Cale de navigare

Link-uri utile

Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)
Годишният доклад 2007 г. - ЕФПГ
Årsrapport 2008 - EGF
Verżjoni konsolidata tar-Regolament tal-EGF
Årsrapport 2009 - EGF
Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006
Corrección de errores del Reglamento (CE) 1927/2006 de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (DO L 406 de 30.12.2006)
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
Годишният доклад 2012 г. - ЕФПГ
Регламент (ЕО) 546/2009 1927/2006 от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
Годишният доклад 2010 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2011 г. - ЕФПГ
Zpráva o činnosti EGF v letech 2013 a 2014
European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)

înapoi