Cesta

Časté dotazy

Před odjezdem

Nechat se ošetřit v zahraničí Je snadné. Mnoho Evropanů by rádo vědělo, zda jim mohou být náklady na ošetření v zahraničí uhrazeny. Tato internetová stránka vysvětluje, co dělat a které náklady lze uhradit, odpovídá na nejčastější dotazy a uvádí odkazy na příslušné vnitrostátní orgány pro otázky vnitrostátního práva. Chcete-li se vyhnout nepříjemným překvapením, před odjezdem se informujte.

 

Nárok na úhradu nákladů spojených s ošetřením v cizině můžete mít tehdy, vztahuje-li se na vás zákonný systém sociálního zabezpečení ve státě, který je členem Evropského hospodářského prostoru, či ve Švýcarsku. Na vaší národnosti nezáleží, pokud oprávněně pobýváte v jedné z těchto zemí.

Na těchto internetových stránkách pro jednoduchost používáme pojem “ošetření”.Předpisy v oblasti sociálního zabezpečení jsou konkrétnější a hovoří o „věcných dávkách“. Ty konkrétně zahrnují lékařskou a stomatologickou péči, léky a hospitalizaci a přímé platby při úhradě nákladů na tyto služby. Rysem definujícím věcné dávky je skutečnost, že jsou určeny na úhradu ošetření, a to tak, že pokrývají či nahrazují vaše výdaje.
V zásadě budou náklady na vaše ošetření hrazeny pouze tehdy, pokud zákony ve státě, kde jste pojištěni, takové ošetření uznávají. Např. náklady na léčebné pobyty v lázních jsou v některých státech hrazeny, v jiných nikoli. Před cestou se informujte se u své pojišťovny.

Existují dva samostatné postupy.
V případě hospitalizace od vás vaše zdravotní pojišťovna bude téměř vždy vyžadovat, abyste získali souhlas. Náklady budou poté hrazeny podle pravidel státu, v něm jste ošetřeni. Pokud jsou tyto podmínky méně příznivé než podmínky, které vám nabízí vaše vlastní zdravotní pojištění, bude vám daný rozdíl uhrazen. Mějte na paměti, že Švýcarsko nárok na dodatečnou úhradu neuznává.

Pokud získáte souhlas v případě ambulantního ošetření, budou záruky tytéž. Kromě toho můžete cestovat přímo do státu, kde se hodláte nechat ošetřit, aniž byste obdrželi souhlas, a o úhradu zažádat po návratu. Náklady na ošetření budou poté uhrazeny podle pravidel státu, v němž je usazena vaše pojišťovna. Mějte na paměti, že bez povolení nejsou náklady na ošetření ve Švýcarsku hrazeny.
V současných zákonech EU neexistuje definice pojmů „hospitalizace“ či „ambulantní ošetření“. Pokud jste na pochybách, informujte se u své zdravotní pojišťovny.

Souhlas s úhradou nákladů

Formulář S2 je standardní přenosný dokument, totožný ve všech zemích a jazycích.Viz příklad.

Požádejte svoji zdravotní pojišťovnu.

Prostřednictvím tohoto formuláře vaše zdravotní pojišťovna potvrzuje, že uhradí náklady spojené s ošetřením, které chcete podstoupit v zahraničí. Uvádí podrobnosti o osobě, jejíž náklady mají být hrazeny, o době trvání tohoto krytí a je-li to možné, o zařízení, které dané ošetření poskytuje.

Mezi hospitalizací a lékařským ošetřením v lékařské ordinaci nebo u vás doma (ambulantní ošetření) je rozdíl. Soudní dvůr uznal, že je třeba, aby země byly schopné předvídat poptávku po lékařské péči a infrastrukturu této péče, zejména její geografické rozložení. Musejí pacientům zaručit přiměřený a trvalý přístup k vyrovnané nabídce kvalitního nemocničního ošetření a současně udržovat rozumné ceny tím, že zajistí, aby se neplýtvalo finančními prostředky ani lidskými zdroji. [JUDIKATURA]

V jakém rozsahu lze náklady uhradit

Povinnost hradit vaše náklady se týká pouze nákladů na ošetření, které ve státě ošetření podstoupíte, v případě hospitalizace se tedy jedná o vlastní ošetření, nezbytné ubytování v nemocnici a o stravu.

Pokud však předpisy ve státě, v němž jste pojištěni, umožňují krytí jiných nákladů, jako je např. cesta z vašeho domova do místa ošetření a/nebo výdaje spojené s ubytováním osoby, která vás doprovází, nebo pokud jste obdrželi souhlas, pak nelze uhrazení takovýchto nákladů odmítnout s odůvodněním, že ošetření bylo poskytnuto v jiném státě. Máte stejná práva, jako kdybyste byli ošetřeni ve státě, v němž jste pojištěni.

Abyste zjistili, které náklady mohou být ve vašem případě uhrazeny, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu..

Nikoli. Pokud například byla vaše první žádost o souhlas zamítnuta, ale souhlas byl následně udělen, máte nárok na to, aby vám vaše zdravotní pojišťovna přímo uhradila částku, která by vám byla normálně uhrazena, kdyby bylo finanční krytí potvrzeno ihned na počátku.(Rozsudek ve věci Vanbraekel, 12. července 2001, C-368/98, bod 34).
Jiný příklad: pokud jste nečekali na výsledek soudní stížnosti na zamítnutí krytí, není tato skutečnost sama o sobě důvodem k zamítnutí úhrady vašich nákladů.(Rozsudek ve věci Leichtle, 18. března 2004, C-8/02, bod 59).

Seznamy čekatelů

V zemi, kde jsem pojištěn, existuje seznam čekatelů na ošetření, které potřebuji. Povolují právní předpisy EU takovouto možnost? Mám podle právních předpisů EU nárok na ošetření v zahraničí a na jeho úhradu v případě, že nechci čekat?

Seznamy čekatelů samy o sobě v rozporu s právními předpisy EU nejsou, vaše zdravotní pojišťovna vám však nemůže odmítnout souhlas s ošetřením v zahraničí pouze z tohoto důvodu. Musí rovněž zohlednit váš zdravotní stav a prokázat, že je předpokládaná čekací doba přijatelná s ohledem na objektivní lékařské posouzení vašich klinických potřeb. Kromě toho musejí být seznamy čekatelů spravovány pružně a dynamicky, abyste se mohli v seznamu posunout vpřed, pokud se váš stav zhorší.

Odmítnutí krytí

Nikoli. Pokud je doba, kterou byste musel čekat na ošetření v zemi, kde jste pojištěn, ze zdravotních důvodů nepřijatelná, nemůže vám daná instituce odmítnout hradit vaše ošetření pouze z důvodu výše nákladů.

Měla by existovat možnost odvolání. Komise poskytuje informace o tom, jak můžete vymáhat svá práva.
Obraťte se na Solvit.
Podejte stížnost.