Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning. 

Här kan du se vilka samråd som pågår inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Du kan också läsa om tidigare samråd, inkomna svar och uppföljning av synpunkterna.

För att se EU-kommissionens samtliga samråd, gå till webbplatsen ”Din röst i Europa”.

Pågående samråd

Just nu pågår inga samråd

Avslutade samråd

Titel Politikområde(n) Målgrupp(er) Slutdatum
Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt socialförsäkringsnummer EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen, arbetskraftens rörlighet och sysselsättning Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi riktar oss inte till någon specifik målgrupp men hoppas på svar från myndigheter, arbetsmarknadens parter, yrkesverksamma på området (t.ex. konsulter), akademiker, civilsamhällesorganisationer och enskilda invånare som svarar i egenskap av privatpersoner eller yrkesverksamma. 07/01/2018
Offentligt samråd om en möjlig EU-åtgärd för att lösa problemen med tillgången till socialt skydd för personer i alla former av anställning inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter Sysselsättning, socialt skydd Allmänheten och alla berörda parter, i synnerhet organisationer som har ett intresse i frågor kring socialt skydd, såsom: regeringar, offentliga myndigheter, företag. 15/01/2018
Öppet offentligt samråd för utvärderingen av EU:s organ: Eurofound, Cedefop, ETF, EU-Osha Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Framför allt efterfrågas deltagande från berörda parter till Eurofound, Cedefop, ETF och EU-Osha under perioden 2011–2016. 05/07/2017
Offentligt samråd om halvtidsutvärderingen av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) Sysselsättning och socialpolitik, lika möjligheter, rättvisa och grundläggande rättigheter, social delaktighet Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Framför allt efterfrågas synpunkter från dem som är direkt involverade i Fead – intressenter som deltar i förvaltningen av de operativa programmen – organisationer som är engagerade i genomförandet av Fead, som stödmottagare eller projektpartner – enskilda personer som får stöd från Fead 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Öppet offentligt samråd för halvtidsutvärderingen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) Sysselsättning, sociala frågor, ungdomsfrågor Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta. Vi söker dock i första hand bidrag från berörda parter och deltagare/stödmottagare som haft med fonden att göra under perioden 2014–2020, och särskilt följande: – Berörda parter som utformat och genomfört fondens stöd. – Berörda parter som hanterat frågor i samband med omstrukturering av företag, industrier och regioner. – Deltagare i fondens stödåtgärder. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Offentligt samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter Socialpolitik, samordningen av den ekonomiska politiken Allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter 31/12/2016
Offentligt samråd för efterhandsutvärderingen av Europeiska socialfonden under 2007–2013 Utbildning, sysselsättning, lika möjligheter, rättvisa och grundläggande rättigheter, regionalpolitik, socialpolitik, transeuropeiska nät och ungdomsfrågor Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna få in bidrag från alla som direkt medverkade i ESF-insatser under 2007–2013:  Aktörer som förvaltat operativa program, t.ex. medlemsländer, myndigheter, genomförandeorgan på alla nivåer, arbetsmarknadens parter och andra parter i övervakningskommittén.  Projektansvariga, t.ex. utbildningsorganisationer, arbetsförmedlingar, icke-statliga organisationer, kommuner, handelskammare och liknande tjänsteleverantöre 27/04/2016
Webbsamråd om initiativet Ditt första Euresjobbb och framtida EU-åtgärder för att få fler unga att jobba i andra EU-länder Fri rörlighet för arbetstagare, rörlighet på arbetsmarknaden Samrådet finns på alla officiella EU-språk och är öppet för alla privatpersoner och organisationer i EES-länderna, dvs. de 28 EU-länderna och Island, Norge och Liechtenstein. 22/04/2016
Offentligt samråd om översynen av EU:s handikappstrategi 2010–2020 Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner, organisationer och myndigheter är välkomna att delta i samrådet. 18/03/2016
Samråd om en arbetsgivares skyldighet att upplysa de anställda om de gällande villkoren för deras avtal eller anställningsförhållande (det så kallade direktivet om skriftligt meddelande – 91/533/EEG) Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet, särskilt arbetstagare, arbetstagarorganisationer eller företrädare för arbetstagare, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och myndigheter. 20/04/2016
Samråd om samordningen av de nationella trygghetssystemen i EU Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Offentligt samråd om översynen av arbetstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EG) Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Grönbok om tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga europeiska pensionssystem Ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, inre marknaden Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill framför allt få in bidrag från medlemsländerna, myndigheter, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Andra samråd

Just nu pågår inga samråd