Διαδρομή πλοήγησης

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Η επισήμανση των χημικών προϊόντων αλλάζει: πώς αυτό επηρεάζει την προστασία των εργαζομένων;  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-EL-C

Μέσα στα προσεχή έτη, ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων (κανονισμός CLP) θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται τα χημικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των κινδύνων. Αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές στις πληροφορίες που δίνονται στους χρήστες χημικών ουσιών μέσω της επισήμανσης και των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS). Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές, και αυτό το έγγραφο θα τους προσφέρει μια πρακτική καθοδήγηση. Ειδικότερα, θα διευκρινιστεί πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις ευθύνες σας στο πλαίσιο διάφορων οδηγιών της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων (οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες, οδηγία για τα σήματα ασφαλείας, οδηγία για τις εγκύους εργαζόμενες και οδηγία για την προστασία των νέων κατά την εργασία τους).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Προστασία της υγείαςκαι της ασφάλειας τωνεργαζομένων στους τομείςτης γεωργίας,της κτηνοτροφίας,της φυτοκομίας καιτης δασοκομίας  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EL-C

Η παρούσα έκδοση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνικήαλληλεγγύη —PROGRESS (2007-2013).Το παρόν πρόγραμμα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταρτίστηκε με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξητης υλοποίησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεωνκαι των ίσων ευκαιριών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη2020» στους εν λόγω τομείς.Το επταετές πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που μπορούν να συνδράμουν στηδιαμόρφωση κατάλληλης και αποτελεσματικής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης και στονκοινωνικό τομέα στην ΕΕ των 27, στις χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, καθώς και στις υποψήφιες και τις δυνάμειυποψήφιες προς ένταξη χώρες.

14/10/2011

Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης - Οδηγός πρόληψης και ορθής πρακτικής  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-EL-N

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παρουσιάσει επικαιροποιημένες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την πρόληψη των σημαντι- κότερων κινδύνων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως των βιολογικών, των μυοσκελετικών, των ψυχοκοινωνικών και των χημικών κινδύνων, και να παράσχει στήριξη στην εφαρμογή των οικείων ισχυουσών κοινοτικών οδηγιών. Περιγράφονται και διασαφηνίζονται πρακτικά μέσα για τη στήριξη των εργοδοτών κατά τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και για την καθοδήγηση της εφαρμογής μέτρων πρόληψης στις υγειονομικές εγκαταστάσεις τους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσ- σες της ΕΕ. Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην έκδοση αυτή ήταν σωστοί όταν ολοκληρώθηκε το χειρόγραφο.

29/04/2011

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ «Τεχνητή οπτική ακτινοβολία»  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-EL-N

Η πλειοψηφία των εργασιακών χώρων περιέχει τεχνητή οπτική ακτινοβολία και η οδηγία 2006/25/ΕΚ ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε τέτοιου είδους πηγές ακτινοβολίας. Ο οδηγός ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ προσδιορίζει εφαρμογές με ελάχιστους κινδύνους και προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με άλλες. Ο οδηγός προσφέρει μεθοδολογία αξιολόγησης και παρουσιάζει μέτρα για τη μείωση των απειλών και τον έλεγχο των αρνητικών συνεπειών για την υγεία. Η έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Διατίθεται επίσης CD με 22 γλωσσικές εκδόσεις (κωδικός καταλόγου: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).