Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Dánsko

Poznámka

 • Osoby s pobytom vo Fínsku, Nórsku, Švédsku a na Islande majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v Dánsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte kedykoľvek na 112.

Mimo pracovných hodín
Informácie o zdravotných službách mimo pracovných hodín

Všeobecné informácie o zdravotnej starostlivosti v Dánsku
Vyhľadať lekársku pomoc v prípade choroby

alebo kontaktujte:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Dánsky úrad pre bezpečnosť pacientov
Práva pacientov a medzinárodné zdravotné poistenie
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: stps@stps.dk

Webové sídlo: www.stps.dk
Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Lekári pôsobiaci v rámci systému štátneho zdravotného poistenia poskytujú ošetrenie bezplatne.
 • Na ošetrenie u špecialistu by ste mali mať odporúčanie od všeobecného lekára.
 • Všeobecného lekára (praktiserende læge) alebo špecialistu (behandlere) vo vašom okolí nájdete v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine).

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára pôsobiaceho v rámci systému štátneho zdravotného poistenia, náklady na ošetrenie budú nižšie.
 • Niektoré preventívne ošetrenia a výplne zubov sa preplácajú až do výšky 40 %.
 • Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.
 • Zubného lekára (tandlæge) vo vašom okolí nájdete v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v dánčine).

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade sa obráťte na pohotovostné oddelenie (skadestue alebo Akutmodtagelse/Akutklinik) ktorejkoľvek štátnej nemocnice.
 • Informácie o poskytovaní naliehavého nemocničného ošetrenia V niektorých regiónoch si návštevu pohotovostného oddelenia musíte dohodnúť telefonicky vopred.
 • Ak prípad nie je naliehavý, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára alebo špecialistu.
 • Liečba je bezplatná.

Lekárske predpisy

 • Váš predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni. Zoznam lekární (apotek) vo vašom okolí
 • Pri prvom nákupe predpísaných liekov v Dánsku dostanete osobitnú kartu s identifikačným číslom.
 • Kedykoľvek budete kupovať lieky, predložte túto kartu kvôli kalkulácii vašej úhrady z ceny lieku.
 • Náhrada vašich výdavkov závisí od množstva liekov, ktoré ste mali v danom roku predpísané. Vaše výdavky vám nebudú nahradené, ak je cena za lieky, ktoré spotrebujete počas roka, nižšia ako stanovené minimum (v roku 2017: 950 DKK/rok).

Sanitné vozidlo

 • Ak potrebujete sanitné vozidlo, zatelefonujte na 112.
 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Na leteckú prepravu pacientov sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá.

Úhrada

Ak ste zaplatili za lekárske ošetrenie celú sumu, máte v rámci štátneho zdravotného poistenia nárok na náhradu. Túto náhradu poskytuje komúna (kommunen), v ktorej sa nachádzate. Vyše výdavky vám preplatia, alebo vám poradia, ako o to požiadať.

Zoznam miestnych komún (len v dánčine)

 • Predložte všetky originály účtov, dokladov o zaplatení a lekárskych odporúčaní.
 • Predložte takisto svoj európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Uveďte svoje bankové údaje (číslo IBAN a kód SWIFT/BIC).

Ak ste nestihli podať žiadosť o náhradu výdavkov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.


Spoluúčasť pacienta

Nemocničná liečba a liečba u všeobecného lekára alebo špecialistu (ak máte odporúčanie všeobecného lekára) sú bezplatné.

Zubní lekári

V rámci systému štátneho zdravotného poistenia sa poskytuje úhrada do výšky 40 % za niektoré výkony. Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.

Lieky

 • Výška náhrady výdavkov sa vypočítava na základe skutočnej ročnej spotreby liekov na predpis.
 • Náhrada výdavkov sa neposkytuje pod minimálnu stanovenú hranicu (v roku 2017: 950 DKK/rok) (60 % pre osoby do 18 rokov).
 • Cudzinci dostanú pri prvom nákupe liekov na predpis v Dánsku osobitnú kartu s identifikačným číslom. Túto kartu musia predložiť pri každom nákupe liekov kvôli kalkulácii úhrady z ceny lieku.
 • Viac informácií o sadzbách za uhrádzanie liekov zakúpených mimo Dánska nájdete na webovej lokalite Dánskeho úradu pre lieky (Lægemiddelstyrelsen).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
 • Ak viete, že budete potrebovať nemocničné ošetrenie počas vášho pobytu v Dánsku, musíte si ho dohodnúť v dostatočnom predstihu.
 • Súkromná liečba sa nahrádza iba v prípade, ak odporúčanie vydala štátna nemocnica.
 • Štátne nemocnice môžu zamietnuť liečbu z dôvodu kapacitných problémov.
 • S otázkami, ktoré sa týkajú nákladov na prepravu, sa obráťte na konkrétnu nemocnicu.

Ako požiadať o EPZP O EPZP môžete požiadať online na webovej stránke Life in Denmark (v angličtine).
Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Dánsku

 • Dočasné náhradné potvrdenie vám vydá Udbetaling Danmark.
 • V naliehavých prípadoch je možné zaslať potvrdenie faxom do krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Môžete kontaktovať:

Udbetaling Danmark

Medzinárodné zdravotné poistenie

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Dánsko

Tel. +45 7012 8081

E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk