Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Τομέας/είς πολιτικής

EU Social Security Coordination and Free Movement

Ομάδα/ες στόχος/οι

General public and organisations

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     05/12/2012     μέχρι :   05/03/2013
Στόχος της διαβούλευσης

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

 

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Through online questionnaire (IPM)

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Summary of Public Consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU
pdf English
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-b4-unit@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Δείτε τις απαντήσεις
You can now read a summary report about the public consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU.
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf English