Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Taliansko

Stav núdze

 • Zatelefonujte bezplatne na číslo 118.

  Skúsený zdravotný pracovník zhodnotí naliehavosť vášho stavu a odporučí nasledujúce kroky.

Ministerstvo zdravotníctva

E-mail: urpminsalute@sanita.it

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý je registrovaný v rámci talianskeho systému zdravotnej starostlivosti Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
 • Za niektoré služby sa účtuje poplatok. Tento poplatok sa v Taliansku neprepláca, ale po návrate domov môžete skúsiť požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • V rámci štátneho systému SSN lekári ordinujú počas pracovných dní v čase zvyčajných úradných hodín. Pre urgentné prípady sú ordinácie v nemocniciach patriacich do systému SSN otvorené každý deň.
 • Ak v Taliansku utrpíte pracovný úraz, musíte to oznámiť lekárovi pohotovostnej služby a svojmu zamestnávateľovi, ktorí úraz nahlásia poisťovni INAIL (Národný inštitút poistenia proti pracovným úrazom).
 • Prípady chorôb z povolania rieši miestna pobočka INAIL.

Zubní lekári

 • V Taliansku sú zubní lekári väčšinou súkromní. To znamená, že nemajú uzavretú zmluvu s SSN a neakceptujú európsky preukaz zdravotného poistenia. Za poskytnuté služby vám bude účtovaný poplatok.
 • Vo výnimočných prípadoch môžete navštíviť zubného lekára v nemocniciach patriacich do systému SSN alebo v zdravotníckom centre v rámci miestneho zdravotného úradu Azienda Sanitaria Locale (ASL).
 • V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania prepláca zubné protézy INAIL.

Nemocničná liečba

 • ASL vám môže poskytnúť zoznam nemocníc patriacich do systému SSN a súkromných nemocníc pôsobiacich v štátnom systéme.
 • Pred poskytnutím nemocničnej liečby nemusíte kontaktovať ASL. Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Predpisy

 • Na niektoré lieky nepotrebujete lekársky predpis. Lekárnik vám poradí, ktorých liekov sa to týka.
 • Spolu s lekárskym predpisom musíte predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • S výnimkou niektorých liekov sa za lieky platí. Tento poplatok sa v Taliansku neprepláca, ale po návrate domov môžete skúsiť požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu. Lieky bez predpisu sa nepreplácajú.
 • V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania nemocničnú liečbu a lieky poskytuje INAIL prostredníctvom SSN/ASL.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom sa v Taliansku neprepláca, či už ide o čiastkové (za verejné záchranné služby) alebo plné platby (za služby súkromných poskytovateľov).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

 • V Taliansku neexistuje systém úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť//V Taliansku sa neuplatňuje systém preplácania nákladov za zdravotnú starostlivosť. Účtovaná vám bude len tá časť nákladov, ktorú znáša pacient sám (spoluúčasť).
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.
 • V prípade pracovného úrazu sa obráťte na miestnu pobočku INAIL, ktorá zabezpečuje protézy a ďalšie špeciálne zdravotnícke pomôcky.

Údaje o spolufinancovaní

 • V Taliansku sa podieľate na nákladoch (spoluúčasť) v závislosti od druhu zdravotníckych služieb a regiónu, kde je poskytovateľ usadený.
 • Spoluúčasť predstavuje individuálny príspevok na náklady ošetrenia, ktorý sa v Taliansku nazýva „TICKET“.
 • Na vnútroštátnej úrovni neexistuje všeobecný zoznam ošetrení/liečebných postupov, pri ktorých sa požaduje spoluúčasť, ani všeobecný zoznam súvisiacich taríf.
 • V niektorých prípadoch od vás môžu požadovať úhradu nákladov za službu prvej pomoci v prípade, že po ošetrení nenasleduje hospitalizácia. Konkrétne informácie o takýchto prípadoch si môžete vyžiadať na miestnej príslušnej inštitúcii (ASL) v regióne vášho pobytu.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

O informácie o dostupnosti by ste mali požiadať v predstihu (niekoľko týždňov vopred) na miestnej príslušnej inštitúcii (ASL) v regióne vášho pobytu.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Taliansku

 • Stratu alebo odcudzenie preukazu (kartičky) by ste vždy mali oznámiť polícii.
 • Skontaktujte sa s ASL (Azienda Sanitaria Locale), kde sa môžu vydať dočasné náhradné potvrdenie.
 • V naliehavom prípade vám ho môžu poslať faxom alebo elektronickou poštou do krajiny vášho pobytu.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+