Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Lotyšsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na čísla 113 alebo 112.

Nacionālais veselības dienests (Lotyšská štátna zdravotná služba)
Tel.: +371 67043700+371 80001234
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) máte nárok na verejnú zdravotnú starostlivosť, ak potrebujete naliehavé/nevyhnutné lekárske ošetrenie počas vášho dočasného pobytu v Lotyšsku.
 • Verejnú zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci, ktorí majú zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou.
 • Podmienkou na poskytnutie verejnej zdravotnej starostlivosti je platný EPZP a pas (alebo iný doklad totožnosti). Ak tieto doklady nepredložíte, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od vás môže žiadať zaplatenie ceny v plnej výške.
 • Za konzultáciu u lekára vám bude účtovaný štandardný poplatok. Za ošetrenie neplatia:
  • osoby mladšie ako 18 rokov,
  • tehotné ženy, ktorých ošetrenie súvisí s tehotenstvom,
  • určité skupiny pacientov v závislosti od diagnózy (tuberkulóza, psychiatrické diagnózy, niektoré infekčné choroby).
 • Na konzultáciu u špecialistu potrebujete odporúčanie zvyčajne všeobecného lekára.
 • V prípade určitých ochorení nie je potrebné odporúčanie na konzultáciu u týchto lekárov: gynekológ, očný lekár, detský chirurg, pediater, psychiater, špecialista na závislosti, pneumológ (pľúcny lekár so špecializáciou na tuberkulózu), dermatovenerológ (kožný lekár so špecializáciou na sexuálne prenosné choroby), endokrinológ (napríklad v prípade, ak máte cukrovku), onkológ, špecialista na chemoterapiu, špecialista na infekčné choroby (HIV/AIDS).
 • Štandardné poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Zubní lekári

 • Verejná stomatologická starostlivosť sa poskytuje len deťom.
 • Dospelí musia za ošetrenie zaplatiť, pričom náhrada týchto výdavkov sa v Lotyšsku neposkytuje.
 • Ak sa stomatologické ošetrenie vo vašej krajine prepláca, po návrate domov požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.

Nemocničná liečba

 • Pri hospitalizácii (v naliehavých prípadoch) predložte svoj EPZP a pas (alebo iný doklad totožnosti).
 • Za pobyt v nemocnici vám bude účtovaný štandardný poplatok, ktorý sa platí od druhého dňa v nemocnici. Tento poplatok neplatia:
  • osoby mladšie ako 18 rokov,
  • ženy v prípadoch súvisiacich s tehotenstvom alebo pôrodom,
  • pacienti za dialýzu alebo niektoré ďalšie ošetrenia (napr. určité infekčné choroby, duševné choroby).
 • Dodatočné poplatky sa účtujú za:
  • počítačovú tomografiu (CT),
  • magnetickú rezonanciu.
 • Okrem nákladov, ktoré znášajú pacienti, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti účtovať aj spoluúčasť za chirurgický zákrok vykonaný v operačnej sále.
 • Tieto poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Predpisy

 • Držitelia EPZP majú nárok na lieky na základe osobitného lekárskeho predpisu od lekára, ktorý má zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou.
 • Lieky si môžete vybrať v lekárni, ktorá má zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou. Pri výdaji liekov predložte svoj:
  • EPZP,
  • pas (alebo iný doklad totožnosti),
  • lekársky predpis.
 • Lieky sa nahrádzajú do výšky 100 %, 75 % alebo 50 % ceny predpísaného lieku v závislosti od diagnózy.
 • Poplatok, ktorý ste zaplatili vopred, sa v Lotyšsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak ho zavolala služba 113.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako v prípade sanitných vozidiel.

Úhrada

 • Lotyšský systém zdravotnej starostlivosti je bezplatný, takže tu neexistuje systém následnej náhrady. Naúčtovaná by vám mala byť len tá časť nákladov, ktorú znáša pacient.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Ambulantné vyšetrenie u všeobecného lekára – 1,42 EUR.
 • Zdravotnícke zariadenie pre deti – 7,11 EUR.
 • Vyšetrenie u špecialistu – 4,27 EUR.
 • Za hospitalizáciu platí pacient poplatok 10 EUR za deň, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Pacientom s onkologickými ochoreniami a drogovo závislým sa za pobyt v nemocnici účtuje poplatok 7,11 EUR za deň, ktorý sa platí od druhého dňa v nemocnici.
 • Za liečbu v nemocnici s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo v zariadení rezidenčnej starostlivosti sa účtuje poplatok 7,11 EUR, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Pacientom s niektorými diagnózami sa účtujú znížené poplatky.
 • Za dodatočné diagnostické vyšetrenie sa účtuje od 1,42 do 35,57 EUR.
 • Okrem nákladov, ktoré znáša pacient, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti účtovať aj spoluúčasť vo výške 1,42 EUR – 31 EUR, napríklad na CT vyšetrenia, zobrazovaciu magnetickú rezonanciu (MRI), encefalogramy (EEG), elektrokardiogramy (EKG), röntgen alebo endoskopiu.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Chronická hemodialýza, hemodiafiltrácia a peritoneálna dialýza sú bezplatné, pokiaľ máte odporúčanie od špecialistu.
 • Kyslíkovú terapiu Lotyšská štátna zdravotná služba neprepláca.
 • Chemoterapia je bezplatná, pokiaľ máte odporúčanie onkológa.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests (Lotyšská štátna zdravotná služba)

Tel.: +371 67043700

E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv