Navigatsioonitee

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Euroopa Komisjon uurib poliitika ja õigusaktide väljatöötamsel regulaarselt, millised on kodanike ja sidusrühmade seisukohad.

Selles veebisaidi jaotises leiate teavet avalike konsultatsioonide kohta tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas. Samuti võite siit leida teavet eelmiste avalike konsultatsioonide, sealhukgas ka nende raames saadud vastuste ja võetud järelmeetmete kohta.

Euroopa Komisjoni algatatud avalikest konsultatsioonidest täieliku ülevaate saamiseks külastage palun veebisaiti „Sinu hääl Euroopas”.

Käimasolevad konsultatsioonid

Käesoleval hetkel ei ole seisukohti esitatud

Lõppenud konsultatsioonid

Pealkiri Poliitikavaldkond/-valdkonnad Sihtrühm(ad) Lõppkuupäev
Avalik konsultatsioon Euroopa tööjõuameti ja Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri teemal ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, töötajate liikuvus, tööhõive Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik üksikisikud ja organisatsioonid. Ehkki konsulteerimise eesmärk ei ole valida välja konkreetset liiki sidusrühmi, oodatakse vastuseid riigi, piirkonna või kohaliku tasandi ametiasutustelt, sotsiaalpartneritelt, erialaspetsialistidelt (nt nõustajad), akadeemiliste ringkondade esindajatelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja üksikisikutelt kas nende enda nimel või kutsetegevuse raames. 07/01/2018
Avalik konsultatsioon teemal, mida peaks Euroopa Liit Euroopa sotsiaalõiguste samba raames tegema, et kõrvaldada sotsiaalkaitse kättesaadavuse osas kõigi tööhõivevormide puhul esineda võivaid probleeme Tööhõive, sotsiaalkaitse Laiem avalikkus ja kõik sidusrühmad, eelkõige sotsiaalkaitseküsimustega tegelevad organisatsioonid nt valitsused, riigiasutused, ettevõtjad. 15/01/2018
Avalik konsultatsioon ELi nelja ameti – Eurofoundi, Cedefopi, ETFi ja EU-OSHA – hindamise kohta Tööhõive ja sotsiaalküsimused Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ning avalik- ja eraõiguslikud organisatsioonid. Eelkõige oodatakse osalema neid, kes olid 2011.–2016. aastal Eurofoundi, Cedefopi, ETFi ja EU-OSHA sidusrühmad 05/07/2017
Avalik konsultatsioon enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (FEAD) vahehindamise kohta. Tööhõive ja sotsiaalküsimused, võrdsed võimalused, õigusküsimused ja põhiõigused, sotsiaalne kaasatus. Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Eelkõige oodatakse arvamusi sidusrühmadelt, kes on FEADiga otseselt seotud – rakenduskavade juhtimisega seotud sidusrühmad, FEADi abi edasiandmisega seotud organisatsioonid (programmi abisaajad või projektipartnerid), FEADi toetust saavad üksikisikud. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Avatud avalik konsultatsioon Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahehindamiseks Tööhõive, sotsiaalküsimused, noored Osa võtma on oodatud kõik kodanikud ja organisatsioonid. Eelkõige aga oodatakse arvamusi EGFiga ajavahemikul 2014–2020 otseselt seotud sidusrühmadelt ja osalejatelt/toetusesaajatelt, eriti: – sidusrühmadelt, kes on seotud EGFi toetuse kavandamise ja rakendamisega; – sidusrühmadelt, kes tegelevad laiemalt ettevõtete, tööstuse ja piirkondliku restruktureerimise küsimustega; – EGFi toetusmeetmetes osalejatelt. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Euroopa sotsiaalõiguste samba teemaline avalik konsultatsioon Sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika kooskõlastamine Kodanikud, organisatsioonid ja ametiasutused 31/12/2016
Avalik konsultatsioon Euroopa Sotsiaalfondi programmitöö perioodi 2007–2013 järelhindamise raames Haridus, tööhõive, võrdsed võimalused, õigusküsimused ja põhiõigused, regionaalpoliitika, sotsiaalküsimused, üleeuroopalised võrgud , noored Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. Eelkõige oodatakse arvamusi sidusrühmadelt, mis olid ESFiga programmitöö perioodil 2007–2013 otse seotud.  Rakenduskavade juhtimisega seotud sidusrühmad, sealhulgas liikmesriigid, korraldus- ja rakendusasutused ning seirekomisjonis esindatud sotsiaal- ja muud partnerid  ESFi tegevusega seotud sidusrühmad, kes viivad ellu projekte, näiteks koolitusorganisatsioonid, tööturuasutused, vabaühendused, omavalitsused, k 27/04/2016
Avalik internetikonsultatsioon, milles käsitletakse liikuvuskava „Sinu esimene EURESi töökoht” ja ELi-sisese noorte tööjõu liikuvusega seotud tulevasi ELi meetmeid Töötajate vaba liikumine ja tööjõu liikuvus Käesolevast konsultatsioonist saab osa võtta kõigis ELi ametlikes keeltes ning see on avatud kõigile Euroopa Majanduspiirkonna (EMP), st Euroopa Liidu 28 liikmesriigi, Norra, Islandi ja Liechtensteini kodanikele ja organisatsioonidele. 22/04/2016
Avalik konsultatsioon puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010–2020 läbivaatamise kohta Tööhõive ja sotsiaalküsimused Käesolevast konsultatsioonist saavad osa võtta kõik kodanikud, organisatsioonid ja riigiasutused. 18/03/2016
Avalik konsultatsioon tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (nn kirjaliku teavitamise direktiiv 91/533/EMÜ) Tööhõive ja sotsiaalküsimused Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. Eriti on oodatud töötajate, töötajate organisatsioonide või esindajate, tööandjate, tööandjate organisatsioonide ja riigiasutuste seisukohad. 20/04/2016
Avalik konsultatsioon ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta Tööhõive ja sotsiaalküsimused Konsultatsioonis võivad osaleda kõik kodanikud ja organisatsioonid 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Tööaja direktiivi (direktiiv 2003/88/EÜ) läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon Tööhõive ja sotsiaalküsimused Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Roheline raamat – Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem Majandusküsimused; Tööhõive ja sotsiaalküsimused; Siseturg Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. Eriti on oodatud osa võtma liikmesriigid, muud riiklikud ametiasutused, ettevõtlusorganisatsioonid, tööturu osapooled ning valitsusvälised organisatsioonid. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Muud konsultatsioonid

Käesoleval hetkel ei ole seisukohti esitatud