Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά συστηματικά τη γνώμη των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων όταν καταρτίζει πολιτικές ή νομοθετικά μέτρα.

Στο τμήμα αυτό του δικτυακού τόπου θα βρείτε πληροφορίες για τις ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης. Μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία προηγούμενων διαβουλεύσεων, όπως π.χ. τις απαντήσεις που εστάλησαν και τη συνέχεια που δόθηκε σ' αυτές.

Για να έχετε μια πλήρη εικόνα των δημοσίων διαβουλεύσεων που έχει διοργανώσει η Επιτροπή, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο Η φωνή σας στην Ευρώπη.

Ανοιχτές διαβουλεύσεις

Καμία απάντηση μέχρι στιγμής

Περατωθείσες διαβουλεύσεις

Τίτλος Τομέας/είς πολιτικής Ομάδα/ες στόχος/οι προθεσμίας
Δημόσια διαβούλευση για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και έναν αριθμό ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, απασχόληση Όλα τα άτομα και όλοι οι οργανισμοί καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαβούλευση. Παρόλο που η διαβούλευση δεν έχει στόχο να διαχωρίσει καμία συγκεκριμένη κατηγορία ενδιαφερομένων, αναμένεται η υποβολή απαντήσεων από τις δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, από τους κοινωνικούς εταίρους, από επαγγελματίες (π.χ. συμβούλους), πανεπιστημιακούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένους πολίτες, με την προσωπική ή την επαγγελματική τους ιδιότητα. 07/01/2018
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια πιθανή δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων στην κοινωνική προστασία σε όλες τις μορφές απασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων Απασχόληση, κοινωνική προστασία Το κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την κοινωνική προστασία όπως κυβερνήσεις, δημόσιες αρχές, εταιρείες. 15/01/2018
Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των οργανισμών της ΕΕ: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Όλοι οι πολίτες, το κοινό και οι ιδιωτικοί οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην παρούσα διαβούλευση. Επιδιώκεται η συμβολή κυρίως των εμπλεκόμενων μερών του Eurofound, του Cedefop, του ETF και του EU-OSHA κατά την περίοδο 2011-2016. 05/07/2017
Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, Ίσες ευκαιρίες, Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα, Κοινωνική ένταξη Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Αναζητούνται συνεισφορές ιδίως από τους ενδιαφερόμενους φορείς που είχαν άμεση σχέση με το ΤΕΒΑ, ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οργανισμούς που εμπλέκονται με την παροχή της βοήθειας του ΤΕΒΑ ως δικαιούχοι ή εταίροι του έρχου, άτομα που λαμβάνουν υποστήριξη από το ΤΕΒΑ 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη Στην παρούσα διαβούλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες και οι φορείς. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάθεση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμμετέχοντες/τους δικαιούχους που συμμετέχουν άμεσα στο ΕΤΠ κατά την περίοδο 2014-2020, ιδίως: – Τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στήριξης του ΕΤΠ 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Δημόσια διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων Κοινωνική πολιτική, συντονισμός της οικονομικής πολιτικής Πολίτες, οργανισμοί και δημόσιες αρχές. 31/12/2016
Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 Εκπαίδευση, Απασχόληση, Ίσες ευκαιρίες, Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα, Περιφερειακή πολιτική, Κοινωνικές υποθέσεις, Διευρωπαϊκά δίκτυα, Νεολαία Όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή ενδιαφερομένων που είχαν άμεση σχέση με το ΕΚΤ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013:  ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων και των κρατών μελών, των αρχών διαχείρισης, των φορέων υλοποίησης σε κάθε επίπεδο, των κοινωνικών και άλλων εταίρων που εκπροσωπούνται στην επιτροπή παρακολούθησης, ενδιαφερόμενοι που συμ 27/04/2016
Δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία κινητικότητας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» και τις πιθανές μελλοντικές επιλογές μέτρων της ΕΕ για την εργασιακή κινητικότητα των νέων εντός της ΕΕ Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού Στη διαβούλευση, που είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. 22/04/2016
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Όλοι οι πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση 18/03/2016
Διαβούλευση σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση» - Οδηγία 91/533/ΕΟΚ) Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις των εργαζομένων, των οργανώσεων των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, των εργοδοτών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των δημόσιων αρχών. 20/04/2016
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τους οργανισμούς 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ) Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Όλοι οι πολίτες και όλες οι οργανώσεις καλούνται να συμμετέχουν στη διαβούλευση αυτή. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Πράσινη Βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα Οικονομικές υποθέσεις• Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις• Εσωτερική αγορά Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή κρατών μελών, δημόσιων φορέων, επιχειρηματικών οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Άλλες διαβουλεύσεις

Καμία απάντηση μέχρι στιγμής