Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Európska komisia sa v procese vytvárania svojich politík a navrhovania právnych predpisov pravidelne obracia na občanov a zainteresované strany.

V tejto časti webových stránok nájdete informácie o verejných konzultáciách v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenie, ako aj podrobné informácie o predošlých verejných konzultáciách vrátane poskytnutých odpovedí a nadväzných opatrení.

Na stránke Váš hlas v Európe nájdete celkový prehľad verejných konzultácií Európskej komisie.

Prebiehajúce konzultácie

Zatiaľ neboli pridané žiadne

Ukončené konzultácie

Názov Oblasť(ti) politiky Cieľová(-é) skupina(-y) Zavírací den
Verejná konzultácia o európskom orgáne práce a európskom čísle sociálneho poistenia Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ, mobility pracovnej sily a zamestnanosti V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých jednotlivcov a organizácií. Hoci konzultácia nemá za cieľ vyčleniť akúkoľvek konkrétnu kategóriu zainteresovaných strán, príspevky sa očakávajú od subjektov verejného sektora na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, sociálnych partnerov, aplikujúcich odborníkov (napr. konzultantov), akademickej obce, organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivých občanov v rámci ich osobných alebo odborných skúseností. 07/01/2018
Verejná konzultácia o prípadných opatreniach EÚ na riešenie výziev súvisiacich s prístupom k sociálnej ochrane pre osoby vo všetkých formách zamestnania v rámci Európskeho piliera sociálnych práv Zamestnanosť, sociálna ochrana Široká verejnosť a všetky zainteresované strany, najmä organizácie so záujmom v záležitostiach sociálnej ochrany ako: vlády, orgány verejnej moci, podniky. 15/01/2018
Otvorená verejná konzultácia na hodnotenie agentúr EÚ: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Zamestnanosť a sociálne záležitosti V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a verejných i súkromných organizácií. Očakávajú sa najmä príspevky od zainteresovaných strán agentúr Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA za roky 2011 – 2016. 05/07/2017
Otvorená verejná konzultácia na účely hodnotenia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v polovici trvania Zamestnanosť a sociálne záležitosti, rovnaké príležitosti, spravodlivosť a základné práva, sociálne začlenenie V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Komisia však uvíta najmä príspevky zainteresovaných strán priamo zapojených do FEAD, ako sú zainteresované strany zapojené do riadenia operačných programov, organizácie zapojené do poskytovania pomoci z FEAD buď ako príjemcovia alebo ako projektoví partneri a jednotlivci, ktorí dostávajú podporu z FEAD. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Verejná konzultácia na účely strednodobého hodnotenia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) Zamestnanosť, sociálne záležitosti, mládež V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Komisia však uvíta najmä príspevky zainteresovaných strán a účastníkov/prijímateľov pomoci, ktorí sú priamo zapojení do činností v rámci EGF v programovom období 2014 – 2020, a predovšetkým príspevky: – zainteresovaných strán zapojených do navrhovania a poskytovania podpory z EGF, – zainteresovaných strán zapojených do riešenia širších otázok súvisiacich s reštrukturalizáciou na úrovni podnikov, odvetví alebo regiónov, – pr 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Verejná konzultácia o európskom pilieri sociálnych práv Sociálna politika, koordinácia hospodárskych politík Občania, organizácie a orgány verejnej správy. 31/12/2016
Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post Európskeho sociálneho fondu počas programového obdobia 2007 – 2013 vzdelávanie, zamestnanosť, rovnaké príležitosti, spravodlivosť a základné práva, regionálna politika, sociálne záležitosti, transeurópske siete, mládež V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Uvítame predovšetkým príspevky od zainteresovaných strán, ktoré sa priamo podieľali na činnosti ESF v programovom období 2007 – 2013:  zainteresované strany zapojené do riadenia operačných programov vrátane členských štátov, riadiacich orgánov a vykonávacích orgánov na všetkých úrovniach, sociálnych a iných partnerov zastúpených v monitorovacom výbore, zainteresované strany zapojené do uskutočňovania operácií ESF ak 27/04/2016
Verejná konzultácia o programe mobility „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ a možných budúcich opatreniach EÚ týkajúcich sa pracovnej mobility mládeže v rámci EÚ Voľný pohyb pracovníkov, mobilita pracovnej sily Konzultácia, dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ, je prístupná pre všetkých občanov a organizácie Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. j. 28 členských štátov EÚ, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko 22/04/2016
Verejná konzultácia o preskúmaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 Zamestnanosť a sociálne veci V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a verejných orgánov. 18/03/2016
Konzultácia o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah („smernica o písomnom vyhlásení“, smernica 91/533/EHS) Zamestnanosť a sociálne veci V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Uvítame predovšetkým príspevky zamestnancov, zamestnaneckých organizácií alebo zástupcov zamestnaneckých organizácií, zamestnávateľov, organizácií zamestnávateľov a orgánov verejnej správy. 20/04/2016
Verejná konzultácia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ Zamestnanosť a sociálne veci Táto konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a organizácie 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Verejná konzultácia o revízii smernice o pracovnom čase (smernica 2003/88/ES) Zamestnanosť a sociálne veci V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Zelená kniha s podtitulom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy Hospodárske záležitosti; Zamestnanosť a sociálne veci; Vnútorný trh V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a všetkých organizácií. Žiadané sú najmä príspevky od členských štátov, ďalších orgánov verejnej správy, podnikateľských organizácií, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Ďalšie konzultácie

Zatiaľ neboli pridané žiadne