Navigačný riadok

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Chemické označenia sa menia – aký to má vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SK-C

Počas niekoľkých nadchádzajúcich rokov sa nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (tzv. nariadenie CLP) bude meniť spôsob klasifikácie chemických výrobkov s cieľom identifikovať súvisiace nebezpečenstvá. Z tohto dôvodu sa zmenia informácie, ktoré sa poskytujú používateľom chemických látok na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. Osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami sa budú musieť prispôsobiť týmto zmenám a tento dokument im poskytuje praktické usmernenia. Konkrétne vysvetľuje, aký vplyv budú mať tieto zmeny na povinnosti vyplývajúce z rôznych smerníc EÚ zameraných na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov (smernica o rizikách súvisiacich s chemickými faktormi, smernica o karcinogénoch a mutagénoch, smernica o bezpečnostných označeniach, smernica o ochrane tehotných pracovníčok a smernica o ochrane mladých ľudí pri práci).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Bezpečnosť a ochrana zdraviapracovníkovv poľnohospodárstve, chovehospodárskych zvierat, záhradníctvea lesnom hospodárstve  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SK-C

Táto publikácia je podporovaná v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu –PROGRESS (2007 – 2013).Tento program vykonáva Európska komisia. Program bol zavedený s cieľom finančne podporovať realizáciu cieľovEurópskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí a tak prispieť k splneniucieľov stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach.Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované strany, ktoré môžu pomôcť pri formovanírozvoja primeraných a účinných právnych predpisov a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostív celej EÚ-27, v krajinách EZVO, EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách, ktoré sa usilujú stať sa kandidátskymikrajinami EÚ.

14/10/2011

Riziká týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sektore zdravotníctva - Príručka prevencie a správnej praxe  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SK-N

Hlavným cieľom tejto príručky je predstaviť aktuálne technické a vedecké poznatky týkajúce sa prevencie najvýznamnejších rizík v zdravotníctve, predovšetkým biologických rizík, rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy, psychosociálnych a chemických rizík, a podporiť zavádzanie príslušných platných smerníc Spoločenstva. Sú v nej načrtnuté a vysvetlené praktické nástroje, ktoré majú zamestnávateľom pomôcť pri identifikácii rizík pre zdravie a bezpečnosť ich zamestnancov a usmerniť ich pri zavádzaní preventívnych opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej forme vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. Odkazy v tejto publikácii boli v čase dokončenia rukopisu funkčné.

29/04/2011

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2006/25/ES „Umelé optické žiarenie“  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-SK-N

Na väčšine pracovísk sa vyskytujú zdroje umelého optického žiarenia a smernica 2006/25/ES stanovuje minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov takýmto zdrojom. Nezáväzný návod Európskej komisie pre správny postup pri uplatnení smernice 2006/25/ES predne vymedzuje aplikácie s minimálnym rizikom a poskytuje usmernenie v ostatných otázkach. Návod stanovuje metodiku hodnotenia a uvádza opatrenia na zníženie rizík a kontrolu nepriaznivých účinkov na zdravie. Táto publikácia je dostupná v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickom formáte vo všetkých ostatných úradných jazykoch EÚ. Tiež je k dispozícii CD obsahujúce 22 jazykových verzií (katalógové číslo: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na účely vysvetlenia a vykonávania smernice č. 92/57/EHS o „staveniskách“  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-SK-C

V tejto nezáväznej príručke sa nachádzajú praktické informácie, pomocou ktorých môžete pochopiť Smernicu 92/57/EHS o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách a implementovať ju. Cieľom príručky je na základe vysvetlenia smernice, ako aj predstavenia osvedčených postupov a príkladov, pomôcť všetkým zúčastneným stranám vrátane klientov, stavebných dozorcov, návrhárov, koordinátorov, dodávateľov či iných zamestnávateľov, robotníkov, zásobovateľov a ostatných účastníkov procesu výstavby v nasledujúcich oblastiach: • pri pochopení a implementácii všeobecných princípov prevencie (Kapitola 1); • pri pochopení požiadaviek Smernice o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek vrátane informácii o rozsahu aplikácie, pochopení povinností a úloh účastníkov či požadovanej dokumentácii (Kapitola 2); • identifikovaním niektorých typických nebezpečenstiev a rizík, ktoré hrozia počas stavebných prác (Kapitola 3); • pri správe rizika počas celého trvania stavebných projektov od prípravy projektu, cez výstavbu, až po fázu dokončovania (Kapitola 4); • zhrnutím povinností účastníkov podľa jednotlivých fáz (Kapitola 5). Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej podobe v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej podobe vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. K dispozícii je aj disk CD, ktorý obsahuje 22 jazykových verzií (Katalógové číslo: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).