Navigācijas ceļš

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Veidojot politiku un sagatavojot likumus, Eiropas Komisija regulāri aptaujā iedzīvotājus un ieinteresētos, lai uzzinātu viņu viedokli.

Šajā rubrikā uzzināsit par atklātām sabiedriskajām apspriešanām nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā.Šeit var arī uzzināt par agrāk notikušām apspriešanām, piemēram, saņemtās atbildes un to, kādi pasākumi veikti.

Pilnīgu pārskatu par Eiropas Komisijas sāktajām sabiedriskajām apspriešanām piedāvā tīmekļa vietne Jūsu balss Eiropā.

Pašreizējās apspriešanas

Pagaidām nekas nav saņemts

Pabeigtas apspriešanas

Nosaukums Politikas joma(-s) Mērķa grupa(-s) Beigu datums
Public consultation on a European Labour Authority and a European Social Security Number ES sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija, darbaspēka mobilitāte, nodarbinātība Apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi cilvēki un organizācijas. Lai gan šajā apspriešanā nav paredzēts izcelt nevienu konkrētu ieinteresēto personu kategoriju, mēs gaidām atbildes no valsts, reģiona vai vietējā līmeņa publiskajām iestādēm, sociālajiem partneriem, nozarē strādājošajiem (piemēram, no konsultantiem), pasniedzējiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privātpersonām, profesionālā vai citādā kārtā. 07/01/2018
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights Nodarbinātība, sociālā aizsardzība Plaša sabiedrība un visas ieinteresētās personas, jo īpaši organizācijas, kam ir interese par sociālās aizsardzības jautājumiem, tādas kā: valdības, publiskās iestādes, uzņēmumi. 15/01/2018
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un publiskās un privātās organizācijas. It īpaši vēlamies saņemt atbildes no tiem, kas no 2011. līdz 2016. gadam bija aģentūru Eurofound, Cedefop, ETF un EU-OSHA ieinteresētās personas. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Nodarbinātība un sociālās lietas, iespēju vienlīdzība, tiesiskums un pamattiesības, sociālā iekļaušana Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Īpaši tiek gaidītas atbildes no ieinteresētajām personām, kas tieši iesaistītas FEAD, proti, ieinteresētajām personām, kas iesaistītas darbības programmu pārvaldībā, organizācijām, kas iesaistītas FEAD īstenošanā kā saņēmējas vai projekta partneres, privātpersonām, kas saņem FEAD atbalstu. 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) Nodarbinātība, sociālās lietas, jaunatne Visi pilsoņi un organizācijas tiek aicinātas paust savu viedokli. Tomēr īpaši tiek gaidītas atbildes no ieinteresētajām personām un dalībniekiem/atbalsta saņēmējiem, kam ir vai ir bijusi tieša saistība ar EGF 2014.–2020. gada periodā, jo īpaši no: - ieinteresētajām personām, kas iesaistītas EGF atbalsta plānošanā un sniegšanā, - ieinteresētajām personām, kas iesaistītas plašāku uzņēmuma, rūpniecības un reģionos notiekošās pārstrukturēšanas jautājumu risināšanā, - EGF atbalsta pasākumu dalībniek 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Sociālā politika, ekonomikas politikas koordinācija Iedzīvotāji, organizācijas un valsts iestādes 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Izglītība, nodarbinātība, iespēju vienlīdzība, tiesiskums un pamattiesības, reģionu politika, sociālās lietas, Eiropas komunikāciju tīkls , jaunatne Aicinām visus iedzīvotājus un organizācijas piedalīties šajā apspriešanā. Īpaši tiek gaidītas atsauksmes no ieinteresētajām personām, kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā bijušas tieši saistītas ar ESF:  ieinteresētās personas, kas piedalījās darbības programmu pārvaldībā, tostarp dalībvalstis, pārvaldības iestādes, īstenošanas iestādes visos līmeņos, uzraudzības komitejā pārstāvētie sociālie un citi partneri, ieinteresētās personas, kas ESF darbību īstenošanā piedalījās, veicinot projektu 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Darba ņēmēju brīva pārvietošanās, darbaspēka mobilitāte Visi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) (t.i., ES 28 valstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) iedzīvotāji un organizācijas var piedalīties šajā apspriešanā, kas ir pieejama visās ES oficiālajās valodās. 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā ir laipni aicināti piedalīties visi iedzīvotāji, organizācijas un publiskās iestādes 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Īpaši ceram uz darba ņēmēju, darba ņēmēju organizāciju vai pārstāvju, darba devēju, darba devēju organizāciju un publisko iestāžu piedalīšanos. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā var piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi pilsoņi un organizācijas. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Ekonomikas lietas. Nodarbinātība un sociālās lietas. Iekšējais tirgus. Visi pilsoņi un organizācijas ir laipni aicināti piedalīties šajā apspriešanā. It īpaši gaidām dalībvalstu, valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju komentārus. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Citas konsultācijas

Pagaidām nekas nav saņemts