Cosán nascleanúna

an ais PROGESS de EaSI

an ais PROGESS de EaSI

Beartais fostaíochta agus shóisialta a nuachóiriú

Cuidíonn an ais PROGRESS de EaSI leis an Aontas agus leis na Ballstáit beartais a fheabhsú i dtrí réimse théamacha:

Cuspóirí

 • Eolas anailíseach comparáideach ar ardcháilíocht a shaothrú agus a scaipeadh.
 • Comhroinnt eolais, foghlaim fhrithpháirteach agus comhphlé a éascú ar bhonn éifeachtach cuimsitheach.
 • Maoiniú a chur ar fáil chun beartais shóisialta nua agus beartais margaidh saothair nua a thástáil.
 • Maoiniú a chur ar fáil d'eagraíochtaí le cur lena gcumas tacú le cur chun feidhme ionstraimí agus beartais an Aontais, agus cur chun feidhme na n-ionstraimí agus na mbeartas sin a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Bídís poiblí nó príobháideach, féadfaidh comhlachtaí, gníomhaithe agus institiúidí, go háirithe den sórt atá liostaithe thíos, tairbhiú den ais PROGRESS de EaSI:

 • údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla;
 • seirbhísí fostaíochta;
 • sainchomhlachtaí dá bhforáiltear faoi dhlí an Aontais;
 • comhpháirtithe sóisialta;
 • eagraíochtaí neamhrialtasacha;
 • institiúidí ardoideachais agus institiúidí taighde;
 • saineolaithe ar mheastóireacht agus ar mheasúnú tionchair;
 • oifigí staidrimh náisiúnta;
 • na meáin.

Tríd an ais seo is féidir tacaíocht a thabhairt do chomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta – go háirithe le Comhairle na hEorpa, le ECFE, le EIS, le comhlachtaí eile de chuid na Náisiún Aontaithe agus leis an mBanc Domhanda.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá na gníomhaíochtaí atá le maoiniú leagtha amach sa chlár oibre a ghlac Coiste an Chláir.

Le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, caithfidh eagraíochtaí atá incháilithe freagra a thabhairt ar ghlao ar thairiscintí agus/nó ar ghlao ar thograí.

Cistiú

Leithdháilfear 61% de bhuiséad iomlán EaSI ar an ais PROGRESS de. Is ar thástáil beartas sóisialta a dhíreofar idir 15% agus 20% den airgead sin d'fhonn na beartais sin a oiriúnú chun tuilleadh fostaíochta agus nuálaíochta sóisialta a chruthú.