Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Openbare raadplegingen e.d.

Voordat de EU beleid en wetgeving maakt, vraagt zij regelmatig burgers en belanghebbenden om hun mening. 

In deze rubriek vindt u informatie over lopende raadplegingen door de EU op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. U vindt er ook informatie over eerdere raadplegingen, zoals de ontvangen antwoorden en de follow-up.

Voor een volledig overzicht van de openbare raadplegingen door de EU kunt u terecht op de website "Uw stem in Europa".

Open raadplegingen

Momenteel geen

Afgesloten raadplegingen

Titel Beleidsterrein(en) Doelgroep(en) Sluitingsdatum
Openbare raadpleging over een Europese arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU, arbeidsmobiliteit, werkgelegenheid Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Hoewel de raadpleging niet op een bepaalde categorie belanghebbenden is gericht, verwachten we vooral bijdragen van nationale, regionale en lokale overheden, de sociale partners, mensen uit de sector (bijv. consultants), academici, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en particulieren, al dan niet beroepshalve. 07/01/2018
Openbare raadpleging over mogelijke EU-maatregelen om de problemen in verband met toegang tot sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk aan te pakken in het kader van de Europese pijler van sociale rechten Werkgelegenheid, sociale bescherming Het brede publiek en alle belanghebbenden, vooral organisaties die belang hebben bij het thema sociale bescherming, zoals regeringen, overheidsdiensten, ondernemingen. 15/01/2018
Openbare raadpleging voor de evaluatie van de agentschappen van de EU: Eurofound, Cedefop, de ETF en het EU-OSHA Werkgelegenheid en sociale zaken Deze raadpleging staat open voor alle burgers en openbare en particuliere organisaties. Er wordt met name om reacties gevraagd van belanghebbenden van Eurofound, Cedefop, de ETF en het EU OSHA tijdens de periode 2011-2016. 05/07/2017
Openbare raadpleging in het kader van de tussentijdse evaluatie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen Werkgelegenheid en sociale zaken, gelijke kansen, recht en grondrechten, sociale inclusie Deze raadpleging staat open voor particulieren en organisaties. Bijzonder welkom zijn bijdragen van belanghebbenden die direct bij het FEAD zijn betrokken, organisaties die bij het beheer van operationele programma's zijn betrokken, organisaties die als begunstigden of projectpartners bij FEAD-steunverlening zijn betrokken en particulieren die steun van het FEAD krijgen. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Openbare raadpleging voor de tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Jongeren Alle burgers en organisaties worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Er worden echter in het bijzonder bijdragen gevraagd van belanghebbenden en deelnemers/begunstigden die in de periode 2014-2020 rechtstreeks bij het EFG betrokken waren/zijn, met name: - Belanghebbenden die betrokken waren/zijn bij het ontwerpen en verlenen van de EFG-steun; - Belanghebbenden die betrokken waren/zijn bij het onderzoeken van bredere vraagstukken in verband met de herstructurering van bedrijven 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten Sociaal beleid, coördinatie van het economisch beleid Burgers, organisaties en overheidsinstanties 31/12/2016
Openbare raadpleging over de evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013 Onderwijs, werkgelegenheid, gelijke kansen, justitie en grondrechten, regionaal beleid, sociale zaken, trans-Europese netwerken, Jeugdzaken Alle particulieren en organisaties worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging. Wij verzoeken vooral om bijdragen van belanghebbenden die direct te maken hebben gehad met het ESF in de periode 2007-2013, zoals:  personen die betrokken zijn bij het beheer van operationele programma's, waaronder lidstaten, beheersautoriteiten, uitvoerende organen op alle niveaus, sociale en andere partners die vertegenwoordigd zijn in het toezichtcomité personen die betrokken zijn bij de uitvoering va 27/04/2016
Openbare raadpleging over de mobiliteitsregeling "Je eerste Eures-baan" en opties voor toekomstige EU-maatregelen voor de arbeidsmobiliteit van jongeren binnen de EU Vrij verkeer van werknemers, arbeidsmobiliteit Deze raadpleging, beschikbaar in alle officiële EU-talen, staat open voor alle burgers en organisaties in de Europese Economische Ruimte, d.w.z. de 28 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 22/04/2016
Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Werkgelegenheid en sociale zaken Alle particulieren, organisaties en openbare instanties worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging. 18/03/2016
Raadpleging over de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (de zogeheten Werkgelegenheid en sociale zaken Alle particulieren en organisaties worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging. Bijzonder welkom zijn bijdragen van werknemers en werkgevers en hun organisaties of vertegenwoordigers, alsmede van overheden. 20/04/2016
Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Werkgelegenheid en sociale zaken Individuele burgers en organisaties 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Openbare raadpleging betreffende de herziening van de arbeidstijdrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG) Werkgelegenheid en Sociale Zaken Alle burgers en organisaties worden uitgenodigd om bij te dragen aan deze raadpleging. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels Economische zaken; Werkgelegenheid en sociale zaken; Interne markt Alle personen en organisaties mogen aan deze raadpleging deelnemen. Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in reacties van lidstaten, andere overheden, werkgeversorganisaties, sociale partners en niet-gouvernementele organisaties. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Overige raadplegingen, enquêtes enz.

Momenteel geen