Navigācijas ceļš

Horvātija

Pagaidu ierobežojumi darba ņēmējiem no Horvātijas strādāt citās ES dalībvalstīs pašlaik ir spēkā

  • Austrijā,
  • Nīderlandē,
  • Slovēnijā,
  • Apvienotajā Karalistē.

Tas nozīmē, ka minētās dalībvalstis joprojām ar saviem likumiem regulē Horvātijas darba ņēmēju piekļuvi to darba tirgum un var viņiem pieprasīt darba atļauju.

Horvātija ir noteikusi līdzīgus pagaidu ierobežojumus darba ņēmējiem no šīm valstīm.

Saskaņā ar 2011. gada Pievienošanās aktu pārējās 27 ES dalībvalstis drīkst pārejas periodā ierobežot Horvātijas darba ņēmēju piekļuvi to darba tirgum.

Pirmais posms: 2013. gada 1. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs

Piekļuvi darba tirgum regulēja pārējo dalībvalstu likumi. Ierobežojumus piemēroja 13 dalībvalstis (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI un UK). Pārējās valstis nolēma attiecībā uz darba ņēmējiem no Horvātijas pilnībā ievērot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principus.

Otrais posms: 2015. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. jūnijs  

Dalībvalstis drīkst saglabāt ierobežojumus, ja tās ir Komisijai par to iepriekš paziņojušas. Austrija, Malta, NīderlandeSlovēnija un Apvienotā Karaliste to ir izdarījušas, līdz ar to pašlaik ierobežojumi ir spēkā tikai šajās valstīs, izņemot Maltu, kas 2018. gada 26. janvārī ir ierobežojumus atcēlusi.

Trešais posms: 2018. gada 1. jūlijs – 2020. gada 30. jūnijs

Noslēguma posmā ES dalībvalstis drīkstēs turpināt ierobežojumu piemērošanu tikai tad, ja to darba tirgū ir nopietni traucējumi vai pastāv risks, ka tādi varētu rasties.