Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and social

Ομάδα/ες στόχος/οι

All citizens and organisations

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     04/11/2009     μέχρι :   04/01/2010
Στόχος της διαβούλευσης

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
null
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : EMPL/G3
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :European Commission, 1047 Bruxelles.
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

null
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής