Navigačný riadok

Štátni príslušníci iných ako členských krajín EÚ

Každý občan EÚ má právo zamestnať sa v inom členskom štáte bez toho, aby musel mať pracovné povolenie.

Štátni príslušníci štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, môžu mať za istých predpokladov rovnaké práva (právo zamestnať sa v členskom štáte EÚ a právo na rovnaké zaobchádzanie pokiaľ ide o pracovné podmienky) ako občania EÚ. Tieto práva závisia od ich vlastnej štátnej príslušnosti a od toho, či sú rodinnými príslušníkmi občanov EÚ.

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Hoci tieto krajiny nie sú členmi EÚ, ich občania môžu pracovať v Únii za tých istých podmienok ako občania EÚ, pretože sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pre pracovníkov z Chorvátska môžu platiť dočasné obmedzenia v súvislosti s prácou v Lichtenštajnsku.

Lichtenštajnskouplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Švajčiarsko

Na základe dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska žiť a pracovať v EÚ, pričom určité obmedzenia sa uplatňujú na prácu v Chorvátsku.

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje povolenie na prácu vo Švajčiarsku. Obmedzenia sa vzťahujú iba na občanov Chorvátska, ktorí potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci vo Švajčiarsku pre občanov EÚ.

Turecko

Právo občanov Turecka pracovať v krajine EÚ závisí v plnej miere od právnych predpisov danej krajiny.

Tureckí pracovníci, ktorí sú legálne zamestnaní a riadne registrovaní v členskom štáte EÚ, majú tieto práva:

 • po roku legálneho zamestnania majú právo na obnovenie pracovného povolenia u toho istého zamestnávateľa, ak je dané pracovné miesto voľné;
 • po troch rokoch legálneho zamestnania môžu zmeniť zamestnanie a prijať akúkoľvek inú ponuku v tom istom odbore;
 • po štyroch rokoch legálneho zamestnania majú voľný prístup ku všetkým voľným pracovným miestam na trhu práce v danej krajine EÚ.

Okrem toho majú tureckí štátni príslušníci legálne pracujúci v niektorej z krajín EÚ právo na rovnaké pracovné podmienky, aké platia pre občanov danej krajiny.

Ostatné krajiny, ktoré uzavreli dohodu s EÚ

Štátni príslušníci týchto štátov, ktorí legálne pracujú v Európskej únii, majú nárok na rovnaké pracovné podmienky ako občania štátu, v ktorom pracujú:

Krajiny bez uzavretej dohody

V prípade štátnych príslušníkov krajín, ktoré neuzavreli dohodu s EÚ, je právo pracovať v členských štátoch EÚ upravené ich právnymi predpismi, okrem rodinných príslušníkov občanov EÚ.

Predpisy EÚ taktiež upravujú tieto oblasti, ktoré sa týkajú pracovníkov zo všetkých nečlenských krajín:

 • postavenie občanov nečlenských krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v EÚ;
 • právo na zlúčenie rodiny;
 • prijímanie vedcov z nečlenských krajín;
 • prijímanie študentov a žiakov na výmenné pobyty, neplatených stážistov alebo dobrovoľníkov;
 • práv vysoko kvalifikovaných pracovníkov z nečlenských krajín (systém modrých kariet EÚ).
 • zjednodušenia vstupných formalít a práv pre všetkých migrujúcich pracovníkov z nečlenských krajín;
 • podmienok vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z nečlenských krajín;
 • podmienok vstupu a pobytu občanov nečlenských krajín v prípade vnútropodnikových presunov pracovníkov.