Навигационна пътека

Връзки по темата

Доклад относно дейностите на ЕФПГ през 2013 и 2014 г.
Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006
Годишният доклад 2012 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2011 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2010 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2009 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2008 г. - ЕФПГ
Годишният доклад 2007 г. - ЕФПГ
Консолидирана версия на регламента за ЕФПГ
Регламент (ЕО) 546/2009 1927/2006 от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 48/82 of 22 February 2008)
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)

назад