Navigācijas ceļš

EaSI apakšprogramma PROGRESS

EaSI apakšprogramma PROGRESS

Nodarbinātības un sociālās politikas modernizēšana

EaSI apakšprogramma PROGRESS palīdz ES un tās valstīm uzlabot politiku trijās tematiskās sadaļās:

Mērķi

 • Attīstīt un izplatīt augstas kvalitātes salīdzināmas analītiskas zināšanas.
 • Veicināt efektīvu un iekļaujošu informācijas apmaiņu, savstarpēju zināšanu ieguvi un dialogu.
 • Nodrošināt finansiālo atbalstu sociālās politikas un darba tirgus politikas jauninājumu testēšanai.
 • Nodrošināt finansiālo atbalstu organizācijām, lai vairotu to spējas attīstīt, veicināt un atbalstīt ES instrumentu un politikas īstenojumu.

Kas var piedalīties?

EaSI apakšprogramma PROGRESS ir pieejama visām publiskām un privātām struktūrām, dalībniekiem un iestādēm, un jo īpaši:

 • valsts iestādēm, reģionālajām un vietējām pašvaldībām;
 • nodarbinātības dienestiem;
 • Savienības tiesību aktos paredzētajām specializētajām struktūrām;
 • sociālajiem partneriem;
 • nevalstiskajām organizācijām;
 • augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūtiem;
 • vērtējuma un ietekmes novērtējuma ekspertiem;
 • valstu statistikas birojiem;
 • plašsaziņas līdzekļiem.

Programma var atbalstīt sadarbību ar starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar Eiropas Padomi, ESAO, SDO, citām Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrām un Pasaules Banku.

Kā pieteikties

Finansējamās darbības ir definētas darba programmā, kuru pieņēmusi Programmas komiteja.

Lai pieteiktos finansējumam, atbilstīgajām organizācijām ir jāsagatavo un jāiesniedz pieteikums saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus un/vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Finansējums

61% EaSI kopējā budžeta atvēlēs apakšprogrammai PROGRESS. 15 % līdz 20 % no šīs kvotas atvēlēs sociālās politikas testēšanai, lai attīstītu šīs politikas potenciālu attiecībā uz nodarbinātību un sociālo inovāciju.