Навигационна пътека

Обществени консултации и други консултационни дейности

Европейската комисия редовно търси мнението на гражданите и заинтересованите лица, когато разработва политики и законодателни актове. 

В този раздел на уебсайта ще откриете информация за текущи обществени допитвания в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. Можете също така да се запознаете с предишни обществени допитвания, включително информация за получените отговори и предприетите действия.

За пълен преглед на обществените допитвания, организирани от Европейската комисия, моля посетете уебсайта „Вашият глас в Европа“.

Текущи допитвания

Засега няма нито едно мнение

Приключили допитвания

Заглавие Области на политиката Целеви групи Крайната дата
Public consultation on a European Labour Authority and a European Social Security Number Координация на системите за социална сигурност, трудова мобилност, заетост в ЕС В настоящата консултация могат да участват всички граждани и организации. Въпреки че консултацията няма за цел да дава предимство на която и да е категория заинтересовани страни, очаква се в нея да се включат публичните органи на национално, регионално или местно равнище, социалните партньори, работещите в тази област (напр. консултанти), академичните среди, организации на гражданското общество и отделни граждани, в лично или в професионално качество. 07/01/2018
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights Трудова заетост, социална закрила Широката общественост и всички заинтересовани страни, и по-специално образувания, които се интересуват от въпроси, свързани със социалната закрила, като: • правителства, • публични органи, • дружества. 15/01/2018
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Заетост и социални въпроси Всички граждани и обществени и частни организации могат да участват в настоящата консултация. Очакват се по-специално отговорите на заинтересованите лица от Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA през периода 2011—2016 г. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Трудова заетост и социални въпроси, равни възможности, правосъдие и основни права, социално приобщаване Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Особено ни интересуват мненията на заинтересованите страни, които са пряко ангажирани във FEAD — заинтересовани страни, участващи в управлението на оперативни програми; организации, участващи в предоставянето на помощ по FEAD като бенефициери или партньори по проектите; физически лица, получаващи подкрепа от FEAD 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) Трудова заетост, социални въпроси, младеж Всички граждани и организации могат да участват в консултацията. Особено ценен е приносът на заинтересовани страни и участници/бенефициери, пряко участващи в действия по ЕФПГ през периода 2014 — 2020 г., по-специално: — заинтересовани страни, ангажирани с разработването и предоставянето на подкрепа в рамките на ЕФПГ, — заинтересовани страни, занимаващи се по-общо с въпроси относно дружествено, промишлено и регионално преструктуриране, — участници в мерки за подкрепа по ЕФПГ. 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Социална политика, координация на икономическите политики Граждани, организации и органи на държавната власт. 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Образование, Заетост, Равни възможности, Правосъдие и основни права, Регионална политика, Социални въпроси, Трансевропейски мрежи, Младеж Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват мнения от заинтересованите страни, които са пряко ангажирани в ЕСФ през програмния период 2007—2013 г.: Заинтересовани страни, участващи в управлението на оперативни програми, Заинтересовани страни, участващи в изпълнението на дейностите на ЕСФ като организатори на проекти, Участници в мерки на ЕСФ за подпомагане 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Свободно движение на работници, трудова мобилност Консултацията е достъпна на всички официални езици на ЕС и е отворена за всички граждани и организации от Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. 28-те страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Заетост и социални въпроси В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи. 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Заетост и социални въпроси Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват коментарите на работници/ служители, организации на работниците/служителите и представители на работниците/служителите, работодатели, организации на работодателите и публични органи. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Заетост и социални въпроси Консултацията е отворена за всички граждани и организации 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Заетост и социални въпроси Всички граждани и организации могат да участват в тази консултация. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Икономически въпроси, заетост и социални въпроси, вътрешен пазар Ще се радваме на участие от страна на всички граждани и организации. Особено ценни за нас са предложенията и коментарите от държави-членки, други публични органи, бизнес организации, социални партньори и неправителствени организации. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Други консултации

Засега няма нито едно мнение