Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες ΕΤΠ το 2013 και το 2014
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
Ετήσια έκθεση 2012 - ΕΤΠ
Ετήσια έκθεση 2011 - ΕΤΠ
Ετήσια έκθεση 2010 - ΕΤΠ
Ετήσια έκθεση 2009 - ΕΤΠ
Ετήσια έκθεση 2008 - ΕΤΠ
Ετήσια έκθεση 2007 - ΕΤΠ
Ενοποιημένο κείμενο του κανονισμού EΤΠ
Κανονισμος (ΕΚ) 546/2009 της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) 1927/2006, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006)
European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)

Επιστροφή