulud. Vormil S2 on kirjas teie kui isiku, kelle kulud hüvitatakse, andmed, hüvitise saamise õiguse kehtivusaeg ja raviteenuseid osutav asutus, kui see on teada.

Haiglaravi eristatakse raviteenustest, mida osutatakse polikliinikus või patsiendi kodus (haiglaväline ravi). Euroopa Kohus on sedastanud, et riikidel peab olema võimalk prognoosida nõudlust haiglaravi järele ja haiglaravi infrastruktuuri, eriti aga haiglaravi geograafilist jaotust. Riigid peavad patsientidele kindlustama piisava ja alalise juurdepääsu kvaliteetsete haiglaraviteenuste tasakaalustatud valikule, samal ajal jälgides oma kulutusi, tagades, et raha ning inim- ja tehnilisi ressursse ei raisataks. [KOHTUPRAKTIKA]


 

Millises ulatuses võidakse kulud hüvitada?

Teie kulude hüvitamise kohustus puudutab ainult külastatavas riigis saadud raviga seotud kulusid, st haiglaravi korral adekvaatse ravi kulusid ning vältimatut majutust ja toitlustamist haiglas.

Kui aga selle riigi eeskirjad, kus olete kindlustatud, võimaldavad hüvitada ka muid kulusid, näiteks reisimist kodumaalt ravi saamise riiki ja/või teid saatva isiku majutuskulusid, ning kui olete eelnevalt hankinud loa, siis ei või nende kulude hüvitamisest keelduda põhjendusega, et ravi saadi teises riigis. Teil on samasugused õigused nagu siis, kui saaksite ravi riigis, kus olete kindlustatud.

Et saada teada, millised kulud teie puhul võidakse hüvitada, võtke ühendust oma ravikindlustusasutusega.

 

Ei. Näiteks, kui teie esmane taotlus loa saamiseks lükati tagasi, ent saite loa hiljem, siis on teil õigus kulude hüvitamisele oma ravikindlustusasutuse poolt sellises summas, mis oleks tavapärasel juhul kuulunud hüvitamisele, kui luba oleks antud kohe (Otsus kohtuasjas C-368/98: Vanbraekel, 12. juuli 2001, punkt 34).
Teine näide: kui te ei oodanud ära hüvitamisest keeldumise suhtes algatatud kohtumenetluse tulemust, siis see asjaolu iseenesest ei ole aluseks teie kulude hüvitamisest keeldumisele (Otsus kohtuasjas C-8/02: Leichtle, 18. märts 2004, punkt 59).

Ravijärjekorrad

Ravijärjekorrad ei ole iseenesest ELi õigusega vastuolus, ent teie ravikindlustusasutus ei või ainult selle põhjendusega keelduda välisriigis ravi saamiseks loa andmisest. Ravikindlustusasutus peab võtma arvesse teie tervislikku seisundit ja tõendama, et ettenähtud ooteaeg on aktsepteeritav, arvestades teie kliinilistele vajadustele antud objektiivset arstlikku hinnangut. Lisaks tuleb ravijärjekordi paindlikult ja dünaamiliselt hallata, et haigusseisundi halvenedes oleks võimalik patsienti ettepoole tõsta.

Hüvitamisest keeldumine

Ei. Kui riigis, kus olete kindlustatud, on ravi saamise ooteaeg meditsiinilistel põhjustel vastuvõetamatu, siis ei või ravikindlustusasutus keelduda ravikulude hüvitamisest ainuüksi maksumuse põhjendusel.

Teil peaks olema võimalik sellise otsuse peale edasi kaevata. Selle kohta, kuidas teil on võimalik oma õigusi jõustada, annab teavet komisjon.
Võrgustik Solvit
Esitage kaebus