Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Malta

Zatelefonujte na 112

Ministerstvo zdravotníctva a energetiky
Tel.: +356 25952400
E-mail: entitlement.health@gov.mt

Ak máte otázky o zdravotnej starostlivosti počas vášho pobytu na Malte, obráťte sa na:

EU Health Entitlement Unit (Oddelenie pre zdravotné nároky v EÚ)
Ground Floor
Ex-Outpatients' Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel.: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt


Liečba, krytie a náklady

V prípade naliehavého/nevyhnutného lekárskeho ošetrenia počas vášho dočasného pobytu na Malte predložte svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), na základe ktorého máte nárok na zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach.

Ak plánujete zostať na Malte dlhšie (napríklad ako vyslaný pracovník alebo dôchodca), mali by ste príslušnej maltskej zdravotnej poisťovni predložiť vyplnený formulár S1. Tá vám potom vydá tzv. osvedčenie o nároku (Certificate of Entitlement). Tento doklad by ste mali predložiť pri každej návšteve nemocnice alebo zdravotného strediska.

Lekárska pomoc

Zubní lekári

 • V naliehavých prípadoch poskytuje bezplatné stomatologické ošetrenie nemocnica Mater Dei v Mside, ako aj zdravotné strediská.
 • Rutinné a nenaliehavé stomatologické služby sa poskytuje súkromne a hradí ho pacient. Tieto náklady sú nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Urgentné ošetrenie sa poskytuje v nemocniciach:
 • V naliehavých prípadoch
  • telefonujte na číslo 112
  • alebo navštívte priamo úrazové a pohotovostné oddelenie v nemocnici Mater Dei alebo Gozo General Hospital.

Predpisy

 • Lieky predpísané počas hospitalizácie a prvých troch dní po prepustení z nemocnice sú bezplatné.
 • Za lieky predpísané neskôr vám bude účtovaná ich celá suma, ktorá sa nenahrádza.

Sanitné vozidlo

 • Na prepravu sanitným vozidlom do nemocnice sa v prípade núdze vzťahuje európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada
 • Ak chcete požiadať o náhradu výdavkov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci systému štátnej zdravotnej starostlivosti počas vášho pobytu na Malte, kontaktujte:

Ministerstvo energetiky a zdravotníctva
EU Health Entitlement Unit (Oddelenie pre zdravotné nároky v EÚ)
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel.: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt


Spoluúčasť pacienta Verejná zdravotná starostlivosť sa na Malte poskytuje bezplatne všetkým oprávneným osobám, ak predložia platné doklady.
Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Ak potrebujete tieto služby počas svojho pobytu na Malte, mali by ste ešte pred svojim príchodom kontaktovať príslušných poskytovateľov služieb na uvedených telefónnych číslach.


Strata alebo odcudzenie karty

Kontakty pre držiteľov EPZP vydaných na Malte

 • Ak nemôžete predložiť svoj EPZP, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie náhradného osvedčenia, ktoré môžete predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.