Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Arbetsmiljö

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Ny märkning - av kemikalier - Pocket card  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-229-SV-C

19/08/2013

Märkningen av kemikalier ändras – på vilket sätt påverkas arbetstagarskyddet?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SV-C

Under de kommande åren kommer EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP-förordningen) att leda till att klassificeringen av kemikalier i syfte att kartlägga faror ändras. Detta kommer att leda till förändringar i sättet att förmedla information via märkning och säkerhetsdatablad. Det är viktigt att de som arbetar med kemikalier anpassar sig till dessa ändringar, och därför har vi tagit fram det här dokumentet med praktisk vägledning. Här förklaras hur ändringarna kommer att påverka dina ansvarsområden i enlighet med olika EU-direktiv om arbetstagarskydd (direktivet om kemiska agenser, direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen, direktivet om säkerhetsskyltar, direktivet om arbetstagare som är gravida och direktivet om minderåriga i arbetslivet).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Icke-Bindande riktlinjer för bästapraxis i syfte att förbättratillämpningen av direktiv rörandearbetsmiljöskyddför arbetstagare inom jordbruk,boskapsskötsel, trädgårdsodlingoch skogsbruk  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SV-C

Den här publikationen stöds av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet – Progress (2007–2013).Programmet genomförs av Europeiska kommissionen. Det inrättades för att ge ekonomiskt stöd till förverkligandetav EU:s mål för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och därmed bidra till att uppnå målen i Europa2020-strategin på dessa områden.Programmet löper under sju år och riktar sig till alla aktörer som kan hjälpa till att utforma lämplig och effektivlagstiftning och politik för sysselsättning och socialpolitik i de 27 EU-länderna, Efta/EES-länderna, EU:s kandidatländeroch de länder som ännu inte är kandidatländer.

14/10/2011

Hälso- och säkerhetsrisker för anställda inom hälso- och sjukvården - Riktlinjer för förebyggande och god praxis  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SV-N

Huvudsyftet med riktlinjerna är att presentera aktuell teknisk och vetenskaplig kunskap om förebyggande av de största riskerna inom hälso- och sjukvården, särskilt biologiska, muskuloskeletala, psykosociala och kemiska risker, och att främja genomförandet av relevanta EU-direktiv. I riktlinjerna beskrivs och klargörs praktiska instrument som syftar till att hjälpa arbetsgivare att identifiera risker på sina vårdinrättningar för de anställdas hälsa och säkerhet. Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla andra officiella EU-språk. Länkarna i publikationen var korrekta vid den tidpunkt då manuset färdigställdes.

29/04/2011

Icke‑bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2006/25/EG (Artificiell optisk strålning)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-SV-N

På de flesta arbetsplatser finns artificiella optiska strålningskällor och direktiv 2006/25/EG fastställer minikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering av sådana källor. I Europeiska kommissionens icke-bindande vägledning för god praxis avseende tillämpning av direktiv 2006/25/EG anges tillämpningar som utgör minimal risk och vägledning ges för andra. Den tillhandahåller en bedömningsmetod och ger en översikt över åtgärder för att minska risker och kontrollera skadliga hälsoeffekter. Denna publikation finns i tryckt format på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla andra officiella EU-språk. En cd-skiva med 22 språkversioner (katalognummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) finns också.

17/03/2011

Icke-bindande handbok för god praxis avseende förståelsen och tillämpningen av direktivet 92/57/EEG ”byggarbetsplatser”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-SV-C

Denna icke-bindande handledning ger praktisk information för att kunna förstå och tillämpa direktiv 92/57/EEG gällande minimikraven för säkerhet och hälsa vid tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser. Genom att förklara direktivet och genom att ge förslag till och exempel på god praxis strävar handledningen efter att bistå alla involverade parter som är engagerade i byggnadsverksamhet, såsom bland annat kunder, projektledare, konstruktörer, koordinerare, entreprenörer och andra arbetsgivare, arbetare, leverantörer och andra, inom följande områden: • Förståelse och tillämpning av den allmänna principen för förebyggande verksamhet (kapitel 1). • Förståelse av kraven i direktivet gällande säkerhet och hälsa inkluderande när och för vad den tillämpas, intressenternas plikter och roller och den dokumentation som krävs (kapitel 2). • Identifiering av några typiska faror och risker under pågående byggnadsarbete (kapitel 3). • Hantering av risker under hela den tid byggprojektet pågår, från projektförberedelse, då bygget pågår och fram till skedet efter bygget (kapitel 4). • Sammanfattning av intressenternas skyldigheter i de olika skedena (kapitel 5). Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla andra officiella EU-språk. En CD innehållande 22 språkversioner (katalognummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) finns också att få.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+