Διαδρομή πλοήγησης

ESF - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 • 31/03/2017

  Social Agenda 47 – European Social Fund - Investing in people since 1957

  The European Social Fund is sixty years old, like the Rome Treaty which created the European Economic Community. This issue of Social Agenda focuses on what it has achieved so far. As the mid-term interview with European Commissioner Marianne Thyssen in this same issue shows, human capital investment is also key to implementing the latest EU-level employment and social policy developments: The New Skills Agenda for Europe, the Youth Guarantee, the customised pathway put in place for the long-term unemployed, the Action Plan for welcoming third-country nationals including asylum-seekers and refugees, the European Semester Recommendations etc. Looking ahead, Social Agenda n°47 also explains how the European Pillar of Social Rights is taking shape.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 27/01/2017

  The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020

  This study provides an evidence-based review of EU countries' strategic choices in the programming of the European Social Fund. This EU-level report was prepared on the basis of 28 country factsheets. The summary analysis aggregates the variables collected in the country factsheets in order to provide EU level figures. This cross-country analysis also allows to compare the solutions adopted by Member States and clusters of Member States and region, and to identify the main trends across the EU.

 • 16/12/2016

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

  Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει στήριξη σε άτομα που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα και να βρουν καλές θέσεις εργασίας. Λόγω του μεγέθους και του πεδίου εφαρμογής του, το Ταμείο επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Σε ορισμένες χώρες περίπου το 90 % των πραγματικών δαπανών για τα μέτρα της αγοράς εργασίας προέρχεται από το ΕΚΤ. Το Ταμείο αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

  Στην εν λόγω έκδοση αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΤ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 και μερικά πραγματικά παραδείγματα για το πώς έχει βοηθήσει ορισμένα από τα εκατομμύρια των ατόμων τα οποία στηρίζει κάθε χρόνο.