Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rumunsko

Stav núdze

Volajte na číslo 112

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak chcete využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), navštívte všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Adresy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti získate v miestnej pobočke zdravotnej poisťovne.
 • Nemusíte platiť za ošetrenie, pretože miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti jeho náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe EPZP.

Zubní lekári

 • Ak chcete využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) na účely stomatologického vyšetrenia, navštívte zubného lekára, ktorý je zmluvným lekárom miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Adresy poskytovateľov stomatologickej starostlivosti získate v miestnej pobočke zdravotnej poisťovne.
 • Nemusíte platiť za ošetrenie, pretože miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhrádza zubnému lekárovi jeho náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe EPZP.

Nemocničná liečba

 • Aby ste mohli využiť nemocničnú liečbu na základe svojho EPZP, navštívte zmluvnú nemocnicu miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Ako držiteľ EPZP máte nárok na tieto nemocničné ošetrenia:
  • Nemocničná zdravotná starostlivosť:
   • lekárske alebo chirurgické naliehavé ošetrenia, pri ktorých je ohrozený život pacienta alebo pri ktorých pacientovi hrozí tento druh rizika, a to do času, kým je jeho stav naliehavý,
   • ošetrenie potenciálne infekčných chorôb, ktoré si vyžadujú izoláciu/karanténu až do úplného vyriešenia prípadu,
   • pôrod.
  • Ambulantné ošetrenie zahŕňajúce:
   • naliehavé chirurgické ošetrenia,
   • liečbu choroby v rámci epidémie, ktorá si nevyžaduje izoláciu,
   • chemoterapiu monitorovanú v dennej starostlivosti.

Pre tieto druhy ošetrenia v nemocnici nepotrebujete odporúčanie. Všetko sa uhrádza v rámci miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.

Lekárske predpisy

 • Držitelia EPZP môžu získať lieky ako ambulantní pacienti. Potrebný je lekársky predpis. Predpis predložíte v lekárni, ktorá má zmluvu s tou istou miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne ako lekár, ktorý predpis vystavil.
 • Lekári môžu predpisovať lieky zo zoznamu, ktorý obsahuje podzoznamy A, B, C a D. Miestna pobočka zdravotnej poisťovne uhradí sumu, ktorá sa počíta podľa percenta kompenzácie z referenčnej ceny lieku.
 • Náklady na lieky sa uhrádzajú do týchto percentuálnych podielov:
  • podzoznam A – 90 %
  • podzoznam B – 50 %
  • podzoznam C – 100 %
  • podzoznam D – 20 %

Naliehavé zdravotné ošetrenie a preprava

Držitelia EPZP majú tieto práva:

 • služby prvej pomoci doma v prípade naliehavých lekárskych situácií, ktoré si vyžadujú operačný zákrok,
 • neasistovanú dopravnú zdravotnícku službu:
  • v prípade úmrtia obojsmerná preprava lekára, ktorý stanovuje úmrtie a vydáva úmrtný list v súlade s právnymi predpismi. Platí to v piatky, soboty, nedele a štátne sviatky,
  • preprava pacientov, ktorí nie sú v kritickom stave a nevyžadujú si lekársky dohľad alebo osobitnú zdravotnú starostlivosť počas cesty do zdravotníckeho zariadenia, ale ich situácia alebo zdravotný stav si vyžadujú osobitnú starostlivosť, ktorá im nemôže byť poskytnutá doma.

Tieto služby sú poskytované súkromnými špecializovanými jednotkami na základe zmluvy s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.

Sanitné vozidlo

Služby rýchlej zdravotníckej pomoci poskytujú

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Táto služba je poskytovaná na území Rumunska a len vo veľmi naliehavých situáciách.

Úhrada
 • Keďže zdravotná starostlivosť je vo väčšine prípadov bezplatná, neexistuje systém následnej náhrady pre držiteľov preukazov.
 • Dodatkové platby (znášajú ich priamo držitelia EPZP):
  • Hodnota zdravotníckych služieb nezahrnutých v lekárskych službách, na ktoré majú držitelia EPZP nárok.
  • Hodnota zdravotníckych služieb poskytnutých poskytovateľmi, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.
  • Ak ste hospitalizovaný a chcete jedlo a ubytovanie na vyššej ako štandardnej úrovni, budete musieť zaplatiť dodatočný poplatok.
  • Vo verejných a súkromných hygienických zariadeniach s lôžkami bude váš osobný príspevok maximálne 300 RON/deň.
  • Nemocnice si účtujú poplatky za zdravotnú starostlivosť v súlade so systémom spoluúčasti. Ďalšie informácie nájdete v časti „Príspevok pacienta“.
  • Náklady na všetky lieky, ktoré nie sú kryté systémom zdravotného poistenia.
  • Náklady na všetky lieky poskytnuté lekárňami, ktoré nemajú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.
  • Ako držiteľ EPZP osobne prispievate na lieky vo výške:
   • 10 %, 50 % alebo 80 % referenčnej ceny v závislosti od podzoznamu liekov, do ktorého patria,
   • rozdielu medzi referenčnou cenou a maloobchodnými predajnými cenami.

Spoluúčasť pacienta
 • Pokiaľ ide o nemocničné zdravotnícke služby počas hospitalizácie, každé nemocničné oddelenie s lôžkami si stanovuje vlastnú úroveň doplatku, ktorý sa pohybuje medzi 5 až 10 RON.
 • Ak ste hospitalizovaný na pohotovosti, nesmú od vás žiadať zaplatenie doplatku v hotovosti.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dialýza

 • Držitelia EPZP majú nárok na dialýzu za rovnakých podmienok ako poistenci v rámci rumunského systému zdravotného poistenia.
 • V rámci národného programu poskytovania dialýzy pacientom trpiacim chronickou obličkovou nedostatočnosťou sú služby spojené s dialýzou kryté poistením. Medzi ne patria:
  • lieky a osobitné zdravotnícke materiály,
  • mimoklinické vyšetrenia,
  • nelekárska preprava pacientov s dialýzou z domu a späť domov.
 • Dialýzu poskytujú verejní alebo súkromní poskytovatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne. Adresy dialyzačných stredísk môžete získať v týchto pobočkách.

Kyslíková terapia

 • Držitelia EPZP majú nárok na kyslíkovú terapiu počas pobytu v nemocnici, ak dostávajú zdravotnú starostlivosť počas neprerušenej hospitalizácie.
 • Tento druh zdravotnej starostlivosti sa uhrádza v rámci miestnej pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Uplatňujú sa podmienky uvedené v časti „Nemocničná liečba“.

Chemoterapia

 • Držitelia EPZP môžu využívať osobitné ošetrenia pre pacientov s ochoreniami súvisiacimi s rakovinou v rámci podprogramu pre liečbu pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami, v rámci ktorého sa poskytujú cytostatiká, imunomodulačné prípravky, hormóny, rastové faktory a inhibítory osteoklastov.
 • Lieky sa poskytujú na základe predpisu vystaveného lekárom špecialistom, ktorý má uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne. Tieto lieky môžete získať v lekárňach patriacich k lekárskemu zariadeniu, ktoré je začlenené do podprogramu, alebo v otvorených lekárňach. Lekári predpisujú lieky zo zoznamu C2.
 • Na webovom sídle vašej pobočky zdravotnej poisťovne nájdete zoznam zdravotníckych zariadení, otvorených lekární a špecialistov, ktorí majú uzavretú zmluvu s miestnou pobočkou zdravotnej poisťovne.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rumunsku

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro