Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις

Πριν από την αναχώρηση

Είναι εύκολο να πάτε στο εξωτερικό για περίθαλψη. Πολλοί Ευρωπαίοι, όμως, επιθυμούν να μάθουν εάν καλύπτονται τα έξοδα περίθαλψης στο εξωτερικό. Ο παρών δικτυακός τόπος εξηγεί τι θα πρέπει να κάνετε και ποια έξοδα μπορούν να καλυφθούν, απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις και παρέχει συνδέσμους με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για θέματα εθνικής νομοθεσίας. Για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις, ενημερωθείτε σχετικά πριν από την αναχώρησή σας.

Εάν καλύπτεστε από εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία, μπορεί να δικαιούστε κάλυψη των εξόδων περίθαλψης στο εξωτερικό. Η υπηκοότητά σας δεν έχει καμία σημασία υπό την προϋπόθεση ότι διαμένετε νόμιμα σε μία από αυτές τις χώρες.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο, για λόγους ευκολίας, χρησιμοποιείται ο όρος «περίθαλψη». Οι κοινοτικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση είναι πιο συγκεκριμένες και μιλούν για «παροχές σε είδος». Αυτές περιλαμβάνουν ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και άμεσες πληρωμές για την επιστροφή των εξόδων παροχής αυτών των υπηρεσιών. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό των παροχών σε είδος είναι ότι προορίζονται να καλύψουν την παρεχόμενη περίθαλψη με την ανάληψη ή την επιστροφή των σχετικών εξόδων.
Κατά κανόνα, τα έξοδα περίθαλψής σας καλύπτονται μόνον εάν η νομοθεσία του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος αναγνωρίζει τη σχετική περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες αλλά όχι σε άλλες. Προτού ξεκινήσετε για το ταξίδι σας ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές διαδικασίες.
Σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας θα απαιτήσει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, να ζητήσετε προηγούμενη έγκριση. Τα έξοδα θα καλυφθούν τότε σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα στην οποία σας παρέχεται η περίθαλψη. Αν οι όροι αυτοί είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που σας παρέχει η δική σας ασφάλεια, θα σας επιστραφεί η διαφορά. Σημειωτέον ότι η Ελβετία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσθετης επιστροφής εξόδων.

Σε περίπτωση μη νοσοκομειακής περίθαλψης, , αν λάβετε έγκριση, θα έχετε τις ίδιες εγγυήσεις. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ταξιδεύσετε κατευθείαν στη χώρα στην οποία επιθυμείτε να σας παρασχεθεί περίθαλψη, χωρίς να λάβετε προηγουμένως έγκριση, και να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων που προβλέπει ο ασφαλιστικός σας φορέας όταν επιστρέψτε στη χώρα σας. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της περίθαλψής σας θα καλυφθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος όπου έχει την έδρα του ο ασφαλιστικός σας φορέας. Σημειωτέον ότι χωρίς έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης δεν καλύπτονται όσον αφορά την Ελβετία.
Προς το παρόν, η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει τον ορισμό της "νοσοκομειακής περίθαλψης" ή "μη νοσοκομειακής περίθαλψης". Εάν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Έγκριση για την κάλυψη εξόδων

Το έντυπο S2 είναι ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό μεταφερόμενο έντυπο, πανομοιότυπο σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες. Βλέπε παράδειγμα.

 

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα.
 

Στο έντυπο αυτό, ο ασφαλιστικός σας φορέας πιστοποιεί ότι θα καλύψει τα έξοδα της περίθαλψης που επιθυμείτε να λάβετε στο εξωτερικό. Στο έντυπο αναγράφονται τα στοιχεία σας, δεδομένου ότι είστε το άτομο του οποίου θα καλυφθούν τα έξοδα περίθαλψης, η διάρκεια αυτής της κάλυψης και, εάν είναι δυνατόν, το ίδρυμα που παρέχει την περίθαλψη.

Γίνεται διάκριση μεταξύ της νοσοκομειακής περίθαλψης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μπορεί να παρασχεθεί στο ιατρείο ή στο σπίτι σας (μη νοσοκομειακή περίθαλψη). Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνώρισε ότι οι χώρες πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν τη ζήτηση για νοσοκομειακή περίθαλψη και την απαιτούμενη σχετική υποδομή, και ιδίως τη γεωγραφική της κατανομή. Θα πρέπει να εγγυώνται στους ασθενείς επαρκή και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, διατηρώντας συγχρόνως το κόστος σε χαμηλά επίπεδα με την αποφυγή της σπατάλης οικονομικών και τεχνικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.[Νομολογία]

Σε ποιο βαθμό μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα

Η υποχρέωση κάλυψης των εξόδων σας αφορά μόνο τα έξοδα που σχετίζονται με την περίθαλψη που σας παρέχεται στη χώρα περίθαλψης, π.χ. στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, τα καθαρά έξοδα νοσηλείας, καθώς και τα έξοδα της υποχρεωτικής διαμονής και διατροφής στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, εάν οι κανόνες στο κράτος στο οποίο είστε ασφαλισμένος επιτρέπουν την κάλυψη επιπλέον εξόδων, όπως τα έξοδα μετακίνησης από το σπίτι σας στον τόπο όπου παρέχεται η περίθαλψη και/ ή τα έξοδα διαμονής του προσώπου που σας συνοδεύει, και εάν έχετε λάβει σχετική έγκριση, τότε δεν είναι δυνατόν να σας αρνηθούν την επιστροφή αυτών των εξόδων με το αιτιολογικό ότι η περίθαλψη σας παρασχέθηκε σε άλλο κράτος. Έχετε τα ίδια δικαιώματα με αυτά που θα είχατε εάν σας είχε παρασχεθεί περίθαλψη στο κράτος στο οποίο είστε ασφαλισμένος.

Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας φορέα προκειμένου να πληροφορηθείτε ποια έξοδα μπορούν να σας επιστραφούν.

 

Όχι. Παραδείγματος χάρη, εάν η πρώτη αίτησή σας για έγκριση απορρίφθηκε, αλλά στη συνέχεια σας δόθηκε έγκριση, έχετε δικαίωμα να λάβετε απευθείας από τον ασφαλιστικό σας φορέα επιστροφή του ποσού το οποίο θα σας επιστρεφόταν κανονικά εάν η κάλυψη είχε γίνει εξαρχής αποδεκτή (Δικαστική απόφαση C368/98, της 12ης Ιουλίου 2001, για την υπόθεση Vanbraekel, σημείο 34).
Ένα άλλο παράδειγμα: Εάν δεν περιμένατε για το αποτέλεσμα της δικαστικής προσφυγής κατά της άρνησης κάλυψης, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν δικαιολογεί την άρνηση επιστροφής των ιατρικών σας εξόδων (Δικαστική απόφαση της 18ης Μαρτίου 2004 για την υπόθεση Leichtle, C-8/02, σημείο 59).

Λίστες αναμονής

Οι λίστες αναμονής δεν αντιβαίνουν αυτές καθαυτές τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, ο ασφαλιστικός σας φορέας δεν μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την περίθαλψή σας στο εξωτερικό με αυτό μόνο το αιτιολογικό. Θα πρέπει να λάβει υπόψη την κατάσταση της υγείας σας τη συγκεκριμένη στιγμή και να αποδείξει ότι ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής μπορεί να γίνει αποδεκτός βάσει αντικειμενικής ιατρικής αξιολόγησης των κλινικών σας αναγκών. Επιπλέον, οι λίστες αναμονής πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ευέλικτης και δυναμικής διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί να σας δοθεί προτεραιότητα εάν η κατάστασή σας επιδεινωθεί.

Άρνηση κάλυψης

Όχι. Εάν ο χρόνος που πρέπει να περιμένετε για θεραπεία στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένος είναι αδικαιολόγητος για ιατρικούς λόγους, ο σχετικός φορέας δεν μπορεί να αρνηθεί να σας καλύψει την περίθαλψή σας στο εξωτερικό εξαιτίας μόνον του κόστους που συνεπάγεται.

Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας μέσω του Solvit.
Υποβολή καταγγελίας