Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Työterveys ja työturvallisuus

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Kemikaalien merkinnät muuttuvat; miten tämä vaikuttaa työntekijöiden suojeluun?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-FI-C

Muutaman seuraavan vuoden aikana EU:n luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (CLP-asetus) muuttaa sitä, miten kemikaalit luokitellaan vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Tämä johtaa muutoksiin tiedoissa, joita kemikaalien käyttäjille annetaan merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Kemikaalien parissa työskentelevien on sopeuduttava muutoksiin, ja tämä asiakirja toimii käytännön ohjenuorana. Siinä selitetään erityisesti, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden suojeluun liittyvien erilaisten EU:n direktiivien (kemikaalidirektiivin, syöpäsairauksien vaaraa ja perimän muutoksia koskevan direktiivin, turvamerkkidirektiivin ja nuoria työntekijöitä koskevan direktiivin) mukaisiin velvollisuuksiisi.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Työntekijöiden terveydenja turvallisuudensuojelumaatalouden, kotieläintuotannon,puutarhaviljelyn jametsätalouden alalla  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-FI-C

Tämä julkaisu on laadittu Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman(2007–2013) tuella.Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissio. Ohjelma perustettiin tukemaan taloudellisesti työllisyyttä,sosiaaliasioita ja tasa-arvoa koskevien Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista ja siten edistämäänEurooppa 2020 -strategian tavoitteita näillä aloilla.Seitsemänvuotinen ohjelma on suunnattu kaikille sellaisille tahoille, jotka voivat vaikuttaa tarkoituksenmukaisenja tehokkaan työllisyyttä ja sosiaaliasioita koskevan lainsäädännön ja politiikan kehittämiseen EU:n 27 jäsenvaltiossa,EFTA- ja ETA-maissa sekä EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

14/10/2011

Terveydenhuoltoalan työterveys- ja työturvallisuusriskit - Ennaltaehkäisyä ja hyviä käytäntöjä koskeva opas  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-FI-N

Oppaan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota ajantasaista teknistä ja tieteellistä tietoa terveydenhuoltoalan merkittävimpien riskien, erityisesti biologisten, tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien, psykososiaalisten ja kemiallisten riskien ennaltaehkäisystä sekä tukea keskeisten voimassa olevien yhteisön direktiivien täytäntöönpanoon. Opas sisältää käytännöllisiä välineitä, joiden avulla työnantajat voivat määrittää työntekijöidensä työterveys- ja työturvallisuusriskit ja jotka ohjaavat toteuttamaan terveydenhuoltolaitoksessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Julkaisun sisältämien linkkien toimivuus on tarkistettu käsikirjoitusvaiheessa.

29/04/2011

Ohjeellinen käytännön opas direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanoa varten (Keinotekoinen optinen säteily)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-FI-N

Useimmilla työpaikoilla on keinotekoisen optisen säteilyn lähteitä, ja direktiivissä 2006/25/EY säädetään terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta tällaisille lähteille. Direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa Euroopan komission ohjeellisessa hyvien käytäntöjen oppaassa osoitetaan sovellukset, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähäisen riskin, ja annetaan ohjeita muista laitteista. Siinä selvennetään arviointimenettelyä ja kuvataan toimenpiteitä, joilla vaaroja voidaan vähentää ja terveydelle haitallisia vaikutuksia tarkastaa. Tämä julkaisu on saatavissa painetussa muodossa englannin, ranskan ja saksan kielellä ja sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Saatavilla on myös CD-levy, joka sisältää kaikki 22 kieliversiota (luettelonumero: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).