Διαδρομή πλοήγησης

Εργατικό δίκαιο

 • 17/03/2011

  Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

  Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς μέσω των οποίων η κεντρική διεύθυνση ενημερώνει και ζητά τη γνώμη των εργαζομένων μιας εταιρείας σχετικά με την πρόοδο και οποιαδήποτε σημαντική απόφαση. Η οδηγία 2009/38/ΕΚ ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων σχετικά με τη διεθνική πληροφόρηση και διαβούλευση και στηρίζει τη δημιουργία των ΕΣΕ. Στο παρόν έντυπο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΣΕ και οι στόχοι της οδηγίας. Επεξηγούνται οι νέες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΕ παράλληλα με τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων, τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Περιγράφονται οι έννοιες της πληροφόρησης και διαβούλευσης και οι πτυχές σχετικά με την προσαρμογή και συνέχιση των ΕΣΕ. Εντέλει, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, προώθηση και πηγές χρηματοδότησης καθώς και σημεία επικοινωνίας. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.