Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Rumunsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Volajte na číslo 112.

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 250+40 372 309 105


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak chcete využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), navštívte všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Adresy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti získate v miestnej pobočke zdravotnej poisťovne.
 • Nemusíte platiť za ošetrenie, pretože miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti jeho náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe EPZP.

Zubní lekári

 • Ak chcete využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) na účely stomatologického vyšetrenia, navštívte zubného lekára, ktorý je zmluvným lekárom miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Adresy poskytovateľov stomatologickej starostlivosti získate v miestnej pobočke zdravotnej poisťovne.
 • Nemusíte platiť za ošetrenie, pretože miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhrádza zubnému lekárovi jeho náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe EPZP.

Nemocničná liečba

 • Aby ste mohli využiť nemocničnú liečbu na základe svojho EPZP, navštívte zmluvnú nemocnicu miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Ako držiteľ EPZP máte nárok na tieto nemocničné ošetrenia:
  • Nemocničná zdravotná starostlivosť:
   • naliehavé lekárske ošetrenia alebo chirurgické zákroky, pri ktorých je ohrozený život pacienta alebo pri ktorých pacientovi hrozí tento druh rizika, a to do času, kým je jeho stav naliehavý,
   • ošetrenie potenciálne infekčných chorôb, ktoré si vyžadujú izoláciu/karanténu až do úplného vyriešenia prípadu,
   • pôrod.
  • Ambulantné ošetrenia:
   • naliehavé chirurgické zákroky,
   • liečbu choroby v rámci epidémie, ktorá si nevyžaduje izoláciu,
   • chemoterapiu monitorovanú v dennej starostlivosti.

Pre tieto druhy ošetrenia v nemocnici nepotrebujete odporúčanie. Všetko uhrádza miestna pobočka zdravotnej poisťovne.

Lekárske predpisy

 • Držitelia EPZP môžu získať lieky ako ambulantní pacienti. Potrebný je lekársky predpis. Predpis predložíte v lekárni, ktorá má zmluvu s tou istou miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne ako lekár, ktorý predpis vystavil.
 • Lekári môžu predpisovať lieky zo zoznamu, ktorý obsahuje podzoznamy A, B, C a D. Miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhradí sumu, ktorá sa počíta podľa percenta kompenzácie z referenčnej ceny lieku.
 • Náklady na lieky sa uhrádzajú v tejto výške:
  • podzoznam A – 90 %
  • podzoznam B – 50 %
  • podzoznam C – 100 %
  • podzoznam D – 20 %

Naliehavé zdravotné ošetrenie a preprava

Držitelia EPZP majú tieto práva:

 • služby prvej pomoci doma v prípade naliehavých zdravotných situácií, ktoré si vyžadujú chirurgický zákrok,
 • neasistovanú dopravnú zdravotnícku službu:
  • v prípade úmrtia obojsmerná preprava lekára, ktorý stanovuje úmrtie a vydáva úmrtný list v súlade s právnymi predpismi. Platí to v piatky, soboty, nedele a štátne sviatky,
  • príchod tímu záchranárov k pacientovi a v prípade potreby aj preprava pacientov, ktorí nie sú v kritickom stave a nevyžadujú si lekársky dohľad alebo osobitnú zdravotnú starostlivosť počas cesty do zdravotníckeho zariadenia, ak si ich situácia alebo zdravotný stav vyžadujú osobitnú starostlivosť, ktorá im nemôže byť poskytnutá doma.

Tieto služby sú poskytované súkromnými špecializovanými jednotkami na základe zmluvy s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.

Sanitné vozidlo

Služby rýchlej zdravotníckej pomoci poskytujú

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Táto služba je poskytovaná na území Rumunska a len vo veľmi naliehavých situáciách.

Úhrada

 • Keďže zdravotná starostlivosť je vo väčšine prípadov bezplatná, neexistuje systém následnej náhrady pre držiteľov preukazov.
 • Dodatkové platby (znášajú ich priamo držitelia EPZP):
  • Cena zdravotných služieb nezahrnutých v zdravotných službách, na ktoré majú držitelia EPZP nárok.
  • Cena zdravotných služieb poskytovateľov, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.
  • Ak ste hospitalizovaný a chcete nadštandardnú stravu a ubytovanie, budete musieť zaplatiť dodatočný poplatok.
  • V štátnych a súkromných lôžkových zariadeniach bude váš osobný príspevok maximálne 300 RON/deň.
  • Nemocnice si účtujú poplatky za zdravotnú starostlivosť v prípade hospitalizácie v súlade so systémom spoluúčasti. Ďalšie informácie nájdete v časti „Príspevok pacienta“.
  • Náklady na všetky lieky, ktoré nie sú kryté systémom zdravotného poistenia.
  • Náklady na všetky lieky vydané lekárňami, ktoré nemajú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.
  • Ako držiteľ EPZP osobne prispievate na lieky vo výške:
   • 10 %, 50 % alebo 80 % referenčnej ceny v závislosti od podzoznamu liekov, do ktorého patria,
   • rozdielu medzi referenčnou cenou a maloobchodnými predajnými cenami.

Spoluúčasť pacienta

 • Pokiaľ ide o nemocničné zdravotnícke služby počas hospitalizácie, každé nemocničné oddelenie s lôžkami si stanovuje vlastnú úroveň doplatku, ktorý sa pohybuje medzi 5 až 10 RON.
 • Ak ste hospitalizovaný na pohotovosti, nesmú od vás žiadať zaplatenie doplatku v hotovosti.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dialýza

 • Držitelia EPZP majú nárok na dialýzu za rovnakých podmienok ako poistenci v rámci rumunského systému zdravotného poistenia.
 • V rámci národného programu poskytovania dialýzy pacientom trpiacim chronickou obličkovou nedostatočnosťou sú služby spojené s dialýzou kryté poistením. Medzi ne patria:
  • lieky a osobitné zdravotnícke materiály,
  • mimoklinické vyšetrenia,
  • nelekárska preprava pacientov s dialýzou z domu a späť domov.
 • Dialýzu poskytujú verejní alebo súkromní poskytovatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne. Adresy dialyzačných stredísk môžete získať v týchto pobočkách.

Kyslíková terapia

 • Držitelia EPZP majú nárok na kyslíkovú terapiu počas pobytu v nemocnici, ak dostávajú zdravotnú starostlivosť počas neprerušenej hospitalizácie.
 • Tento druh zdravotnej starostlivosti uhrádza miestna pobočka zdravotnej poisťovne.
 • Uplatňujú sa podmienky uvedené v časti „Nemocničná liečba“.

Chemoterapia

 • Držitelia EPZP môžu využívať osobitné ošetrenia pre pacientov s ochoreniami súvisiacimi s rakovinou v rámci podprogramu pre liečbu pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami, v rámci ktorého sa poskytujú cytostatiká, imunomodulačné prípravky, hormóny, rastové faktory a inhibítory osteoklastov.
 • Lieky sa poskytujú na základe predpisu vystaveného lekárom špecialistom, ktorý má uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne. Tieto lieky vám vydajú v lekárňach patriacich k lekárskemu zariadeniu, ktoré je začlenené do podprogramu, alebo v alebo v lekárňach „farmaciile cu circuit deschis“. Lekári predpisujú lieky zo zoznamu C2.
 • Na webovom sídle vašej pobočky zdravotnej poisťovne nájdete zoznam zdravotníckych zariadení, otvorených lekární „farmaciile cu circuit deschis“ a špecialistov, ktorí majú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.

Ako požiadať o EPZP

 • Ak ste poistený, môžete žiadosť o EPZP podať na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne. 
 • V prípade schválenia vašej žiadosti bude EPZP vydaný do 7 pracovných dní od jej podania.
 • Ako podať žiadosť o EPZP (len v rumunčine)

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rumunsku

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 236
E-mailrelpubl1@casan.ro