Navigatsioonitee

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „EURES”

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „EURES”
© Imageglobe

Tööalase liikuvuse edendamine kõikjal ELis

Selle tegevussuuna eesmärk on tõhustada Euroopa tööalase liikuvuse võrgustikku EURES, mis annab teavet ja suuniseid ning pakub värbamis- ja ametisse nimetamise teenuseid tööandjatele, tööotsijatele ning kõigile kodanikele, kes soovivad kasutada töötajate vaba liikumise õigust.

See hõlmab kolme temaatilist valdkonda:

  • vabade töökohtade, töötaotluste ja nendega seonduva teabe läbipaistvus tööotsijate ja tööandjate jaoks;
  • teenuste väljatöötamine töötajate värbamiseks ja nende ametisse nimetamiseks;
  • piiriülesed partnerlused.

Eesmärgid

  • Tagada, et vabad töökohad, töötaotlemine ning vastav teave ja nõustamine, samuti ka nendega seonduv teave muudetakse potentsiaalsete tööotsijate ja tööandjate jaoks läbipaistvaks.
  • Toetada EURESe teenuste pakkumist töötajate värbamiseks ja nende kvaliteetsetele ning jätkusuutlikele töökohtadele nimetamiseks vabade töökohtade ja töötaotluste vahendamise kaudu. Toetus hõlmab kõiki ametisse nimetamise etappe alates värbamiseelsest ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise järgse abini.

Kes saavad osaleda?

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „EURES” on avatud:

  • riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele;
  • tööturuasutustele;
  • sotsiaalpartnerite organisatsioonidele ja muudele huvitatud isikutele

ELi liikmesriikidest ning EMP riikidest, vastavalt EMP lepingule.

Kuidas taotleda?

Rahastatavad meetmed on määratletud programmikomitee poolt vastu võetud tööprogrammis.

Rahastamise taotlemiseks peavad abikõlblikud organisatsioonid osalema pakkumismenetluses ja/või vastama konkursikutsele.

Rahastamine

18% Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kogueelarvest eraldatakse tegevussuunale „EURES”.

Taustteave

15. märtsil 2016 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu komisjoni ettepaneku EURESe võrgustiku tugevdamiseks. Võrgustikku kaasatakse rohkem partnereid, sealhulgas nt erasektori tööturuasutusi, ja suurendatakse tööpakkumiste arvu EURESe tööalase liikuvuse portaalis. Lisaks luuakse paremad veebipõhised otsinguvõimalused tööotsija oskustele vastavate tööpakkumiste väljasõelumiseks.