Навигационна пътека

Здраве и безопасност на работното място

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Етикетите на химикалите се променят: как се засяга защитата на работниците?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-BG-C

През следващите няколко години Регламентът на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества и смеси (CLP) променя класификацията на химичните продукти за идентифициране на опасности. Това ще доведе до промени в информацията, която се съобщава на потребителите на химикали върху етикетите и информационните листове за безопасност (ИЛБ). Хората, които работят с химикали, трябва да се приспособят към тези промени и този документ ще служи като практическо ръководство. По-специално той ще обясни как тези промени ще засегнат вашите отговорности съгласно различните директиви на ЕС за защита на работниците (Директивата относно химичните агенти, Директивата относно канцерогените и мутагените, Директивата относно осигуряване на знаци за безопасност, Директивата за защита здравето и безопасността на бременни работнички и Директивата за закрила на младите хора на работното място).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-BG-C

Настоящата публикация се подкрепя от Програмата на Европейския съюз за заетост и социалнасолидарност — „ПРОГРЕС“ (2007—2013 г.).Тази програма се изпълнява от Европейската комисия. Тя е създадена за оказване на финансова помощза изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на трудовата заетост, социалните въпроси иравните възможности и по този начин допринася за постигането на целите по стратегията „Европа 2020“ втези области.Седемгодишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да помогнат заизготвянето на целесъобразни и ефективни законодателни актове и политики в областта на трудоватазаетост и социалните въпроси в държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ, ЕИП, държавите кандидатки,както и държавите — бъдещи кандидатки за членство в ЕС.

14/10/2011

Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването - Ръководство за превенция и добри практики  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-BG-N

Основната цел на настоящото ръководство е да представи актуална техническа и научна информация относно превенцията на най-значимите рискове в здра- веопазването, по-специално биологични, мускулно-скелетни, психосоциални и химически рискове, както и да подпомогне прилагането на приложимите действащи директиви на Европейския съюз. Очертани са и са разяснени прак- тически инструменти за подпомагане на работодателите при установяване на рисковете за здравето и безопасността на техните служители и за насочване на прилагането на превантивни мерки в техните лечебни заведения. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на английски, френски и нем- ски език и е налична в електронен формат на всички официални езици на ЕСs. Хипервръзките в тази публикация функционираха към момента на завършване на ръкописа.

29/04/2011

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-BG-N

На повечето работни места има източници на изкуствени оптични лъчения, a Директива 2006/25/EО постановява минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове от такива източници. Необвързващият наръчник на Европейската комисия за добри практики за прилагане на Директива 2006/25/EО определя приложенията, предизвикващи минимален риск и предоставя насоки за други. Тя задава методология за оценка, очертава мерки за намаляване на рисковете и проверява за обратни ефекти върху здравето. Тази публикация е налична в печатен формат на английски, немски и френски език, а в електронен формат – на всички други официални езици на ЕС. Наличен е също компакт диск с версии на 22 езика (каталожен номер: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение „Строителни участъци“  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-BG-C

Това ръководство с незадължителен характер дава практически насоки за тълкуването и прилагането на Директива 92/57/EИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци. Чрез разяснението на директивата и привеждането на предложения за добри практики и примери, то цели да подпомогне всички заинтересовани страни в строителната индустрия, в това число клиенти, ръководители на проекти, дизайнери, координатори и други служители и работници, в следните области: • разбиране и прилагане на общите принципи на превенция (Глава 1); • разбиране на изискванията на директивата за безопасност и здраве, в това число кога и в кои случаи тя е приложима, задълженията и ролята на заинтересованите лица, както и необходимата документация (Глава 2); • идентифициране на типичните опасности и рискове по време на строителни дейности (Глава 3); • управление на рисковете през цялата продължителност на строителните проекти - от подготовката, изпълнението и етапът след приключване на работата (Глава 4); и • обобщаване на задълженията на заинтересованите лица по етапи (Глава 5). Наличен е също така и компактдиск, съдържащ 22 езикови версии (каталожен № KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+