Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Malta

Zatelefonujte na číslo 112

Ministerstvo energetiky a zdravotníctva
Tel: +356 25952400
E-mail: entitlement.doh@gov.mt

Ak máte otázky o zdravotnej starostlivosti počas vášho pobytu na Malte, obráťte sa na:

EU Health Entitlement Unit (Oddelenie pre zdravotné nároky v EÚ)
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2400
E-mail: entitlement.doh@gov.mt

Liečba, krytie a náklady

Ak potrebujete naliehavú/nevyhnutnú lekársku starostlivosť počas vášho dočasného pobytu na Malte, máte po predložení platného európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) prístup k štátom poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ak plánujete zostať na Malte dlhšie (napríklad ako vyslaný pracovník alebo dôchodca), mali by ste zaregistrovať formulár S1 v príslušnej inštitúcii na Malte, ktorá vám potom vydá doklad „Osvedčenie o nároku“. Tento doklad by ste mali predložiť pri každej návšteve nemocnice alebo zdravotného strediska.

Lekári

Zubní lekári

 • V naliehavom prípade poskytuje stomatologické ošetrenie bezplatne nemocnica Mater Dei v Mside, ako aj zdravotné strediská.
 • Prístup k bezplatnému stomatologickému ošetreniu je však obmedzený.
 • Spravidla sa stomatologické ošetrenie poskytuje súkromne a hradí ho pacient. Tieto náklady sú nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Núdzové/nevyhnutné ošetrenie je dostupné bezplatne v nemocniciach:
 • Pacientom s EPZP bude v naliehavých prípadoch poskytnutá pomoc v zdravotných strediskách/nemocniciach.
 • V urgentných prípadoch telefonujte na číslo 112 alebo navštívte priamo úrazové alebo pohotovostné oddelenie.

Predpisy

 • Lieky predpísané počas hospitalizácie a prvých troch dní po prepustení z nemocnice sú bezplatné.
 • Za lieky predpísané neskôr vám bude účtovaná ich celá suma, ktorá sa neuhrádza.

Sanitné vozidlo

 • V prípade núdze sa na prepravu sanitným vozidlom do nemocnice vzťahuje európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • Prevoz sa poskytuje bezplatne po predložení príslušných dokladov (EPZP alebo náhradné potvrdenie).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 

 • Kontaktujte maltské ministerstvo zdravotníctva – oddelenie pre nároky a predložte originály vašich faktúr.

Ministerstvo energetiky a zdravotníctva
EU Health Entitlement Unit (Oddelenie pre nároky v EÚ)
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.doh@gov.mt

 • Ak ste za poskytnutú starostlivosť museli zaplatiť a nestihli ste počas vášho pobytu požiadať o náhradu nákladov, požiadajte o ich preplatenie vašu domácu zdravotnú poisťovňu.

Údaje o spolufinancovaní

Verejná zdravotná starostlivosť sa na Malte poskytuje bezplatne všetkým oprávneným osobám po predložení platných dokladov.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Ak tieto služby potrebujete, mali by ste si vopred dohodnúť stretnutia a zistiť podrobnejšie informácie prostredníctvom týchto telefónnych čísel.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontakty pre držiteľov EPZP vydaných na Malte


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+