Διαδρομή πλοήγησης

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

09/05/2015

Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία 2015  (09/05/2015)

Catalog N. : KE-04-14-955-EL-N

Η «Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει:
• νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ
• τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων
Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει…
• τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αίτησης
• πώς θα λάβετε στήριξη προσανατολισμένη στην εργασία και χρηματοδοτική στήριξη
• πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες
Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς επίσης
στα ισλανδικά και τα νορβηγικά.

04/08/2014

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES - Οδηγός  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-EL-N

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο:
• να βοηθήσει νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής ή άσκησης σε άλλη χώρα της ΕΕ,
• να βοηθήσει τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων.

Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει…
• τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής της αίτησης
• πώς θα λάβετε χρηματοδοτική στήριξη
• πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ετοιμοι να παρετε τη μεγαλη αποφαση; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό — κι ακόμα περισσότερα  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-EL-C

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζήσουν και να εργασθούν στο εξωτερικό ή να μεταβαίνουν καθημερινά για να εργασθούν σε μια γειτονική χώρα ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Περιέχει συμβουλές για την αναζήτηση θέσεων εργασίας και την υποβολή αιτήσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Όλες ο ανωτέρω χώρες έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία που επιτρέπει στους υπηκόους τους να ταξιδεύουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.

Η δημοσίευση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή, καθώς και ως eBook, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στα ισλανδικά και στα νορβηγικά.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. : KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-EL-C

Περίπου το 3 % των Ευρωπαίων ζει και εργάζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του. Οι εργαζόμε-νοι αυτοί φέρνουν μαζί τους διαφορετικές δεξιό-τητες και νέα προοπτική στον χώρο εργασίας, ενώ προσφέρουν στους εργοδότες τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν τους καταλληλότε-ρους εργαζομένους μεταξύ περισσότερων υποψηφίων. Ο παρών οδηγός αποτελεί μια εισαγωγή στη διαδικα-σία πρόσληψης εργαζομένων από το εξωτερικό, παρου-σιάζοντάς σας τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα.

24/07/2013

Εύρεση εργασίας στην Ευρώπη οδηγός για άτομα που αναζητούν εργασία  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-EL-C

Η διαβίωση και η εργασία σε μια άλλη χώρα γίνε- ται μια όλο και πιο δημοφιλής επιλογή για τους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας. Πράγματι, όλο και περισσότερα άτομα αναγνωρίζουν τα πλεονεκτή- ματα της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντούτοις, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζει και εργά- ζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του δεν ξεπερνά το 3 %. Άλλωστε, όταν κάποιος εργάζεται στο εξωτερικό, ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα εξειδίκευσής του και να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης καλύτερης θέσης εργασίας στη χώρα προέλευσής του. Ο παρών οδηγός εισάγει τη διαδικασία της εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. : KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+