Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

28/01/2011

Sociāls “iepirkums” - Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos

Sociāls “iepirkums” - Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos

Publiskie iepirkumi veido apmēram 17 % no ES iekšzemes kopprodukta. Tādēļ to ietekme tādās jomās kā sociālā politika ir ievērojama. Eiropas Komisija savā Rokasgrāmatā par sociālu apsvērumu ņemšanu vērā publiskā iepirkuma procedūrās cenšas to vēl vairāk nostiprināt, pirmkārt, uzlabojot līgumslēdzēju iestāžu informētību par ieguvumiem no tādu preču un pakalpojumu izvēles, kuri sniedz labus sociālos rezultātus, un, otrkārt, izskaidrojot patlaban spēkā esošā ES tiesiskā regulējuma piedāvātās iespējas, lai publiskā iepirkuma procedūrās tiktu ņemti vērā sociālie apsvērumi. Rokasgrāmatā ir definēta sociāli atbildīga publiskā iepirkuma procedūra (SRPP) un tikai pēc tam tiek izskaidrotas tās priekšrocības. SRPP tajā ir apskatīta saistībā ar ES sociālo modeli un Savienības tiesisko un politisko pieeju šim jautājumam. Rokasgrāmatā ir arī izstrādāta SRPP stratēģija un ir izskaidrots, kā konstatēt vajadzības un plānot iepirkuma procedūras. Rokasgrāmatā no tiesiskā viedokļa ir izskaidrots arī tas, kā sociālos apsvērumus iespējams ņemt vērā dažādos iepirkuma procedūras posmos (sākot ar tehnisko specifikāciju un atlases kritēriju noteikšanu un beidzot ar līgumu piešķiršanu un to izpildes uzraudzību). Lai izskaidrotu dažādos šajā procesā veicamos pasākumus, tiek sniegti atsevišķu valstu piemēri. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lasiet arī: Videi draudzīgs “iepirkums”! – Videi draudzīga valsts iepirkuma rokasgrāmata

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 196466
Catalog N. : KE-32-10-584-LV-C

Pieejams