Navigačný riadok

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 06/10/2014

  Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020

  The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

 • 19/08/2013

  Chemické označenia sa menia – aký to má vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov?

  Počas niekoľkých nadchádzajúcich rokov sa nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (tzv. nariadenie CLP) bude meniť spôsob klasifikácie chemických výrobkov s cieľom identifikovať súvisiace nebezpečenstvá. Z tohto dôvodu sa zmenia informácie, ktoré sa poskytujú používateľom chemických látok na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. Osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami sa budú musieť prispôsobiť týmto zmenám a tento dokument im poskytuje praktické usmernenia. Konkrétne vysvetľuje, aký vplyv budú mať tieto zmeny na povinnosti vyplývajúce z rôznych smerníc EÚ zameraných na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov (smernica o rizikách súvisiacich s chemickými faktormi, smernica o karcinogénoch a mutagénoch, smernica o bezpečnostných označeniach, smernica o ochrane tehotných pracovníčok a smernica o ochrane mladých ľudí pri práci).