Sti

Offentlige høringer og andre høringsaktiviteter

Kommissionen hører jævnligt borgerne og de berørte parter, når den udvikler initiativer og lovgivning.

På denne del af webstedet kan du få mere at vide om igangværende offentlige høringer inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. Du finder også oplysninger om tidligere offentlige høringer, bl.a. høringssvarene og opfølgningen herpå.

På webstedet "Kom til orde i Europa" kan du se en oversigt over alle Kommissionens offentlige høringer – både igangværende og afsluttede.

Igangværende høringer

Titel Politikområde(r) Målgruppe(r) Af-sluttet
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Afsluttede høringer

Titel Politikområde(r) Målgruppe(r) Af-sluttet
Offentlig høring om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og et europæisk socialsikringsnummer EU's koordinering af sociale sikringsordninger, arbejdskraftmobilitet, beskæftigelse Alle enkeltpersoner og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Høringen henvender sig ikke til bestemte interessentgrupper, men vi vil især gerne høre fra offentlige myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, arbejdsmarkedets parter, fagfolk (f.eks. konsulenter), videnskabskredse, civilsamfundets organisationer og individuelle borgere i deres personlige eller faglige kapacitet. 07/01/2018
Offentlig høring om mulige EU-tiltag til bekæmpelse af problemer med adgang til social sikring for personer i alle former for beskæftigelse inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder Beskæftigelse og social sikring Offentligheden og alle interessenter, herunder især organisationer, der interesserer sig for social sikring som f.eks: regeringer, offentlige myndigheder, virksomheder. 15/01/2018
Åben offentlig høring om evaluering af EU-agenturerne EUROFOUND, CEDEFOP, ETF og EU-OSHA Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold Alle borgere og offentlige og private organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Der ønskes især bidrag fra interessenter i Eurofound, Cedefop, ETF og EU-OSHA i perioden 2011-2016. 05/07/2017
Åben offentlig høring om midtvejsevalueringen af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) Beskæftigelse, sociale anliggender, ligestilling, retfærdighed og grundlæggende rettigheder, social inklusion Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Vi vil især gerne høre fra interessenter, der er direkte involveret i FEAD: interessenter, der er involveret i forvaltningen af de operationelle programmer, organisationer, der er involveret i gennemførelsen af FEAD som støttemodtagere eller projektpartnere og enkeltpersoner, som modtager støtte fra FEAD 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Åben offentlig høring om midtvejsevalueringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden, EGF) Beskæftigelse, sociale anliggender/arbejdsmarkedsforhold, unge Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Men der ønskes især bidrag fra aktører og deltagere/støttemodtagere, der er direkte involveret i Globaliseringsfonden i perioden 2014-2020, navnlig: — aktører, der er involveret i udformning og gennemførelse af støtte fra Globaliseringsfonden — aktører, der er involveret i de bredere spørgsmål om omstrukturering af virksomheder, erhvervsgrene og regioner — deltagere i Globaliseringsfondens støtteforanstaltninger. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder Socialpolitik, samordning af de økonomiske politikker Borgere, organisationer og offentlige myndigheder. 31/12/2016
Offentlig høring i forbindelse med den efterfølgende evaluering af Den Europæiske Socialfond i programmeringsperioden 2007-2013 Uddannelse, beskæftigelse, ligestilling, retfærdighed og grundlæggende rettigheder, regionalpolitik, sociale anliggender, transeuropæiske net, ungdom Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Vi vil især gerne høre fra interesserede parter, som var direkte involveret i ESF i programmeringsperioden 2007-2013: Interesserede parter involveret i forvaltningen af operationelle programmer, interesserede parter involveret i gennemførelsen af ESF-operationer som projektiværksættere, deltagere i ESF støtteforanstaltninger 27/04/2016
Offentlig onlinehøring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Arbejdskraftens fri bevægelighed, arbejdskraftmobilitet Høringen, som findes på alle officielle EU-sprog, er åben for alle borgere og organisationer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – dvs. de 28 EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein 22/04/2016
Offentlig høring om revisionen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020 Beskæftigelse og Sociale Anliggender Alle borgere, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er velkomne til at deltage i denne høring 18/03/2016
Høring om arbejdsgiveres pligt til at underrette arbejdstagere om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (direktiv 91/533/EØF) Beskæftigelse og Sociale Anliggender Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Der ønskes især bidrag fra arbejdstagere, arbejdstagerorganisationer og arbejdstagerrepræsentanter, arbejdsgivere, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder. 20/04/2016
Offentlig høring om EU-koordinering af de sociale sikringsordninger Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold Høringen er åben for alle borgere og organisationer 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Offentlig høring om revisionen af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Beskæftigelse og sociale anliggender Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Grønbogen om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa Økonomi, beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, det indre marked Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i høringen. Bidrag ønskes især fra medlemslandene, andre offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og ngo'er. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Andre høringer

Der er i øjeblikket ingen høringer