Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Dánsko

Poznámka

 • Osoby s pobytom vo Fínsku, Nórsku, Švédsku alebo na Islande majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v Dánsku po predložení platného dokladu totožnosti, alebo európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP).
 • Štátni príslušníci tretej krajiny môžu použiť EPZP v Dánsku v prípade, keď je splnená jedna z týchto podmienok:
  • ide o spolupoisteného rodinného príslušníka občana členského štátu EÚ, ktorý má zdravotné poistenie v Dánsku,
  • ide o osobu s pobytom vo Fínsku, Nórsku, Švédsku alebo na Islande,
  • ide o osobu bez štátnej príslušnosti podľa článku 1 Dohovoru OSN z roku 1954 o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, alebo
  • ide o utečenca podľa článku 1 Dohovoru OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte kedykoľvek na 112

Mimo úradných hodín 
Informácie o zdravotných službách mimo pracovných hodín

Všeobecné informácie o zdravotnej starostlivosti v Dánsku 
Vyhľadať lekársku pomoc v prípade choroby

alebo kontaktujte:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority
International Health Insurance
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Tel: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
Email: stps@stps.dk
Webové sídlo: www.stps.dk


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Lekári pôsobiaci v rámci systému štátneho zdravotného poistenia poskytujú ošetrenie bezplatne.
 • Na ošetrenie u špecialistu by ste mali mať odporúčanie od všeobecného lekára.
 • Všeobecného lekára (praktiserende læge) alebo špecialistu (behandlere) vo vašom okolí nájdete v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine).

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára pôsobiaceho v rámci systému štátneho zdravotného poistenia, náklady na ošetrenie budú nižšie.
 • Niektoré preventívne ošetrenia a výplne zubov sa preplácajú až do výšky 40 %.
 • Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.
 • Zubného lekára (tandlæge) vo vašom okolí nájdete v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine).

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade sa obráťte na pohotovostné oddelenie (skadestue alebo Akutmodtagelse/Akutklinik) ktorejkoľvek štátnej nemocnice.
 • Informácie o poskytovaní naliehavého nemocničného ošetrenia v angličtine alebo dánčine. V niektorých regiónoch si návštevu pohotovostného oddelenia musíte dohodnúť telefonicky vopred.
 • Ak prípad nie je naliehavý, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára alebo špecialistu.
 • Liečba je bezplatná.

Lekársky predpis

 • Váš predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni. Zoznam lekární (apotek) vo vašom okolí
 • Pri prvom nákupe predpísaných liekov v Dánsku dostanete osobitnú kartu s identifikačným číslom.
 • Kedykoľvek budete kupovať lieky, predložte túto kartu kvôli kalkulácii vašej úhrady z ceny lieku.
 • Úhrada vašich nákladov závisí od množstva liekov, ktoré ste mali v danom roku predpísané. Výdavky vám nebudú nahradené, ak je cena za lieky, ktoré spotrebujete počas roka, nižšia ako stanovené minimum (v roku 2018: 965 DKK/rok).

Sanitné vozidlo

 • Ak potrebujete sanitné vozidlo, zatelefonujte na 112.
 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Na leteckú prepravu pacientov sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá.

Úhrada

Ak ste zaplatili za lekárske ošetrenie celú sumu, máte v rámci štátneho zdravotného poistenia nárok na náhradu. Túto náhradu poskytuje komúna (kommunen), v ktorej sa nachádzate. Vyše výdavky vám preplatia, alebo vám poradia, ako o to požiadať.

Zoznam miestnych komún (len v dánčine)

 • Predložte všetky originály účtov, dokladov o zaplatení a lekárskych odporúčaní.
 • Predložte takisto svoj európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Uveďte svoje bankové údaje (číslo IBAN a kód SWIFT/BIC).

Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


Spoluúčasť pacienta

Nemocničná liečba a liečba u všeobecného lekára alebo špecialistu (ak máte odporúčanie všeobecného lekára) sú bezplatné.

Zubní lekári

V rámci systému štátneho zdravotného poistenia sa poskytuje úhrada do výšky 40 % za niektoré výkony. Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.

Lieky

 • Výška úhrady sa vypočítava na základe skutočnej ročnej spotreby liekov na predpis.
 • Náhrada výdavkov sa neposkytuje pod minimálnu stanovenú hranicu (v roku 2018: 965 DKK/rok) (min. 60 % pre osoby do 18 rokov).
 • Cudzinci dostanú pri prvom nákupe liekov na predpis v Dánsku osobitnú kartu s identifikačným číslom. Túto kartu musia predložiť pri každom nákupe liekov kvôli kalkulácii úhrady z ceny lieku.
 • Viac informácií o sadzbách za uhrádzanie liekov zakúpených mimo Dánska nájdete na webovej lokalite Dánskeho úradu pre lieky (Lægemiddelstyrelsen).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Ak viete, že budete potrebovať nemocničné ošetrenie počas vášho pobytu v Dánsku, musíte si ho dohodnúť v dostatočnom predstihu.
 • Súkromná liečba sa uhrádza iba v prípade, ak odporúčanie vydala štátna nemocnica.
 • Štátne nemocnice môžu zamietnuť liečbu z dôvodu kapacitných problémov.
 • S otázkami, ktoré sa týkajú nákladov na prepravu, sa obráťte na konkrétnu nemocnicu.

Ako požiadať o EPZP

O EPZP môžete požiadať online na webových stránkach:


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Dánsku

 • Udbetaling Danmark vám vydá dočasné náhradné potvrdenie.
 • V naliehavých prípadoch je možné zaslať potvrdenie faxom do krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Môžete kontaktovať:

Udbetaling Danmark
International Health Insurance
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Dánsko
Tel. +45 7012 8081
Email: udbetalingdanmark@atp.dk