Navigatsioonitee

Vastutustundlik ettevõtlus ELis

Mis on vastutustundlik ettevõtlus ja ettevõtja sotsiaalne vastutus?

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab seda, et ettevõtjad teevad oma igapäevases äritegevuses vabatahtlikult rohkem, kui on seadusega nõutud, et saavutada sotsiaalsed ja keskkonnaalased eesmärgid. See hõlmab mitmeid valdkondi:

  • strateegia „Euroopa 2020” (eelkõige uued oskused ja töökohad, noored, kohalik areng)
  • ettevõtlus ja inimõigused
  • ettevõtja sotsiaalse vastutusega seotud aruandlus
  • sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked

Euroopa Komisjon julgustab ettevõtjaid kohaldama õiglaseid, inimõigusi austavaid tööhõivetavasid, eelkõige juhul, kui tooted pärinevad väljastpoolt ELi.

Ettevõtjate sotsiaalset vastutust käsitleva liikmesriikide poliitika ja tegevuse vastastikune hindamine

Euroopa Komisjon korraldas aastatel 2013–2014 ELi liikmesriikide meetmete vastastikuse hindamise. Toimus seitse kohtumist, millest võttis iga kord osa neli liikmesriiki. Kohtumised andsid liikmesriikidele võimaluse tutvuda lähemalt üksteise poliitikaga ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas ning esitada sellekohaseid küsimusi. Samuti võimaldasid need komisjonil saada ajakohast teavet ning analüüsida ühiseid ja riigipõhiseid teemasid.

Euroopa Komisjon on ajakohastanud oma uuringut ettevõtjate sotsiaalset vastutust hõlmava poliitika ja meetmete kohta liikmesriikides. Eelmine asjaomane dokument koostati 2011. aastal. Dokument kajastab ajavahemikus 2013–2014 liikmesriikide poolt ja liikmesriikidega teostatud läbivaatamise tulemusi seoses nende ettevõtjate sotsiaalse vastutuse alaste kohustustega. Uuring on teemapõhine ning see kajastab ühiseid üleeuroopalisi prioriteete. Samuti hõlmab see mahukat lisa liikmesriikide prioriteetide kohta.

Ettevõtja sotsiaalne vastutus – ELi liikmesriikide poliitika (2014)

Uuringud

Seotud üritused