Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Rengdama politiką ir teisės aktus Europos Komisija nuolat stengiasi sužinoti piliečių ir suinteresuotųjų šalių nuomones. 

Šiame interneto svetainės skyriuje rasite informacijos apie viešas konsultacijas užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties temomis. Be to, rasite detalios informacijos apie ankstesnes viešas konsultacijas, pavyzdžiui, gautus atsakymus ir tolesnius veiksmus.

Išsamią Europos Komisijos surengtų viešų konsultacijų apžvalgą rasite svetainėje „Jūsų balsas Europoje“.

Vykstančios konsultacijos

Šiuo metu konsultacijų nevyksta

Pasibaigusios konsultacijos

Pavadinimas Politikos sritis (-ys) Tikslinė(-s) grupė(-s) Uždarymo data
Public consultation on a European Labour Authority and a European Social Security Number ES socialinės apsaugos koordinavimas, darbo jėgos judumas, užimtumas Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi asmenys ir organizacijos. Nors konsultacijos nėra skirtos kurios nors konkrečios kategorijos suinteresuotiesiems subjektams, tikimasi sulaukti nacionalinio, regionų arba vietos lygmens valdžios institucijų, socialinių partnerių, praktikuojančių specialistų (pavyzdžiui, konsultantų), akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės organizacijų ir atskirų piliečių asmeninių arba profesinių atsiliepimų. 07/01/2018
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights Užimtumas, socialinė apsauga Plačioji visuomenė ir visi suinteresuotieji subjektai, visų pirma organizacijos, kurias domina socialinės apsaugos klausimai: vyriausybės; valdžios institucijos; bendrovės. 15/01/2018
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Užimtumas ir socialiniai reikalai Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir privačiosios bei viešosios organizacijos. Ypač laukiama suinteresuotųjų subjektų, kurie 2011–2016 m. buvo susiję su EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA, atsiliepimų. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Užimtumas ir socialiniai reikalai, lygios galimybės, teisingumas ir pagrindinės teisės, socialinė įtrauktis Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač tikimasi, kad atsiliepimų pateiks su EPLSAF tiesiogiai susiję suinteresuotieji subjektai: veiksmų programų valdyme dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai, EPLSAF veiksmų vykdyme kaip paramos gavėjos arba projektų partnerės dalyvaujančios organizacijos, paramą iš EPLSAF gaunantys asmenys. 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) Užimtumas, socialiniai reikalai, jaunimas Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Tačiau ypač laukiama pastabų iš suinteresuotųjų subjektų ir dalyvių arba paramos gavėjų, kurie tiesiogiai dalyvavo su EGF susijusioje veikloje 2014–2020 m., visų pirma iš: – suinteresuotųjų subjektų, kurie dalyvauja rengiant ir įgyvendinant EGF paramą – suinteresuotųjų subjektų, kurie dalyvauja sprendžiant bendresnio pobūdžio bendrovių, pramonės ir regionų restruktūrizavimo klausimus – EGF paramos priemonių įgyvendinimo dalyvi 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Socialinė politika, ekonominės politikos koordinavimas Piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos. 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Švietimas, užimtumas, lygios galimybės, teisingumas ir pagrindinės teisės, regioninė politika, socialiniai reikalai, transeuropiniai tinklai, jaunimas. Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Labai tikimės, kad nuomonę išsakys ESF veikloje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu tiesiogiai dalyvavę suinteresuotieji subjektai:  veiksmų programas valdę suinteresuotieji subjektai, įskaitant valstybes nares, vadovaujančiąsias institucijas, visų lygmenų vykdomąsias institucijas, socialinius ir kitus partnerius, kuriems atstovaujama stebėsenos komitete, ESF projektus vykdyti padėję suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Laisvas darbuotojų judėjimas, darbo jėgos judumas Konsultacijose, kurios skelbiamos oficialiosiomis ES kalbomis, gali dalyvauti visi Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, t. y. 28 ES valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, piliečiai ir organizacijos 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Užimtumas ir socialiniai reikalai Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos. 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Užimtumas ir socialiniai reikalai Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Labai tikimės, kad savo nuomonę išsakys darbuotojai, darbuotojų organizacijos arba darbuotojų atstovai, darbdaviai, darbdavių organizacijos ir valdžios institucijos. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Užimtumas ir socialiniai reikalai Konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Užimtumas ir socialiniai reikalai Užimtumas ir socialiniai reikalai 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Ekonomikos reikalai, užimtumas ir socialiniai reikalai, vidaus rinka Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač raginamos dalyvauti valstybių narių ir kitos viešos institucijos, verslo organizacijos, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Kitos konsultacijos

Šiuo metu konsultacijų nevyksta