Cesta

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Při utváření politiky a právních předpisů se evropští komisaři často obracejí na občany a další zainteresované subjekty a ptají se na jejich názor.

V této části naleznete informace o otevřených veřejných konzultacích v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociální začlenění. Jsou zde rovněž podrobnosti o předešlých konzultacích, včetně informací o obdržených odpovědích a následně podniknutých krocích.

Podrobný přehled veřejných konzultací Evropské komise naleznete na internetových stránkách „Váš hlas v Evropě“.

Otevřené konzultace

Zatím žádné

Ukončené konzultace

Název Oblast(-i) Cílová(-é) skupina(-y) Zavírací den
Veřejná konzultace týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a evropského čísla sociálního zabezpečení koordinace sociálního zabezpečení EU, pracovní mobilita, zaměstnanost Této konzultace se mohou zúčastnit všichni jednotlivci a organizace. Autoři veřejné konzultace vítají účast všech kategorií zainteresovaných subjektů, očekávají nicméně příspěvky zejména od veřejných orgánů na celostátní, regionální nebo místní úrovni, sociálních partnerů, odborníků z praxe (např. poradců), zástupců akademické obce, organizací občanské společnosti a jednotlivých občanů, kteří přispějí jako jednotlivci nebo v rámci své profesní činnosti. 07/01/2018
Veřejná konzultace o možných opatřeních EU na řešení problémů souvisejících se zajištěním přístupu osob ve všech formách zaměstnání k sociální ochraně v rámci evropského pilíře sociálních práv Zaměstnanost, sociální ochrana Široká veřejnost a všechny zainteresované strany, především organizace se zájmem o otázky sociální ochrany, k nimž můžou patřit: vládní orgány, orgány veřejné moci, podniky. 15/01/2018
Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA Zaměstnanost a sociální věci Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a soukromé i veřejné organizace. Především uvítáme příspěvky od stran zapojených do činnosti agentur Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA v období 2011–2016. 05/07/2017
Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Zaměstnanost, sociální věci, rovné příležitosti, spravedlnost a základní práva, sociální začleňování Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Vítány jsou zejména příspěvky od zúčastněných stran přímo zapojených do FEAD – zúčastněné strany zapojené do řízení operačních programů – organizace zapojené do poskytování pomoci FEAD buď jako příjemci nebo jako partneři projektu – jednotlivci přijímající podporu z FEAD 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období Zaměstnanost, sociální věci a mládež Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Nicméně Komise uvítá zejména příspěvky od zúčastněných stran a účastníků nebo příjemců, kteří mají bezprostřední zkušenost s působením EFG v období 2014–2020: – zúčastněné strany se zkušenostmi s navrhováním a poskytováním podpory z EFG – zúčastněné strany podílející se na řešení širších otázek souvisejících s restrukturalizací podniků, odvětví či regionů – příjemci podpůrných opatření z EFG. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Veřejná konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Sociální politika, koordinace hospodářské politiky Občané, organizace a subjekty veřejného sektoru 31/12/2016
Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–2013 vzdělávání, zaměstnanost, rovné příležitosti, spravedlnost a základní práva, regionální politika, sociální věci, transevropské sítě, mládež Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Vítány jsou zejména příspěvky od zainteresovaných subjektů přímo zapojených do činností ESF během programového období 2007–2013:  zainteresované subjekty podílející se na řízení operačních programů, včetně členských států, řídicích orgánů, prováděcích orgánů na všech úrovních, sociálních a dalších partnerů zastoupených v monitorovacím výboru  zainteresované subjekty podílející se na činnostech ESF jako navrhovatelé projektů – např 27/04/2016
Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie Volný pohyb pracovníků, mobilita pracovních sil Konzultace je k dispozici v úředních jazycích EU a mohou se jí zúčastnit všichni občané a organizace z Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy z 28 zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska 22/04/2016
Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 Zaměstnanost a sociální věci Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, organizace i orgány veřejné správy. 18/03/2016
Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS) Zaměstnanost a sociální věci Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Uvítáme zejména o příspěvky od zaměstnanců, organizací zaměstnanců či zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů, organizací zaměstnavatelů a orgánů veřejné moci. 20/04/2016
Veřejná konzultace týkající se koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU Zaměstnanost a sociální věci Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES) Zaměstnanost a sociální věci Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Zelená kniha – Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě Ekonomické záležitosti Zaměstnanost a sociální věci Vnitřní trh Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i organizace. Zejména budou vítány příspěvky od členských států, orgánů veřejné správy, podnikatelského sektoru, sociálních partnerů a nevládních organizací. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Další konzultace

Zatím žádné