Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Gezondheid en veiligheid op het werk

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Etiketten van chemische producten veranderen: gevolgen voor de bescherming van werknemers  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-NL-C

In de komende jaren zullen chemische producten in de EU worden ingedeeld naargelang hun gevaren, en dat op basis van de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dat zal veranderingen teweegbrengen in de informatie verstrekt aan gebruikers van chemische stoffen via de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Wie met chemische stoffen werkt, moet leren omgaan met die veranderingen, en dit document dient hierbij als praktisch richtsnoer. Het biedt concrete uitleg over de invloed van de veranderingen op uw verantwoordelijkheden voortvloeiend uit diverse EU-richtlijnen ter bescherming van werknemers (richtlijn chemische agentia, richtlijn carcinogene en mutagene agentia, richtlijn veiligheidssignalering, richtlijn zwangere werkneemsters en richtlijn bescherming van jongeren op het werk).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Bescherming vanDe gezondheiden de veiligheidop het werk inde landbouw, veehouderij,tuinbouw en bosbouw  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-NL-C

Deze publicatie wordt ondersteund door het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit(2007-2013) van de Europese Unie (Progress).Dit programma wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Het beoogt de uitvoering van de doelstellingen vande Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen financieel te ondersteunenen aldus bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op deze gebieden.Dit programma, met een looptijd van zeven jaar, richt zich op alle belanghebbenden die kunnen bijdragen aande ontwikkeling van goede en doeltreffende wetgeving en beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken in deEU-27, de EVA-landen, de EER-landen, de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

14/10/2011

Risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg - Gids voor preventie en goede praktijken  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-NL-N

Deze gids is hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van actuele technische en wetenschappelijke kennis over de preventie van de belangrijkste risico’s in de gezondheidszorg, met name biologische, psychosociale en chemische risico’s en risico’s van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, en op de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de geldende EU‑richtlijnen ter zake. Er worden praktische instrumenten beschreven en toegelicht die werkgevers helpen bij het identificeren van de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers en die hen begeleiden bij de uitvoering van preventiemaatregelen in hun gezondheidszorginstelling. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU. De links in deze publicatie klopten toen de tekst werd afgesloten.

29/04/2011

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/25/EG (kunstmatige optische straling)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-NL-N

Op de meeste werkplekken zijn bronnen van kunstmatige optische straling te vinden en Richtlijn 2006/25/EG legt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan dergelijke bronnen vast. De niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/25/EG legt toepassingen vast die een minimaal risico vormen en biedt richtsnoeren voor andere toepassingen. De gids beschrijft een beoordelingsmethodologie en bepaalt maatregelen om gevaren te beperken en schadelijke gevolgen voor de gezondheid op te sporen. De publicatie is in gedrukt formaat beschikbaar in het Duits, Engels en Frans en in elektronisch formaat in alle andere officiële EU-talen. Een cd met 22 taalversies (catalogusnummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) is ook beschikbaar.