Навигационна пътека

Обществени консултации и други консултационни дейности

Европейската комисия редовно търси мнението на гражданите и заинтересованите лица, когато разработва политики и законодателни актове. 

В този раздел на уебсайта ще откриете информация за текущи обществени допитвания в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. Можете също така да се запознаете с предишни обществени допитвания, включително информация за получените отговори и предприетите действия.

За пълен преглед на обществените допитвания, организирани от Европейската комисия, моля посетете уебсайта „Вашият глас в Европа“.

Текущи допитвания

Заглавие Области на политиката Целеви групи Крайната дата
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Приключили допитвания

Заглавие Области на политиката Целеви групи Крайната дата
Обществена консултация относно Европейски орган по въпросите на трудовия пазар и европейски социалноосигурителен номер Координация на системите за социална сигурност, трудова мобилност, заетост в ЕС В настоящата консултация могат да участват всички граждани и организации. Въпреки че консултацията няма за цел да дава предимство на която и да е категория заинтересовани страни, очаква се в нея да се включат публичните органи на национално, регионално или местно равнище, социалните партньори, работещите в тази област (напр. консултанти), академичните среди, организации на гражданското общество и отделни граждани, в лично или в професионално качество. 07/01/2018
Обществена консултация относно възможните действия на равнище ЕС за преодоляване на предизвикателствата, свързани с достъпа до социална закрила на лицата, които упражняват всякакви форми на заетост, в рамките на европейския стълб на социалните права Трудова заетост, социална закрила Широката общественост и всички заинтересовани страни, и по-специално образувания, които се интересуват от въпроси, свързани със социалната закрила, като: • правителства, • публични органи, • дружества. 15/01/2018
Открита обществена консултация за оценка на агенциите на ЕС: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Заетост и социални въпроси Всички граждани и обществени и частни организации могат да участват в настоящата консултация. Очакват се по-специално отговорите на заинтересованите лица от Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA през периода 2011—2016 г. 05/07/2017
Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) Трудова заетост и социални въпроси, равни възможности, правосъдие и основни права, социално приобщаване Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Особено ни интересуват мненията на заинтересованите страни, които са пряко ангажирани във FEAD — заинтересовани страни, участващи в управлението на оперативни програми; организации, участващи в предоставянето на помощ по FEAD като бенефициери или партньори по проектите; физически лица, получаващи подкрепа от FEAD 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Открита обществена консултация за междинната оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) Трудова заетост, социални въпроси, младеж Всички граждани и организации могат да участват в консултацията. Особено ценен е приносът на заинтересовани страни и участници/бенефициери, пряко участващи в действия по ЕФПГ през периода 2014 — 2020 г., по-специално: — заинтересовани страни, ангажирани с разработването и предоставянето на подкрепа в рамките на ЕФПГ, — заинтересовани страни, занимаващи се по-общо с въпроси относно дружествено, промишлено и регионално преструктуриране, — участници в мерки за подкрепа по ЕФПГ. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Обществена консултация относно европейски стълб на социалните права Социална политика, координация на икономическите политики Граждани, организации и органи на държавната власт. 31/12/2016
Обществена консултация в контекста на последващата оценка на Европейския социален фонд за програмния период 2007—2013 г. Образование, Заетост, Равни възможности, Правосъдие и основни права, Регионална политика, Социални въпроси, Трансевропейски мрежи, Младеж Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват мнения от заинтересованите страни, които са пряко ангажирани в ЕСФ през програмния период 2007—2013 г.: Заинтересовани страни, участващи в управлението на оперативни програми, Заинтересовани страни, участващи в изпълнението на дейностите на ЕСФ като организатори на проекти, Участници в мерки на ЕСФ за подпомагане 27/04/2016
Обществена онлайн консултация относно схемата за мобилност „Твоята първа работа с EURES“ и възможностите за бъдещи мерки на ЕС във връзка с младежката трудова мобилност в рамките на Съюза Свободно движение на работници, трудова мобилност Консултацията е достъпна на всички официални езици на ЕС и е отворена за всички граждани и организации от Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. 28-те страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 22/04/2016
Обществена консултация относно преразглеждането на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. Заетост и социални въпроси В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи. 18/03/2016
Обществена консултация относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (т. нар. Директива относно писмената декларация) Заетост и социални въпроси Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват коментарите на работници/ служители, организации на работниците/служителите и представители на работниците/служителите, работодатели, организации на работодателите и публични органи. 20/04/2016
Обществена консултация относно координацията на системите за социална сигурност в ЕС Заетост и социални въпроси Консултацията е отворена за всички граждани и организации 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Обществена консултация относно преразглеждането на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО) Заетост и социални въпроси Всички граждани и организации могат да участват в тази консултация. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи Икономически въпроси, заетост и социални въпроси, вътрешен пазар Ще се радваме на участие от страна на всички граждани и организации. Особено ценни за нас са предложенията и коментарите от държави-членки, други публични органи, бизнес организации, социални партньори и неправителствени организации. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Други консултации

Засега няма нито едно мнение