Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and Social Affairs

Ομάδα/ες στόχος/οι

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     17/06/2011     μέχρι :   12/08/2011
Στόχος της διαβούλευσης

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf English