Navigācijas ceļš

Darbs publiskajā sektorā

Valsts pilsoņiem rezervētās darbavietas

ES dalībvalstis drīkst rezervēt atsevišķus amatus valsts sektorā saviem pilsoņiem. Tas ir izņēmums darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principa piemērošanā, un tāpēc piemērojams tikai īpašos gadījumos.

  • Tikai amatus, kas paredz tiešu vai netiešu iesaistīšanos valsts vispārējo interešu aizstāvībai paredzēto valsts varas prerogatīvu īstenošanā, var rezervēt valsts pilsoņiem.
  • Šie kritēriji jāvērtē katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā amata pienākumu veidu un atbildības līmeni.

Darbā pieņemšana un darba apstākļi

Attiecībā uz amatiem, kas nav rezervēti valsts pilsoņiem, citu ES valstu pilsoņiem ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret šīs valsts pilsoņiem. Runa ir par

  • iespējām strādāt, piemēram, darbā pieņemšanas procedūrām,
  • darba apstākļiem, kā alga un pakāpe,
  • profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu.

Piesakoties darbam valsts sektora amatā citās ES dalībvalstīs, dažos gadījumos var būt problēmas panākt citā ES valstī iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu. Tomēr,

  • lai noteiktu darbā pieņemšanas, darba samaksas, pakāpes un citus darba nosacījumus, darba devējiem valsts sektorā ir jāņem vērā līdzšinējie laikposmi, kas aizvadīti līdzīgā darbā citās dalībvalstīs,
  • šie periodi jāņem vērā pēc tiem pašiem principiem kā darba pieredze un darba stāžs, kas iegūti uzņemošajā dalībvalstī.

Papildu informācija