Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and social solidarity

Ομάδα/ες στόχος/οι

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     04/04/2011     μέχρι :   27/05/2011
Στόχος της διαβούλευσης

The Commission has undertaken the review of its financial instruments for the next post-2013 multiannual financial framework. The EU programme for employment and social solidarity, – PROGRESS (2007-2013), is also subject to a review. In this context, DG Employment, Social Affairs and Inclusion invites you to take part in the public consultation on a successor instrument. This public consultation aims to collect your insights and suggestions regarding the design, added value, objectives, actions, budget and delivery of such a successor instrument. Your input can help us shape it to best address your current and future needs.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

The consultation is published on the Commission consultation website “Your Voice in Europe”. Responding to the consultation should be done online.

The questionnaire is available in all EU languages. However, replies in EN, FR and DE will allow faster analysis of results.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=progress&lang=en
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity Progress 2007 - 2013 - background document
pdf English
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Unit
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-progress@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Individual Responses
pdf English
Summary report
pdf English
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf English