Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Opracowując strategie polityczne i przepisy prawne, Komisja Europejska stara się poznać zdanie obywateli i zainteresowanych stron. 

W tym dziale strony internetowej można znaleźć informacje na temat bieżących konsultacji społecznych w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Można też zapoznać się z zakończonymi konsultacjami społecznymi, udzielonymi odpowiedziami i podjętymi w związku z tym dalszymi działaniami.

Przegląd wszystkich konsultacji społecznych Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej „Twój głos w Europie”.

Konsultacje otwarte

Tytuł Obszary polityki Grupy docelowe Ostateczny termin
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights Zatrudnienie, ochrona socjalna Ogół społeczeństwa i wszystkie zainteresowane strony, w szczególności organizacje zajmujące się kwestiami ochrony socjalnej, takie jak: rządy, organy publiczne, przedsiębiorstwa. 15/01/2018

Konsultacje zakończone

Tytuł Obszary polityki Grupy docelowe Ostateczny termin
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Zatrudnienie i sprawy społeczne Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje publiczne i prywatne. W szczególności oczekujemy na odpowiedzi stron zainteresowanych pracami agencji Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA w latach 2011–2016. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Zatrudnienie i sprawy społeczne, równe szanse, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, włączenie społeczne Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły strony bezpośrednio zaangażowane w Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym - strony zaangażowane w zarządzanie programami operacyjnymi - organizacje zaangażowane w działalność Funduszu jako beneficjenci lub partnerzy w projektach - osoby fizyczne otrzymujące wsparcie z Funduszu 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) Zatrudnienie, Sprawy Społeczne, Młodzież Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam jednak na tym, by odpowiedzi udzieliły strony i uczestnicy/beneficjenci bezpośrednio zaangażowani w działania w ramach EFG w latach 2014–2020, a zwłaszcza: – zainteresowane strony zaangażowane w planowanie i wdrażanie pomocy z EFG – zainteresowane strony zaangażowane w rozwiązywanie bardziej ogólnych kwestii dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw, restrukturyzacji przemysłowej 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Polityka społeczna, koordynacja polityki gospodarczej Obywatele, organizacje i organy publiczne 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Edukacja, Zatrudnienie, Równość szans, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Polityka regionalna, Sprawy społeczne, sieci transeuropejskie, Młodzież Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły strony bezpośrednio zaangażowane w EFS w okresie programowania 2007-2013:  podmioty zaangażowane w zarządzanie programami operacyjnymi, w tym państwa członkowskie, instytucje zarządzające, organy wykonawcze na wszystkich szczeblach, partnerzy społeczni i inni partnerzy reprezentowani w komitecie monitorującym, podmioty zaangażowane w realiza 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Swobodny przepływ pracowników, mobilność zawodowa Do udziału w konsultacjach społecznych, które są dostępne w językach urzędowych UE, zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z 28 krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Zatrudnienie i sprawy społeczne Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i wszystkie organizacje, a także organy administracji publicznej 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Zatrudnienie i sprawy społeczne Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie chcielibyśmy poznać opinie pracowników, organizacji pracowników lub przedstawicieli pracowników, pracodawców, organizacji pracodawców oraz władz publicznych. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Zatrudnienie i sprawy społeczne Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje. 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Zatrudnienie i sprawy społeczne Zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje do wzięcia udziału w niniejszych konsultacjach. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Sprawy gospodarcze, zatrudnienie i sprawy społeczne, rynek wewnętrzny Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszelkie organizacje. W szczególności oczekujemy na uwagi ze strony państw członkowskich, organów administracji publicznej, organizacji przedsiębiorców, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Inne konsultacje

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy