Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Taliansko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zavolajte na bezplatné vnútroštátne číslo 118.

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia môžete použiť, ak lekár, ktorý vás ošetruje, patrí do systému povinnej zdravotnej starostlivosti (Servizio Sanitario Nazionale – SSN), alebo s ním má zmluvu („accreditamento“).
 • Súkromné ambulancie? EPZP nemusia akceptovať.
 • Verejní lekári ordinujú od pondelka do piatka, otváracie hodiny sa môžu meniť, ale zvyčajne bývajú dopoludnia a popoludní.
 • V prípade urgentného ošetrenia v nemocnici možno budete musieť uhradiť časť poplatkov (táto časť sa nazýva ticket).
 • Poplatky za zdravotnícke služby sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov by ste mali mať možnosť požiadať o náhradu výdavkov zdravotnú poisťovňu, ktorá váš EPZP vydala.

Zubní lekári

 • Všetci zubní lekári v Taliansku sú súkromní. Preto nemusia akceptovať EPZP a budete musieť zaplatiť celú sumu.
 • Vo výnimočných a urgentných prípadoch a ak má SSN kliniku, ktorá poskytuje stomatologické ošetrenie, možno budete môcť použiť EPZP, ak uhradíte časť poplatkov.

Nemocničná liečba

 • Pred cestou do Talianska si overte v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, či máte počas pobytu nárok na ošetrenie od prvého dňa. Ak je to možné, požiadajte o písomné potvrdenie.
 • Požiadajte miestne zdravotnícke orgány („Azienda sanitaria locale“ – ASL) o zoznam nemocníc, ktoré patria do SSN alebo s ním majú zmluvu.
 • V nemocnici sa preukážte platným EPZP.

Lekárske predpisy

 • Niektoré lieky sú dostupné bez lekárskeho predpisu – viac informácií vám poskytne lekárnik.
 • Pri lekárskych predpisoch budete musieť zaplatiť celý poplatok za predpis alebo jeho časť. Vždy však budete musieť zaplatiť vopred, a to aj v prípade, ak sa preukážete EPZP. V prípade pochybností sa obráťte na lekárnika.
 • Keď žiadate o predpis lekára , ktorý patrí do SNN, alebo s ním má zmluvu, vždy sa preukážte svojím EPZPPoužite ho aj v lekárni pri nákupe liekov viazaných na predpis.
 • Za väčšinu liekov na predpis sa platí poplatok.
 • Tieto poplatky sa v Taliansku nepreplácajú. O náhradu požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu po návrate domov.
 • Lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, sa nepreplácajú.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz je v prípade núdze zdarma, ak vozidlo patrí SSN, alebo službe zdravotnej starostlivosti, ktorá s ním má zmluvu.
 • V prípade prepravy pacienta, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady alebo ich časť.
 • Poplatky za prepravu sanitkou sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov sa v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, informujte o náhrade výdavkov.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Prevoz je v prípade núdze zdarma, ak vozidlo patrí SSN, alebo službe zdravotnej starostlivosti, ktorá s ním má zmluvu.
 • V prípade prepravy pacienta, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady.
 • Poplatky za prepravu leteckou záchrannou službou sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov sa v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, informujte o náhrade výdavkov.

Úhrada

 • Poplatky sa v Taliansku nepreplácajú.
 • Ak zaplatíte poplatok (ticket), nemáte nárok na jeho náhradu.
 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, po návrate domov sa so žiadosťou o náhradu výdavkov obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

 • Za zdravotné ošetrenie pravdepodobne budete musieť zaplatiť poplatok (tzv. ticket). Výška poplatku závisí od druhu ošetrenia a od regiónu, v ktorom sa nachádzate.
 • Je možné, že za naliehavú zdravotnú starostlivosť budete musieť zaplatiť, ak po ošetrení nebudete hospitalizovaný. Viac informácií vám poskytnú miestne zdravotnícke orgány.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

O informácie týkajúce sa dostupnosti by ste mali požiadať v predstihu (niekoľko týždňov vopred) miestny zdravotnícky orgán v regióne vášho pobytu.

Ako požiadať o EPZP

 • EPZP sa nevydáva na základe žiadosti.
 • Je vydávaný automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok.
 • Na EPZP máte nárok, ak ste boli zaregistrovaný u miestnych orgánov (ASL) národného systému zdravotníctva.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Viac informácií vám poskytnú miestne zdravotnícke orgány.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Taliansku

 • Ak ste svoj preukaz stratili, alebo vám ho odcudzili, okamžite to oznámte polícii
 • a požiadajte zdravotnú poisťovňu, ktorá ho vydala, o dočasné náhradné potvrdenie.
 • V naliehavom prípade ho môžu poslať faxom alebo elektronickou poštou miestnemu zdravotníckemu orgánu vo vašej blízkosti.