Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Dánsko

Poznámka

 • Osoby s pobytom vo Fínsku, Nórsku, Švédsku a na Islande majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v Dánsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte kedykoľvek na 112

Mimo pracovných hodín
Informácie o zdravotných službách mimo pracovných hodín

Všeobecné informácie o zdravotnej starostlivosti v Dánsku
Ako sa dostanete k lekárskej pomoci v prípade choroby

alebo kontaktujte:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Dánsky orgán pre bezpečnosť pacientov
Medzinárodné zdravotné poistenie
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Webové sídlo: www.stps.dk
Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Lekári pôsobiaci v rámci systému štátneho zdravotného poistenia poskytujú ošetrenie bezplatne.
 • Na ošetrenie u špecialistu by ste mali mať odporúčanie od všeobecného lekára.
 • Lekára (praktiserende læge) môžete nájsť v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine)

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára pôsobiaceho v rámci systému štátneho zdravotného poistenia, náklady na ošetrenie budú nižšie.
 • Niektoré preventívne ošetrenia a výplne zubov sa preplácajú až do výšky 40 %.
 • Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.
 • Zubného lekára (tandlæge) môžete nájsť v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine)

Nemocničná liečba

Lekársky predpis

 • Váš predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni.
 • Pri prvom nákupe liekov v Dánsku dostanete osobitnú kartu s identifikačným číslom.
 • Kedykoľvek budete kupovať lieky, predložte túto kartu kvôli kalkulácii vašej úhrady z ceny lieku.
 • Úhrada vašich nákladov závisí od množstva liekov, ktoré ste mali v danom roku predpísané. Vaše náklady vám nebudú uhradené, ak cena za lieky, ktoré spotrebujete počas roka, je nižšia ako stanovené minimum (v roku 2016: 935 DKK/rok).

Sanitné vozidlo

 • Ak potrebujete sanitné vozidlo, zatelefonujte na 112.
 • Preprava sanitným vozidlom (alebo „osobitným vozidlom pre pacientov“ – særligt sygekøretøj) je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Na leteckú prepravu pacientov sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá.

Úhrada

Ak ste zaplatili za lekárske ošetrenie celú sumu, máte v rámci štátneho zdravotného poistenia nárok na úhradu. Túto úhradu poskytuje komúna (kommunen), v ktorej sa nachádzate. Vašu komúnu môžete nájsť na borger.dk, „Vælg kommune” (na začiatku stránky – iba v dánčine).

 • Predložte všetky originály účtov, dokladov o zaplatení a lekárskych odporúčaní.
 • Predložte takisto svoj európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Uveďte svoje bankové údaje (číslo IBAN a kód SWIFT/BIC).

Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


Spoluúčasť pacienta

Nemocničná liečba a liečba u všeobecného lekára alebo špecialistu (ak máte odporúčanie všeobecného lekára) sú bezplatné.

Zubní lekári

V rámci systému štátneho zdravotného poistenia sa poskytuje úhrada do výšky 40 % za niektoré výkony. Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.

Lieky

 • Výška úhrady sa vypočítava na základe skutočnej ročnej spotreby liekov na predpis.
 • Úhrada sa neposkytuje pod minimálnu stanovenú hranicu (v roku 2016: 935 DKK/rok) (60 % pre osoby do 18 rokov).
 • Cudzinci dostanú pri prvom nákupe liekov v Dánsku osobitnú kartu s identifikačným číslom. Túto kartu musia predložiť pri každom nákupe liekov kvôli kalkulácii úhrady z ceny lieku.
 • Viac informácií o sadzbách za uhrádzanie liekov zakúpených mimo Dánska nájdete na webovej lokalite Dánskeho úradu pre lieky (Lægemiddelstyrelsen).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
 • Ak viete, že budete potrebovať nemocničné ošetrenie počas vášho pobytu v Dánsku, musíte si ho dohodnúť v dostatočnom predstihu.
 • Súkromná liečba sa uhrádza iba v prípade, ak odporúčanie vydala štátna nemocnica.
 • Štátne nemocnice môžu zamietnuť liečbu z dôvodu kapacitných problémov.
 • S otázkami, ktoré sa týkajú nákladov na prepravu, sa obráťte na konkrétnu nemocnicu.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Dánsku

 • Udbetaling Danmark vám vydá dočasné náhradné potvrdenie.
 • V naliehavých prípadoch je možné zaslať potvrdenie faxom do krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Môžete kontaktovať:

Udbetaling Danmark

Medzinárodné zdravotné poistenie

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Denmark

Tel. +45 7012 8081

E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk