Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Islandija

Poznámka: Osoby s pobytom v Dánsku, Fínsku, Nórsku a Švédsku majú nárok na zdravotnú starostlivosť na Islande po predložení platného dokladu totožnosti.

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112

Sjukratryggingar Islands
(Islandská zdravotná poisťovňa)
Telefón: +354 515 0000
E-mail: sjukra@sjukra.is


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Všeobecná lekárska starostlivosť sa poskytuje v zdravotných strediskách rozmiestnených po celom Islande, ktoré sú otvorené od 8.00 h do 16.00 h. Ak potrebujete navštíviť takéto stredisko mimo ordinačných hodín, zvyčajne je v pohotovostnej službe lekár alebo sestra.
 • Za poskytnuté služby vám bude účtovaný štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • Pre osoby do 18 rokov je zdravotná starostlivosť bezplatná.
 • Vo večerných hodinách a počas víkendu je v oblasti Reykjavíku ošetrenie možné v stredisku „Læknavaktin“. Telefón: 1770
 • Ak potrebujete lekársku radu alebo návštevu lekára mimo ordinačných hodín, zatelefonujte na číslo 1770.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie poskytujú zubné ambulancie a zdravotné strediská vo väčšine okresov na Islande.
 • Zvyčajne sa účtuje štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • Osoby do 18 rokov, dôchodcovia a zdravotne postihnutí majú nárok na čiastočnú úhradu. Oprávnenosť nároku musíte doložiť dokladmi.

Nemocničná liečba

 • Okamžitá hospitalizácia je možná len v naliehavých prípadoch.
 • Za liečbu počas hospitalizácie sa vo všeobecnosti neplatí.
 • Za liečbu bez hospitalizácie zaplatíte poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Predpisy

 • Môžete vyhľadať ktorúkoľvek lekáreň (APÓTEK) na Islande.
 • Musíte predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý slúži ako doklad vášho nároku na štátnu zdravotnú starostlivosť.
 • V závislosti od štandardných kategórií liekov na predpis vám budú účtované poplatky vo výške 0 % až 100 %.
 • Tieto poplatky sa na Islande nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

 • Za prepravu sanitným vozidlom sa účtuje štandardný nenávratný poplatok.
 • Ak sa nepreukážete európskym preukazom zdravotného poistenia, za prepravu budete musieť zaplatiť plnú sumu.
 • Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké podmienky ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

 

 • Štandardné poplatky pacientov sú nenávratné. Ostatné žiadosti o preplatenie výdavkov by ste mali adresovať do kancelárie poisťovne Sjúkratryggingar Íslands v Reykjavíku.
 • Ak musíte za zdravotnú starostlivosť zaplatiť, po návrate domov pošlite originály účtovných dokladov spoločne s vašou žiadosťou a dokladom vášho nároku na zdravotnú starostlivosť (teda EPZP alebo iný doklad poistenia) vašej zdravotnej poisťovni v domovskej krajine. Vaša poisťovňa sa skontaktuje s islandskou zdravotnou poisťovňou Sjúkratryggingar Íslands.
 • Uschovajte si kópie všetkých predložených dokumentov.

Spoluúčasť pacienta

Ako je uvedené v časti „Liečba, krytie a náklady“, spoluúčasť pacienta závisí od druhu lekárskeho ošetrenia a skupiny, do ktorej pacient patrí:

 • osoby mladšie ako 18 rokov,
 • dôchodcovia,
 • zdravotne postihnutí.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
 • Na základe EPZP máte nárok na kyslíkovú terapiu, dialýzu a chemoterapiu.
 • Na lekárskom ošetrení by ste sa mali dohodnúť ešte pred vašou cestou na Island. Urobte tak v dostatočnom časovom predstihu.
 • Je osobitne dôležité zabezpečiť si štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ošetrenia od súkromného lekára EPZP nepokrýva.
 • Kontakt pre dialýzu: Landspitali University Hospital (v islandčine), Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Telefón: +354 543 6311, Fax.: +345 543 4806
 • Kontakt pre kyslíkovú terapiu: Islands Sygesikring, Iltbehandlingsservice (Sjúkratryggingar Íslands, súrefnisþjónustan), Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktné osoby: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc Nurse eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc Nurse, Telefón: +354 543 6049 / +354 543 6040, Fax: +354 543 6019
 • Kontakt pre iné druhy liečby: Icelandic Health Insurance's Assistive Technology Center Sjúkratryggingar Íslands, Hjálpartækjamiðstöð, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Telefón: +354 515 0100

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného na Islande

Sjukratryggingar Islands (Islandská zdravotná poisťovňa)

Telefón: +354 515 0000

E-mail: sjukra@sjukra.is