Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Španielsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na číslo 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a rovnosti)
Tel.: +34 901 400 100
E-mail: oiac@msssi.es
Webová lokalita: www.msssi.gob.es


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Štátna zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne. Hotely alebo cestovné agentúry môžu niekedy zavolať alebo odporučiť súkromného lekára, ktorý vám bude účtovať poplatok.
 • Ak v naliehavom prípade potrebujete lekára, uistite sa, že máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia a vyžiadajte si štátnu zdravotnú starostlivosť („asistencia sanitaria pública“ alebo „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Ak sa od vás požaduje platba vopred, nejde o štátny systém zdravotnej starostlivosti a váš preukaz nebude akceptovaný.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie sa okrem výnimočných naliehavých prípadov primárnej zdravotnej starostlivosti neposkytuje v rámci štátneho systému.
 • EPZP pokrýva iba prehliadky a osobitné opatrenia starostlivosti pre deti.
 • Nenahrádzajú sa nijaké výdavky.

Nemocničná liečba

 • Okrem naliehavých prípadov je na hospitalizáciu potrebné odporúčanie lekára.
 • Bezplatná starostlivosť je poskytovaná len v štátnych nemocniciach.
 • Pri prijatí sa preukážte európskym preukazom zdravotného poistenia, ináč vám budú účtované poplatky ako súkromnému pacientovi.
 • Výdavky na súkromné ošetrenie sa nenahrádzajú.

Predpisy

 • Lieky predpísané štátnym lekárom sú k dispozícii v ktorejkoľvek lekárni („farmacia“).
 • V prípade, že ste dôchodca z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska a viete to potvrdiť predložením príslušných dokladov, až na výnimky zaplatíte nižšiu časť z ceny lieku.
 • Ak si vaša liečba vyžaduje lieky aj po prepustení z nemocnice, táto skutočnosť bude uvedená v lekárskej správe. Navštívte štátne stredisko pre primárnu starostlivosť (ƒ„Centro de salud“), kde vám lekár po predložení vašej lekárskej správy vydá potrebný predpis.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak ju zabezpečí štátna nemocnica.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Neuplatňujú sa nijaké osobitné pravidlá.

Úhrada

 • Štátna zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne, takže v Španielsku nejestvuje systém následnej náhrady.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Okrem predpisov na lieky je prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti, špecializovanej starostlivosti, nemocničnej liečby a naliehavej starostlivosti bezplatný bez spoluúčasti.
 • Vo všeobecnosti budete musieť zaplatiť istú časť nákladov na lieky, ktoré subvencuje štátny systém a predpisuje štátny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
  • 10 %, ak ste dôchodca z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska;
  • 50 % v ostatných prípadoch.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Ak potrebujete niektoré z týchto ošetrení, musíme ho mať dohodnuté a objednané ešte pred cestou do Španielska. Urobte tak v dostatočnom časovom predstihu.
 • Nájdite si štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. EPZP nepokrýva ošetrenie u súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 • Ak potrebujete chemoterapiu, mali by ste kontaktovať nemocnicu.
 • Ak potrebujte dialýzu, obráťte sa na špecializované stredisko („Centro de especialidades“) alebo nemocnicu.
 • So žiadosťou o kyslíkovú terapiu sa obráťte na zdravotné stredisko („Centro de Salud“). Toto ošetrenie môže poskytnúť aj špecializované stredisko alebo nemocnica.
 • Skôr ako vycestujete do Španielska, kontaktujte služby verejného zdravotníctva autonómnej komunity, ktorú navštívite, kde vás budú informovať o príslušných ošetreniach a strediskách.
 • Autonómne organizácie zdravotnej starostlivosti

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Zoznam centier prvej pomoci a štátnych nemocníc (len v španielčine)

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Španielsku

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tel.: +34 901 16 65 65

Kontakt na hlavné úrady INSS v provinciách

Pre štátnych zamestnancov:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)

Tel.: +34 91 273 95 00

Kontaktné informácie informačného úradu a služieb poisťovne MUFACE v provinciách vám poskytne úrad sociálneho zabezpečenia pre španielskych štátnych zamestnancov MUFACE.