Cesta

Osa PROGRESS programu EaSI

Osa PROGRESS programu EaSI

Modernizace politiky zaměstnanosti a sociální politiky

Osa PROGRESS programu EaSI pomáhá EU a jejím členským státům zkvalitňovat uvedené politiky v rámci tří tematických částí:

Cíle

 • Vytvořit a rozšířit poznatky vyplývající ze srovnávací analýzy vysoké kvality
 • Usnadnit efektivní a inkluzivní předávání informací, vzájemné učení a dialog
 • Poskytnout finanční podporu na testování inovací v sociální politice a politice pracovního trhu
 • Poskytnout organizacím finanční pomoc, aby zvýšily kapacity potřebné k rozvoji, prosazování a podpory realizace nástrojů a politik EU

Kdo se může zúčastnit?

Osa PROGRESS programu EaSI je přístupná pro všechny veřejné nebo soukromé subjekty, aktéry a instituce, zejména:

 • celostátní, regionální a místní orgány
 • služby zaměstnanosti
 • specializované orgány zřízené na základě právní předpisů Unie
 • sociální partnery
 • nevládní organizace
 • vysokoškolská vzdělávací zařízení a výzkumné instituce
 • odborníky na hodnocení a posouzení dopadu
 • statistické úřady členských států
 • média

Může podporovat spolupráci s mezinárodními organizacemi a zejména s Radou Evropy, OECD, Mezinárodní organizací práce, s ostatními subjekty OSN a se Světovou bankou.

Jak se přihlásit

Činnosti, které se mají financovat, jsou vymezeny v pracovním programu, který přijal programový výbor.

Pokud mají způsobilé organizace zájem zažádat o finanční prostředky, musejí se zúčastnit nabídkového řízení nebo odpovědět na výzvu k podávání návrhů.

Financování

Na osu EURES je vyčleněno 61 % celkového rozpočtu EaSI. 15 až 20 % této kvóty bude věnováno na sociální inovace s cílem dále rozvíjet potenciál sociální inovací v oblasti zaměstnanosti.