Ścieżka nawigacji

Oś EURES programu EaSI

Oś EURES programu EaSI
© Imageglobe

Promowanie mobilności zawodowej w całej UE

Celem tej osi programu jest wzmocnienie EURES, europejskiej sieci współpracy na rzecz mobilności zawodowej, która udziela informacji, wskazówek i świadczy usługi rekrutacji/pośrednictwa pracy pracodawcom osobom poszukującym pracy i wszystkim obywatelom, którzy chcą skorzystać z praw przysługujących im w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

Osią objęte są działania w trzech obszarach tematycznych:

 • przejrzystość ofert pracy, podań o pracę i wszystkich powiązanych informacji dla kandydatów i pracodawców
 • opracowanie usług w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników
 • partnerstwa transgraniczne.

Cele

 • Zapewnienie, aby oferty zatrudnienia, podania o pracę i odnośne informacje oraz porady, a także wszystkie powiązane informacje były odpowiednio przejrzyste dla ewentualnych kandydatów i pracodawców.
 • Wspieranie świadczenia usług EURES propagujących zatrudnienie pracowników na trwałych miejscach pracy wysokiej jakości poprzez zrównoważenie podaży i popytu. Wsparcie powinno być udzielane na wszystkich etapach zatrudnienia, od przygotowania do rekrutacji po pomoc udzielaną po zatrudnieniu.

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Oś EURES jest otwarta dla:

 • organów krajowych, regionalnych i lokalnych
 • służb zatrudnienia
 • organizacji partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron

z krajów UE i krajów EOG, zgodnie z Porozumieniem EOG.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Działania, które będą finansowane, określono w programie prac przyjętym przez komitet ds. programu.

Aby ubiegać się o środki, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert i/lub zaproszenie do składania wniosków.

Fundusze

Na oś EURES przypada 18 proc. całkowitego budżetu EaSI.


  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+