Διαδρομή πλοήγησης

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Η ελευθερία μετακίνησης σε άλλη χώρα της ΕΕ για εργασία χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας είναι δικαίωμα των υπηκόων της ΕΕ.

Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορεί να δικαιούνται να εργάζονται σε μια χώρα της ΕΕ και να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από την ιδιότητά τους ως μελών της οικογένειας υπηκόων της ΕΕ και από τη δική τους υπηκοότητα.

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν είναι μέλη της ΕΕ, οι υπήκοοί τους μπορούν να εργαστούν στην ΕΕ με τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι της ΕΕ, δεδομένου ότι ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Οι εργαζόμενοι από την Κροατία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά την απασχόληση στο Λιχτενστάιν.

Το Λιχτενστάιν επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν στη χώρα αυτή. Αυτό το σύστημα ποσοστώσεων ισχύει για τους υπηκόους όλων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Ελβετία

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι Ελβετοί υπήκοοι είναι ελεύθεροι να διαμένουν και να εργάζονται στην ΕΕ.

Οι υπήκοοι των περισσοτέρων χωρών της ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια εργασίας στην Ελβετία. Μόνο οι υπήκοοι της Κροατίας χρειάζονται άδεια εργασίας. Μάθετε περισσότερα για την εργασία υπηκόων χωρών της ΕΕ στην Ελβετία.

Τουρκία

Το δικαίωμα των Τούρκων υπηκόων να εργαστούν σε χώρα της ΕΕ εξαρτάται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Οι Τούρκοι εργαζόμενοι που απασχολούνται νόμιμα σε χώρα της ΕΕ και είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στην αγορά εργασίας αυτής της χώρας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • μετά από ένα χρόνο νόμιμης απασχόλησης δικαιούνται να ζητήσουν ανανέωση της άδειας εργασίας στον ίδιο εργοδότη εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας
 • μετά από τρία χρόνια νόμιμης απασχόλησης μπορούν να αλλάξουν εργοδότη και να αποδεχθούν οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας στο ίδιο επάγγελμα
 • μετά από τέσσερα χρόνια νόμιμης απασχόλησης αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε οποιαδήποτε αμειβόμενη απασχόληση στη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ

Οι Τούρκοι υπήκοοι που απασχολούνται νόμιμα σε χώρα της ΕΕ δικαιούνται επίσης τους ίδιους όρους εργασίας με τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Υπήκοοι των χωρών αυτών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται τους ίδιους όρους εργασίας με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής.

Χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία

Για υπηκόους άλλων χωρών, που δεν έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ, το δικαίωμα εργασίας σε μια χώρα της ΕΕ εξαρτάται κυρίως από τους νόμους της χώρας αυτής, εκτός αν οι εργαζόμενοι είναι μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ.

Ωστόσο, όσον αφορά τους εργαζόμενους από όλες τις χώρες εκτός Ένωσης η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει:

 • την περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην ΕΕ
 • το δικαίωμα επανένωσης των οικογενειών
 • την εισδοχή ερευνητών από τρίτες χώρες
 • την εισδοχή σπουδαστών, επισκεπτών μαθητών, άμισθων μαθητευόμενων και όσων προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία
 • τα δικαιώματα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός ΕΕ (καθεστώς ευρωπαϊκής μπλε κάρτας)
 • τις απλουστευμένες διαδικασίες εισόδου και τα δικαιώματα όλων των μεταναστών από τρίτες χώρες που εργάζονται στην ΕΕ.
 • τις συνθήκες εισόδου και διαμονής εποχιακών εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ
 • τις συνθήκες εισόδου και διαμονής υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής μετάθεσης.