Навигационна пътека

Трудово право

 • 17/03/2011

  Нови правила за европейските работнически съвети - Директива 2009/38/ЕО

  Европейските работнически съвети (ЕРС) са органи, чрез които централното управление информира и консултира европейските работници на дадена компания относно напредъка и относно важни решения. Директива 2009/38/ЕО подсилва правото на работниците за транснационално информиране и консултиране и подпомага създаването на ЕРС. Тази брошура излага основните характеристики на ЕРС и целите на директивата. Тя обяснява новите предписания за създаване и функциониране на ЕРС, заедно с ролята на представителите на работниците, процедурите за договаряне и графика за прилагане. Описани са концепциите за информиране и консултиране и аспектите, свързани с адаптирането и непрекъснатостта на ЕРС. Накрая са предоставени допълнителна информация, източници за популяризиране и финансиране, както и лица за контакт. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.