Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rumunsko

Stav núdze

Volajte na číslo 112

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Aby ste na na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť, mali by ste navštíviť všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uznaným národnou zdravotnou poisťovňou (Casa naţională de Asigurări de Sănătate – ďalej len „CNAS“) alebo jej miestnou pobočkou.
 • Adresy uznaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vám CNAS poskytne na požiadanie.
 • Zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe EPZP uhrádza CNAS alebo jej miestne pobočky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonal ošetrenie.

Zubní lekári

 • Aby ste na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) získali stomatologickú starostlivosť, mali by ste navštíviť zubného lekára, ktorý je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uznaným CNAS alebo jej miestnou pobočkou. Adresy poskytovateľov stomatologickej starostlivosti zazmluvnených v rámci všeobecného systému zdravotného poistenia vám CNAS poskytne na požiadanie.
 • Stomatologické zákroky sa poskytujú len v naliehavých prípadoch. Tieto naliehavé stomatologické služby prepláca CNAS.

Nemocničná liečba

 • Aby ste na na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) získali nemocničnú liečbu, mali by ste navštíviť nemocnicu, ktorá je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uznaným CNAS.
 • Držitelia EPZP majú tieto práva týkajúce sa zdravotnej starostlivosti v nemocniciach:
  • Nemocničná zdravotná starostlivosť:
   • lekárske alebo chirurgické naliehavé ošetrenia, pri ktorých je ohrozený život pacienta alebo pri ktorých pacientovi hrozí tento druh rizika, a to do času, keď je jeho stav naliehavý,
   • ošetrenie potenciálne infekčných chorôb, ktoré si vyžadujú izoláciu/karanténu až úplného vyriešenia prípadu,
   • pôrod.
  • Denná ambulantná zdravotná starostlivosť, pokiaľ ide o
   • naliehavé chirurgické ošetrenia,
   • ochorenia, ktoré si nevyžadujú izoláciu/karanténu pacienta.

Tieto druhy starostlivosti počas pobytu v nemocnici preplácajú miestne pobočky CNAS, v ktorých spádovej oblasti sa nemocnica nachádza.

Predpisy

 • Držitelia EPZP majú na základe lekárskeho predpisu právo na lieky za úhradu alebo bezplatne, ak sú vydané v lekárni, ktorá je uznaná CNAS.
 • Lekári môžu predpisovať lieky z vymedzeného zoznamu (podzoznamy A, B a C). CNAS prispieva do výšky 90 % z referenčnej ceny liekov v podzozname A; 50 % v prípade podzoznamu B a 100 % na lieky z podzoznamu C.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba

Držitelia EPZP majú tieto práva:

 • služby prvej pomoci doma v prípade lekárskych alebo chirurgických núdzových situácií,
 • neasistovanú dopravnú zdravotnícku službu:
  • Preprava lekárskeho konzultačného tímu a v prípadoch, keď si pacient vyžaduje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá nemôže byť poskytnutá doma, ale pacient nie je v kritickom stave, preprava pacienta a/alebo zdravotníckeho personálu do zariadenia zdravotnej starostlivosti.
  • V piatky, soboty, nedele a sviatky v prípade úmrtia obojsmernú prepravu lekára s cieľom potvrdiť skutočnosť a vydať úmrtný list v súlade s právnymi predpismi.

Tieto lekárske služby zdravotnej starostlivosti sú poskytované súkromnými špecializovanými jednotkami na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Sanitné vozidlo

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Táto služba je poskytovaná na území Rumunska a len vo veľmi naliehavých situáciách.

Úhrada

 • Keďže zdravotná starostlivosť je vo väčšine prípadov bezplatná, neexistuje systém následnej úhrady pre držiteľov preukazov.
 • Dodatkové platby (znášané priamo držiteľom EPZP):
  • Hodnota zdravotníckych služieb nezahrnutých v poistnom krytí z EPZP.
  • Hodnota zdravotníckych služieb poskytnutých poskytovateľmi, ktorí nie sú uznaní CNAS (nemajú uzatvorenú zmluvnú so zdravotnou poisťovňou).
  • V prípade hospitalizácie, hodnota služieb spojených s nadštandardným ubytovaním udeleným na žiadosť pacienta – lôžko a/alebo strava. Pre nemocnice s lôžkami (verejné aj súkromné) je osobný príspevok poistenca na tieto služby maximálne 300 RON/deň.
  • Za nemocničnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú počas neprerušenej hospitalizácie nemocnice účtujú doplatok. Informácie o doplatku nájdete v časti „Informácie o spoluúčasti v krajine“ v ďalšom texte.
  • Hodnota liekov, ktoré nie sú kryté zo systému zdravotného poistenia.
  • Hodnota liekov vydaných lekárňami, ktoré nie sú zazmluvnené CNAS.
  • Osobný príspevok na lieky na lekársky predpis. Ide o sumu predstavujúcu rozdiel medzi referenčnou a maloobchodnou predajnou cenou a znáša ju držiteľ EPZP takto:
   • v závislosti od kategórii podzoznamu, 10 % až 50 % referenčnej ceny zaplatí držiteľ EPZP;
   • a navyše sumu prevyšujúcu referenčnú cenu až po úroveň maloobchodných predajných cien.
null
 • Pokiaľ ide o nemocničné zdravotnícke služby poskytnuté počas hospitalizácie, úroveň spolufinancovania je stanovená každým nemocničným zariadením s lôžkami, a preto sa môže líšiť: od 5 RON po maximálne 10 RON.
 • Doplatok nie je možné požadovať v hotovosti za nemocničné zdravotnícke služby, ak išlo o hospitalizáciu v dôsledku núdzovej situácie.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dialýza

 • Držitelia EPZP majú nárok na dialýzu za rovnakých podmienok ako poistenci v rámci systému zdravotného poistenia v Rumunsku.
 • V rámci národného programu poskytovania dialýzy pacientom trpiacim chronickou obličkovou nedostatočnosťou sú služby dialýzy súčasťou poistného krytia vrátane špecifických liekov a zdravotníckych materiálov, mimoklinických vyšetrení, súkromnej dopravy pacientov podstupujúcich dialýzu z a do ich bydliska, mesačnej dodávky liekov a osobitných materiálov na peritoneálnu dialýzu do miesta bydliska pacienta.
 • Služby dialýzy sú kryté poistením, ak sú poskytované verejnými alebo súkromnými poskytovateľmi uznanými CNAS.

Kyslíková terapia

 • Držitelia EPZP môžu majú nárok na kyslíkovú terapiu počas pobytu v nemocnici, ak dostávajú zdravotnú starostlivosť počas neprerušenej hospitalizácie.
 • Tento druh lekárskej pomoci uhrádza CNAS.
 • Uplatňujú sa podmienky uvedené v časti „Nemocničná liečba“.

Chemoterapia

 • Držitelia EPZP môžu využívať osobitné ošetrenia pre pacientov s onkologickými ochoreniami v rámci podprogramu liečby pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami, z ktorého sú kryté cytostatiká, imunomodulačné prípravky, hormóny, rastové faktory a inhibítory osteoklastov.
 • Lieky sú vydávané na základe lekárskeho predpisu vydaného špecializovaným lekárom uznaným CNAS, a to v lekárňach patriacich k lekárskemu zariadeniu, ktoré je začlenené do podprogramu, alebo v otvorených lekárňach. Lekári predpisujú lieky z konkrétneho zoznamu – tzv. zoznam C2.
 • Zoznamy zdravotníckych zariadení, otvorených lekární a špecialistov uznaných CNAS sú dostupné na webovom sídle CNAS.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rumunsku

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+